Algemeen

Wat fijn dat u een kijkje neemt op onze site!

Welkom op de site van de van Voorthuysenschool. Wij zijn een school voor Voorgezet Speciaal onderwijs ZML. Anders gezegd… wij helpen onze leerlingen graag (extra) met leren, ook al is leren soms moeilijk. Wij helpen met leren leren, leren om goed met elkaar om te gaan en leren om te werken.

Wij bereiden leerlingen voor op een passende uitstroomplek. Dit doen wij door hoge, maar realistische, verwachtingen om te zetten in een passend onderwijsaanbod.

De van Voorthuysenschool is een school waar leerlingen echt hun eigen plekje hebben en waar oog is voor iedere leerling.

Binnen ons gebouw werken we veel samen met de VSO-afdeling van de Koningin Emmaschool, eveneens een school voor ZML. Door deze samenwerking kunnen we nog gerichter vormgeven aan kwalitatief goed onderwijs, met als doel dat onze leerlingen bekwaam en passend uitstromen.

We zijn tijdelijk gehuisvest in Leusden. Er wordt namelijk hard gewerkt aan een mooi nieuw gebouw op ‘onze’ Vosheuvel in Amersfoort.

U bent altijd welkom bij ons voor een gesprek en een kijkje in de school. Onder het kopje ‘contact’ vindt u de gegevens om een afspraak met ons te maken.

Graag tot ziens!

Vriendelijke groet, namens het team van de van Voorthuysenschool,

Esther Schuur

Wie wij zijn

De van Voorthuysenschool is onderdeel van ’s Heerenloo onderwijs en daarmee één van de vier scholen binnen ’s Heerenloo. Wij zijn een school voor voortgezet/speciaal onderwijs aan leerlingen met ernstige leerproblemen. Ook wel bekend als een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Voorheen waren we een school voor SO en VSO. Onze SO-afdeling is onderdeel van Stichting Meerkring. Samen met nog een derde school, de Koningin Emmaschool, zijn wij gehuisvest in scholencomplex de Vosheuvel in Amersfoort.

In het VSO hebben wij vijf groepen. Een klas heeft gemiddeld tussen de 10 en 15 leerlingen.

Leerstof op maat is het uitgangspunt binnen ons VSO. Daarbij wordt uitgegaan van een groepsgerichte aanpak waarbij binnen de groep de leerlingen op niveau worden geclusterd. De centrale doelstelling van ons onderwijs is het bevorderen van de algemene (zelf)redzaamheid.

De school werkt resultaatgericht aan zowel het leren van cognitieve vaardigheden als aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

In, met name, de eindgroepen van het VSO besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Leerlingen gaan dan op stage. Het doel hiervan is het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden en een juiste werkhouding.

Wij investeren in een goed pedagogisch klimaat door open communicatie met de leerlingen, het aanleren van wederzijds respect, het geven van lessen sociaal emotionele ontwikkeling en het bespreekbaar maken van onderlinge verschillen.

Leerlingen die zich thuis voelen binnen een goed pedagogisch klimaat, gaan graag naar school, zijn plezierig in de omgang en ervaren regels en aanwijzingen als natuurlijk en zinvol.
Met onze collega-scholen in het gebouw werken we gezamenlijk aan de thema’s van ‘de vreedzame school’.

Missie en Visie

Onze missie is om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken, waardoor ze zich goed (en duurzaam) staande kunnen houden in onze maatschappij.

Wij hebben hoge, maar reële, verwachtingen van onze leerlingen. Dit kenmerkt zich in een uitdagend leerstofaanbod. De leerlingen, maar ook de ouders en verzorgers, mogen van ons verwachten dat het onderwijs wordt aangeboden in een prettige en veilige omgeving. Het welbevinden van de leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs kwalitatief van een hoog niveau is. Voorbeelden hiervan zijn dat wij werken vanuit de principes van het ADI-model (een lesmodel waarbij we activerend en doelgericht lesgeven), onderzoekend en opbrengstgericht werken door met regelmaat de opbrengsten te toetsen en analyseren en overkoepelend een sterk ingericht kwaliteitssysteem hebben.

Dat systeem houdt in dat we ons zelf scherp houden door de volgende vragen;

  • Doet de school goede dingen?
  • Doet de school die dingen ook goed?
  • Hoe weet de school dat het de dingen goed doet?
  • Weten of vinden anderen dat ook?
  • Wat doet de school met die kennis?

Dit zijn allemaal vragen waar een antwoord op gegeven dient te worden, want met die kennis kan de school zijn werkwijze verbeteren en zorgen dat kwaliteit behouden blijft.

Binnen ’s Heerenloo wordt er gewerkt volgens de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs. Of wij aan deze norm (blijven) voldoen, wordt ieder schooljaar gecontroleerd door middel van interne en externe audits.

Dit schooljaar hebben wij aangetoond dat we aan de landelijke kwaliteitsnorm speciaal onderwijs voldoen en daarmee hebben we ons gecertificeerd.

Aanmelden

Aanmelding kan verlopen via ouder(s)/verzorger(s) of de school van herkomst. Bij leerlingen die de overstap maken van het SO naar het VSO wordt dit traject begeleid door de beide scholen.

Als u informatie wilt over ons onderwijsaanbod of als u uw kind wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met onze intern begeleider Liesbeth Nielen via 085-0660700 of lnielen@shlonderwijs.nl.

Oriëntatiefase

Voorafgaand aan de aanmelding vindt een oriënterend gesprek plaats waarin u kunt kennismaken met onze school en waarin we kunnen kijken wat de mogelijkheden voor plaatsing zijn. Hierbij is het ondersteuningsprofiel van onze school leidend. Wanneer er van beide kanten wordt ingeschat dat onze school en ons ondersteuningsaanbod eventueel passend is, kan de leerling worden aangemeld. N.B. dit is nog geen plaatsing.

Onderzoeksfase

Er wordt vervolgens een dossier opgevraagd bij ouders en de school van herkomst, er vindt een observatie en warme overdracht plaats en er volgt een intakegesprek. Deze informatie wordt verzameld door de orthopedagoog en besproken in de Commissie voor de Begeleiding.

Besluitvormingsfase

Wanneer het dossier compleet is en we een duidelijk beeld hebben gekregen van uw kind/leerling en zijn/haar onderwijs-ondersteuningsbehoefte wordt uw kind besproken in de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Deze commissie bestaat uit de locatiedirecteur, intern begeleider, orthopedagoog, maatschappelijk werkster en GGD-jeugdarts. In de CvB wordt besloten of uw kind voorlopig kan worden toegelaten en zo ja, welk uitstroomperspectief passend is.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Na een positief advies van de CvB wordt bij het samenwerkingsverband van uw woonplaats voor uw kind een TLV aangevraagd. Deze verklaring is nodig om uw kind op onze school te kunnen plaatsen. Plaatsing is daarom pas definitief als de TLV is afgegeven.

Wanneer het niet mogelijk is uw kind op onze school te plaatsen wordt u hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld. Er vindt vervolgens overleg met u en de school van herkomst plaats om ons advies voor een andere vorm van onderwijs te bespreken.

Nieuws

Ouders

De ouderraad heeft zich als doel gesteld het contact tussen ouders/verzorgers onderling en school bevorderen en financieel bij te dragen aan activiteiten voor kinderen en ouders op en rond school.

Ze helpen mee met en ondersteunen financieel diverse door school georganiseerde activiteiten zoals Sinterklaas, een eindavond, sportdagen, Kerst, etc.

Onze ouderraad is samengesteld uit ouders van de SO en de VSO-afdeling.

Verder worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd, waarbij deskundigen worden uitgenodigd.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor excursies, feestelijkheden, publicaties, ouderavonden, een afscheid e.d. bijdrage voor het schoolfonds van de ouderraad bedraagt € 30,- per schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig, het niet betalen heeft dus nooit consequenties voor uw zoon/dochter.