Algemeen

Het Rietschans College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen en jongeren van 12 tot 20 jaar.

Het Rietschans College wil de leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Hierdoor kan hij of zij zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Daarom krijgt iedere leerling een onderwijsprogramma. Dit programma sluit aan op het niveau, de interesse en doelen van de leerling. Daarbij gaan we uit van zijn of haar mogelijkheden en niet van de beperkingen.

Het Rietschans College is zoveel mogelijk een ‘gewone’ school, waar het soms net even anders loopt. Ons motto: “Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig”. Dat betekent dat wij dezelfde leerstof gebruiken als het reguliere onderwijs. We werken nauw samen met het Christelijk College Groevenbeek. Zo houden wij de aansluiting met het regulier onderwijs en de onderwijskwaliteit.

Het uitgangspunt voor een keuze wordt bepaald door de behoefte, de mogelijkheden van een leerling en de mogelijkheden die de school kan bieden.

Condoleance Enne Koops

Met groot verdriet nemen wij afscheid van onze collega, mentor, docent en vriend. Het is moeilijk om te bevatten dat Enne er niet meer is.
U kunt via onderstaande link een condoleance achterlaten.

Enne Koops – Hét nationaal condoleanceregister

Missie en Visie

De doelgroep van het Rietschans College bestaat uit leerlingen met internaliserende problematiek en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden deze leerlingen een breed onderwijspakket van hoge kwaliteit. Het Rietschans College is een veilige school. Een school met herkenbare normen en waarden, respect voor eigenheid, een duidelijke organisatiestructuur en een plek waar het kind centraal staat. Het is onze intentie en ambitie om kinderen naast diplomagericht onderwijs ook praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden aan te leren. Door dit aanbod kunnen zij hun toekomst zo goed mogelijk vormgeven.

Het Rietschans College verzorgt speciaal voortgezet onderwijs voor de onderbouw en bovenbouw. In de onderbouw bieden wij de niveaus vmbo-tl en havo/vwo aan. In de bovenbouw doceren wij vmbo kader (sector Zorg en welzijn), vmbo-tl en havo. Onze school stelt duidelijke en herkenbare onderwijsdoelen die voldoen aan de wettelijke eisen voor het voortgezet onderwijs en de kwaliteit borgen. In dit kader werken wij samen met het Christelijk College Groevenbeek. De school streeft ernaar om de leerlingen uit te laten stromen naar het regulier onderwijs en/of een vervolgopleiding.

Met professionele meetinstrumenten registreren wij de voortgang van onze leerlingen. Leidend hierbij is het Ontwikkelingsperspectief. Hierin leggen wij de emotionele, schoolse en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen vast. Voorts is het Ontwikkelingsperspectief onze leidraad voor oplossingsgericht handelen, zodat wij de vaardigheden van onze leerlingen kunnen vergroten.

Het Rietschans College richt zich op het bereiken van maatschappelijke zelfredzaamheid van onze leerlingen en het vergroten van hun medeverantwoordelijkheid bij het eigen leerproces. Dit doen wij door een vakkenpakket aan te bieden dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden. We doen dit vanuit de gedachte dat onze leerlingen een bredere behoefte hebben dan kennisvergroting alleen. Onze medewerkers stellen zich professioneel op naar leerlingen, ouders en organisatie.

Doelgroep

Doelgroep onderbouw

Op de onderbouw zitten leerlingen tot ze naar de bovenbouw gaan. Dit zijn de eerste twee jaar van de vmbo-tl, de eerste drie jaar van de havo en het vwo. [VWO-leerlingen die de onderbouw succesvol hebben doorlopen zullen het regulier onderwijs instromen].

Onze leerlingen hebben meer aandacht nodig op vele gebieden. Meer aandacht omdat ze moeite hebben om te gaan met stress en emoties, wat leidt tot innerlijke onrust. Zij sluiten zich bijvoorbeeld af van andere mensen, voelen zich angstig of worden somber. We noemen dit ‘internaliserende problemen’. Alle leerlingen op het Rietschans College hebben zulke problemen en veel van hen volgen om die reden een behandeltraject bij GGZ (GGZ Centraal, Bosman GGZ) of andere zorgverlenende instanties. Onze leerlingen hebben diagnoses als ADHD, ADD, Autisme en aan autisme verwante stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, eetstoornissen en enkele identiteitsstoornissen.

Onze leerlingen komen van het (speciaal) basisonderwijs maar ook uit het alle vormen van het voortgezet regulier onderwijs. Zij kunnen op de onderbouw blijven totdat ze naar de bovenbouw kunnen of weer teruggaan naar het regulier onderwijs.

Al onze leerlingen hebben een indicatie voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Doelgroep bovenbouw

Op de bovenbouw zitten leerlingen die zijn doorgestroomd vanuit onze eigen onderbouw of uit ander vormen van het voortgezet regulier onderwijs.

Op de bovenbouw krijgen leerlingen les op het niveau van vmbo-kader richting zorg en welzijn, vmbo-tl en havo. Uiteindelijk moet dit resulteren in een volwaardig diploma.

Op de bovenbouw kunnen leerlingen tot en met 20 jaar onderwijs volgen.

 

Hoe werkt onze school?

School in de praktijk

Uitgangspunt voor de onderwijsprogramma’s zijn de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Voor onze leerlingen is het belangrijk dat ze naast kennis ook verschillende vaardigheden aanleren, zodat ze leren omgaan met hun problemen. Deze verschillende vaardigheden leren ze niet vanzelf. In de onderbouw en bovenbouw besteden we daarom aandacht aan het aanleren van deze vaardigheden. Dit doen we d.m.v. het aanbieden van lesprogramma’s. Er wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden en studievaardigheden. Wij weten vanuit onze ervaring dat de meeste leerlingen ook leren vanuit de dagelijkse praktijk. Onze docenten zijn hier dan ook met de leerlingen dagelijks mee bezig. Omdat onze leerlingen, nadat ze bij ons weg zijn, moeten kunnen functioneren in de maatschappij hebben we gekozen voor een school die van veel naar minder structuur gaat. Het leren dragen van eigen verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk.

School & samenwerking

Onze school werkt met verschillende partners samen. Voor leerlingen die de opleiding vmbo-kader (richting Zorg & Welzijn), vmbo TL of havo volgen, is het afleggen van certificaten en het halen van het desbetreffende diploma het einddoel. Deze examens organiseren wij in samenwerking met het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo.

Onze school heeft contacten met eigen VSO-scholen binnen onze stichting. Wij overleggen op structurele basis met de permanente commissie leerlingwezen (PCL), de leerplichtambtenaar, het samenwerkingsverband en de GGD.

Omdat veel van onze leerlingen een behandeltraject volgen bij een zorgverlener hebben wij ook met verschillende zorgaanbieders contacten, bijv. GGZ Centraal en Bosman GGZ.

School & behandeling

Een behandeling kan plaatsvinden tijdens de schooluren en wordt in het lesrooster opgenomen. Het komt dan ook voor dat een leerling niet de gehele dag in de klas zit. School en de behandelaars werken nauw samen, maar hebben hierin wel hun eigen verantwoordelijkheden.

Leerlingen die geen behandelrelatie hebben met een externe zorgverlener worden, indien haalbaar, zo nodig begeleid door het zorgteam van school.

Schoolmaatschappelijk werk

Op school werkt een schoolmaatschappelijk werkster, die ouders/verzorgers kan ondersteunen bij
opvoeding of hulpverlening.

Overblijven

Leerlingen kunnen op school overblijven. Ouder(s) zorgen ervoor dat hun kind voldoende brood, fruit en drinken mee krijgt. De leerlingen moeten in de pauze in de omgeving van de school blijven. Alleen met toestemming van ouder(s) en school mag een leerling het terrein verlaten.

School en ouders

Wij vinden een goed contact tussen ouder(s) en school belangrijk. De school heeft een deelraad waarin ouders en docenten vertegenwoordigd zijn. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij daarom een algemene ouderavond. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de onderwijsprogramma’s en de belangrijkste zaken van het schooljaar. Tijdens het schooljaar zijn er rapportbesprekingen van uw kind en wordt u uitgenodigd voor het bespreken van het Ontwikkelperspectief. Wanneer het nodig is, kunt u altijd een afspraak maken met de mentor of de directie.

Resultaten van de leerlingen

Twee keer per jaar, in december en juni, reiken wij rapporten uit. U ontvangt een uitnodiging voor de rapportbespreking.

Excursies

Een aantal keren per jaar gaan leerlingen op excursie. Vaak is deze excursie gekoppeld aan het lesprogramma. Zo woonden we het afgelopen jaar een zitting bij van de Tweede Kamer en bezochten we de rechtbank. Aan de deelname van de excursies zijn geen kosten verbonden. Meerdaagse excursies of schoolkampen organiseren wij af en toe ook. Naast deze excursies zijn er sport- en speldagen en een schooluitje. Bij alle activiteiten zijn meerdere leerkrachten aanwezig die de leerlingen begeleiden.

Foto’s

Wij maken foto’s van onze activiteiten ter herinnering aan een excursie, een sportdag of een diploma-uitreiking. Als u er bezwaar tegen heeft dat we uw kind op de foto zetten, horen we dat graag van u of uw kind. Wanneer u bij ons niet aangeeft bezwaar te hebben, dan gaan wij ervan uit dat uw kind op foto’s mag figureren.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage. In de maand september krijgt u een brief waarin we uw medewerking vragen. De bijdrage voor dit schooljaar bedraagt €50,-. Dit geld besteden we aan activiteiten die de overheid niet vergoedt, zoals excursies en de bijzondere activiteiten gedurende het schooljaar. Voor leerlingen die halverwege het jaar instromen, maken we afspraken over de hoogte van het bedrag. De school kan de ouder(s) ook een bijdrage vragen voor verbruiksmaterialen.

Stage

Voor sommige leerlingen is er de mogelijkheid een ‘snuffelstage’ te doen. Dit is een goede gelegenheid om te kijken of een bepaalde beroepsrichting bij hen past. Voor andere leerlingen heeft de stage een therapeutisch en/of ontwikkeldoel. Medewerkers van school begeleiden de stages en hebben contact met de stagebedrijven.

Veiligheid

Onze school wil optimale veiligheid bieden aan leerlingen en medewerkers. Iedereen heeft het recht om – ongeacht culturele of religieuze achtergrond – met respect behandeld te worden. Om die reden heeft het Rietschans College heldere schoolregels waarop we elkaar kunnen aanspreken.

Ouderlijk gezag; wie informeert wie? 

  • Gezag; ouder(s) zijn verantwoordelijk (recht en plicht) voor opvoeding en verzorging.
  • Is een kind 18 jaar dan stopt het ouderlijk gezag van ouders.
  • Het gezag ligt bij maximaal twee personen.
  • De school informeert bij inschrijving naar de gezagssituatie en verzoekt ouders tussentijds wijzigingen door te geven. Ouders blijven verantwoordelijk voor het verstrekken van de actuele gezinsinformatie aan de school.
  • Als professional verstrek je nooit persoonlijke informatie over leerlingen aan derden, tenzij je (uitdrukkelijk) toestemming hebt van gezaghebbende ( en de 16+ leerling) .
  • Voor zorg/ ondersteuning is naast de toestemming van de wilsbekwame 12+ leerling de toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig
  • Bij het ondertekenen van het OPP geldt dat je spreekt met degene die het gezag heeft over het kind.

Ouders gezag?  Eén  ouder tekent namens beide ouders of beide ouders tekenen

Woont de leerling bij pleegouders/ gezinshuis of behandelgroep of heeft deze een voogd? Dan heb je afgesproken en vastgelegd bij de kennismaking wie je wanneer informeert. En met wie je het OPP bespreekt en de oudergesprekken houdt.

 

Situatie Toelichting Handelingsadvies
Ouders zijn getrouwd of hebben geregistreerd partnerschap. Automatisch gezag bij beide ouders. Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind.
Niet getrouwd en geen

geregistreerd partnerschap.

Moeder heeft automatisch éénhoofdig gezag door de geboorte. Vader kan erkennen, heeft dan rechten en plichten maar geen gezag. (Gezag kan voor vader bij rechter worden aangevraagd.) Als vader geen gezag heeft kan op verzoek van vader de school globale, feitelijke en belangrijke informatie met vader delen. Vader heeft geen inzage- of afschriftrecht in leerlingdossier.

Moeder kan door de school geattendeerd worden op haar verplichting tot informatieplicht aan de niet gezaghebbende  vader.

Er is een voogd of gezinsvoogd. Let op:

Een voogd heeft gezag. Ouders zijn niet meer gezaghebbend, hun gezag is beëindigd.

 

Een gezinsvoogd is een hulpverlener zonder gezag. In een aantal specifieke gevallen kan de rechter wel gezag toekennen. De gezinsvoogd ondersteunt tijdelijk ouders, die zelf het gezag voeren.

(OTS)

Maak altijd onderscheid tussen een voogd of gezinsvoogd.  Een voogd heeft het gezag en dus altijd recht op informatie over de leerling.

Een gezinsvoogd is ter ondersteuning aan het gezin zodat de minderjarige weer veilig kan opgroeien.

Maak altijd afspraken met alle betrokkenen hoe we elkaar informeren en leg deze vast in rapportage.

 

Sinds jeugdwet 2015 dient leerkracht/ zorgverlener ongevraagd en gevraagd informatie te verstrekken indien noodzakelijk voor de uitvoering van de OTS. Zonodig  zonder toestemming en doorbreken van  beroepsgeheim

Leerling woont bij pleegouders, gezinshuis, behandelgroep. Zorgprofessionals hebben geen gezag. Breng in kaart wie er gezag heeft en spreek met alle betrokkenen af wie je wanneer en waarover informeert.

Spreek af (en leg vast) wat je met wie bespreekt.  Denk aan; dagelijkse verzorgingszaken, OPP, oudergesprekken, ouderavonden etc.

Ouders zijn gescheiden, beide ouders hadden tijdens samenwonen of huwelijk het gezag. Na een scheiding houden beide ouders het gezag. Door scheiding

verandert er niets in de gezagspositie van ouders.

Regel dat je één aanspreekpunt hebt en spreek af dat de aanspreekouder de andere ouder informeert.  Ouders kunnen door school geattendeerd worden op informatieplicht aan elkaar.
Ouders zijn gescheiden; er is één ouder met gezag. Ouders zijn verplicht elkaar te informeren over voortgang en ontwikkeling van hun kind. Als een ouder de school informeert over een wijziging in zijn gezagssituatie, altijd om bewijs vragen. Op verzoek dient de leerkracht/ zorgprofessional de niet gezaghebbende ouder op hoofdlijnen te informeren. Aangeven dat je dit ook deelt met de gezaghebbende ouder

 

Nieuwe partners De nieuwe partner wordt door school gezien als derde, school mag geen informatie aan derden verstrekken. Vraag toestemming aan 16+ leerling/cliënt en zijn gezaghebbende ouders  om de nieuwe partner te mogen informeren zodat deze in de dagelijkse gang van zaken betrokken kan worden. Hebben beide ouders gezag dan moeten beide dit ook goed vinden en toestemming geven. De nieuwe partner informeren is service, geen verplichting voor school.

20-1-2019 L. Calis en J. van Maris

Aanmelden

De Rietschans heeft geen open dag. U kunt contact opnemen met ons secretariaat indien uw kind in groep 8 van het basisonderwijs zit en de school speciaal onderwijs adviseert of als uw kind in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Indien uw kind op het regulier voortgezet onderwijs zit binnen de regio NW-Veluwe, dan loopt de aanmeldingsprocedure via de stichting Leerlingenzorg in Harderwijk, tel. 0341-842834 of info@leerlingenzorgnwv.nl.

 

 

Nieuws

Verhuizing

Het Rietschans College gaat voor een periode van 2 of 3 jaar verhuizen van Ermelo naar Harderwijk. Na deze overbruggingsperiode betrekken we onze definitieve huisvesting aan de Groene allee in Ermelo.

De reden van deze verhuizing heeft te maken met het beëindigen van het huidige huurcontract. De school heeft de afgelopen 2 jaar in samenwerking met de gemeente Ermelo, gemeente Harderwijk en GGZ Centraal gezocht naar het beste alternatief om huisvesting voor de school te vinden. Helaas is het niet mogelijk gebleken om een voorziening te creëren voor de school in de gemeente Ermelo. Om deze reden gaan we voor een periode van minimaal 2 jaar uitwijken naar Harderwijk (grens met Ermelo).

Ons nieuwe adres is: Ceintuurbaan 2-80, 3847 LG Harderwijk. Het gebouw ligt op het terrein van het Bouw & Infra Park. Het is een mooi gebouw op een fijne locatie. Vroeger was dit terrein van Defensie. Na een grondige verbouwing zijn de gebouwen geschikt gemaakt voor ander gebruik.

Het Bouw & Infra Park is vanaf station Harderwijk bereikbaar met de bus.

 

 

nieuwsbrief oktober 2021

nieuwsbrief februari 2022