Algemeen

Het Rietschans College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen en jongeren van 12 tot 20 jaar.

Het Rietschans College wil de leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Hierdoor kan hij of zij zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Daarom krijgt iedere leerling een onderwijsprogramma. Dit programma sluit aan op het niveau, de interesse en doelen van de leerling. Daarbij gaan we uit van zijn of haar mogelijkheden en niet van de beperkingen.

Het Rietschans College is zoveel mogelijk een ‘gewone’ school, waar het soms net even anders loopt. Ons motto: “Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig”. Dat betekent dat wij dezelfde leerstof gebruiken als het reguliere onderwijs. We werken nauw samen met het Christelijk College Groevenbeek. Zo houden wij de aansluiting met het regulier onderwijs en de onderwijskwaliteit.

Het uitgangspunt voor een keuze wordt bepaald door de behoefte, de mogelijkheden van een leerling en de mogelijkheden die de school kan bieden.

Het Rietschans College maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

Missie en Visie

De doelgroep van het Rietschans College bestaat uit leerlingen met internaliserende en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden deze leerlingen een breed onderwijspakket van hoge kwaliteit. Het Rietschans College is een veilige school. Een school met herkenbare normen en waarden, respect voor eigenheid, een duidelijke organisatiestructuur en een plek waar het kind centraal staat. Het is onze intentie en ambitie om kinderen naast diplomagericht onderwijs ook praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden aan te leren. Door dit aanbod kunnen zij hun toekomst zo goed mogelijk vormgeven.

Het Rietschans College verzorgt speciaal voortgezet onderwijs voor de onderbouw en bovenbouw. In de onderbouw bieden wij de niveaus vmbo-tl en havo aan, waarbij wij binnen onze kaders mogelijkheden hebben tot onderwijs op vwo-niveau. In de bovenbouw doceren wij vmbo basis en kader (profiel Zorg & welzijn), vmbo-tl en havo. Onze school stelt duidelijke en herkenbare onderwijsdoelen die voldoen aan de wettelijke eisen voor het voortgezet onderwijs en de kwaliteit borgen. In dit kader werken wij samen met het Christelijk College Groevenbeek. De school streeft ernaar om de leerlingen uit te laten stromen naar het regulier onderwijs en/of een vervolgopleiding.

Met professionele meetinstrumenten registreren wij de voortgang van onze leerlingen. Leidend hierbij is het Ontwikkelingsperspectief. Hierin leggen wij de emotionele, schoolse en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen vast. Voorts is het Ontwikkelingsperspectief onze leidraad voor oplossingsgericht handelen, zodat wij de vaardigheden van onze leerlingen kunnen vergroten.

Het Rietschans College richt zich op het bereiken van maatschappelijke zelfredzaamheid van onze leerlingen en het vergroten van hun medeverantwoordelijkheid bij het eigen leerproces. Dit doen wij door een vakkenpakket aan te bieden dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden. We doen dit vanuit de gedachte dat onze leerlingen een bredere behoefte hebben dan kennisvergroting alleen. Onze medewerkers stellen zich professioneel op naar leerlingen, ouders en organisatie.

Doelgroep

Doelgroep onderbouw
Op de onderbouw zitten leerlingen tot ze naar de bovenbouw gaan. Dit zijn de eerste twee jaar van vmbo-tl, de eerste drie jaar van de havo. Bij behoefte aan onderwijs op vwo-niveau wordt er binnen onze kaders gekeken naar aanvullend lesmateriaal, zodat er voldoende leerrendement en uitdaging blijft bestaan. Wanneer een leerling de havo-onderbouw met deze aanvulling succesvol heeft doorlopen, is een overgang naar regulier onderwijs op vwo-niveau gangbaar.

Onze leerlingen hebben meer aandacht nodig op vele gebieden. Meer aandacht omdat ze moeite hebben om te gaan met stress en emoties, wat leidt tot innerlijke onrust. Zij sluiten zich bijvoorbeeld af van andere mensen, voelen zich angstig of worden somber. We noemen dit ‘internaliserende problemen’. Alle leerlingen op het Rietschans College hebben zulke problemen en veel van hen volgen om die reden een behandeltraject bij GGZ (GGZ Centraal, Bosman GGZ) of andere zorgverlenende instanties. Onze leerlingen hebben diagnoses als ADHD, ADD, Autisme en aan autisme verwante stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, eetstoornissen en enkele identiteitsstoornissen.

Onze leerlingen komen van het (speciaal) basisonderwijs maar ook uit alle vormen van het voortgezet regulier onderwijs. Zij kunnen op de onderbouw blijven, totdat ze naar de bovenbouw kunnen of weer teruggaan naar het regulier onderwijs.
Al onze leerlingen hebben een indicatie voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Doelgroep bovenbouw
Op de bovenbouw zitten leerlingen die zijn doorgestroomd vanuit onze eigen onderbouw of uit ander vormen van het voortgezet regulier onderwijs. Op de bovenbouw krijgen leerlingen les op het niveau van vmbo basis en kader (profiel Zorg & Welzijn), vmbo-tl en havo. Uiteindelijk moet dit resulteren in een volwaardig diploma.

Op de bovenbouw kunnen leerlingen tot en met 20 jaar onderwijs volgen.

 

Hoe werkt onze school?

School in de praktijk
Uitgangspunt voor de onderwijsprogramma’s zijn de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Voor onze leerlingen is het belangrijk dat ze naast kennis ook verschillende vaardigheden aanleren, zodat ze leren omgaan met hun problemen. Deze verschillende vaardigheden leren ze niet vanzelf. In de onderbouw en bovenbouw besteden we daarom aandacht aan het aanleren van deze vaardigheden. Dit doen we d.m.v. het aanbieden van lesprogramma’s. Er wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden en studievaardigheden. Wij weten vanuit onze ervaring dat de meeste leerlingen ook leren vanuit de dagelijkse praktijk. Onze docenten zijn hier dan ook met de leerlingen dagelijks mee bezig. Omdat onze leerlingen, nadat ze bij ons weg zijn, moeten kunnen functioneren in de maatschappij hebben we gekozen voor een school die van veel naar minder structuur gaat. Het leren dragen van eigen verantwoordelijkheid vinden wij belangrijk.

School & samenwerking
Onze school werkt met verschillende partners samen. Voor leerlingen die de opleiding vmbo basis en kader (profiel Zorg & Welzijn), vmbo-tl of havo volgen, is het afleggen van certificaten en het halen van het desbetreffende diploma het einddoel. Deze examens organiseren wij in samenwerking met het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo.

Onze school heeft contacten met eigen VSO-scholen binnen onze stichting. Wij overleggen op structurele basis met de permanente commissie leerlingwezen (PCL), de leerplichtambtenaar, het samenwerkingsverband en de GGD.

Omdat veel van onze leerlingen een behandeltraject volgen bij een zorgverlener hebben wij ook met verschillende zorgaanbieders contacten, bijv. GGZ Centraal en Bosman GGZ.

School & behandeling
Een behandeling kan plaatsvinden tijdens de schooluren en wordt in het lesrooster opgenomen. Het komt dan ook voor dat een leerling niet de gehele dag in de klas zit. School en de behandelaars werken nauw samen, maar hebben hierin wel hun eigen verantwoordelijkheden.

Leerlingen die geen behandelrelatie hebben met een externe zorgverlener worden, indien haalbaar, zo nodig begeleid door het zorgteam van school.

Schoolmaatschappelijk werk
Op school werkt een schoolmaatschappelijk werkster, die ouders/verzorgers kan ondersteunen bij opvoeding of hulpverlening.

Pauzes
Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor voldoende eten en drinken voor tijdens de pauzes. Leerlingen moeten in de pauze in de omgeving van de school blijven. Alleen met toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) en de school mag een leerling het terrein verlaten.

School en ouder(s)/verzorger(s)
Wij vinden een goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school belangrijk. De school heeft een deelraad waarin ouders/verzorgers en docenten vertegenwoordigd zijn.

Aan het begin van het schooljaar worden er ouderavonden georganiseerd. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de onderwijsprogramma’s en de belangrijkste zaken van het schooljaar. Tijdens het schooljaar zijn verschillende contactmomenten waarop er gesproken kan worden over het Ontwikkelperspectief, cijfers en andere zaken. Wanneer het nodig is, kunt u altijd een afspraak maken met de mentor, staflid of directie.

Resultaten van de leerlingen
Twee keer per jaar, rondom de kerst- en zomervakantie, reiken wij in de onderbouw rapporten uit. Gedurende het gehele schooljaar zijn de schoolcijfers in te zien via SomToday.

Excursies
Een aantal keren per jaar gaan leerlingen op excursie. Aan de deelname van de excursies zijn geen kosten verbonden. Ook wordt er jaarlijks een schoolkamp georganiseerd. Buitenschoolse activiteiten vallen binnen het curriculum en zijn daarom verplicht.
Bij alle activiteiten zijn meerdere leerkrachten en waar mogelijk de mentor aanwezig om de leerlingen te begeleiden.

Foto’s
Wij maken foto’s van onze activiteiten ter herinnering aan een excursie, een sportdag of een diploma-uitreiking. Eventueel bezwaar tegen het maken van beeldmateriaal kunt u schriftelijk doorgeven aan de administratie en/of mentor.

Ouderbijdrage
Jaarlijks vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage. In de maand september krijgt u een brief waarin we uw medewerking vragen. De bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren en kan dus per schooljaar verschillen. Het geld besteden we aan activiteiten die de overheid niet vergoedt, zoals de excursies. Voor leerlingen die halverwege het jaar instromen, maken we afspraken over de hoogte van het bedrag. De school kan naast de ouderbijdrage een bijdrage vragen voor verbruiksmaterialen.

Stage
Leerlingen van vmbo basis en kader lopen in het derde en vierde jaar een snuffelstage. Ook kan er voor specifieke leerlingen gekeken worden naar een mogelijke snuffelstage. De stages worden begeleid door de decanen en stagebegeleiders.

Veiligheid
Onze school wil optimale veiligheid bieden aan leerlingen en medewerkers. Iedereen heeft het recht om – ongeacht culturele of religieuze achtergrond – met respect behandeld te worden. Om die reden heeft het Rietschans College heldere schoolregels waarop we elkaar kunnen aanspreken.

Ouderlijk gezag; wie informeert wie? 

  • Gezag; ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk (recht en plicht) voor opvoeding en verzorging.
  • Is een kind 18 jaar, dan stopt het ouderlijk gezag van ouders.
  • Het gezag ligt bij maximaal twee personen.
  • De school informeert bij inschrijving naar de gezag situatie en verzoekt ouder(s)/verzorger(s) tussentijdse wijzigingen door te geven. Ouder(s)/verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor het verstrekken van de actuele gezinsinformatie aan de school.
  • Alleen met toestemming van de gezaghebbende zal er informatie over een leerling gedeeld worden aan derden.
  • Voor zorg/ondersteuning is naast de toestemming van de wilsbekwame 12+ leerling de toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) nodig.
  • Ondertekening van schriftelijke stukken wordt gedaan door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer beide ouders/verzorgers het gezag hebben, mag één namens beiden ondertekenen.

Woont de leerling bij pleegouder(s), in een gezinshuis of behandelgroep of heeft deze een voogd? Dan worden er bij kennismaking afspraken gemaakt over het contact vanuit school.

 

Situatie Toelichting Handelingsadvies
Ouders zijn getrouwd of hebben geregistreerd partnerschap. Automatisch gezag bij beide ouders. Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind.
Niet getrouwd en geen

geregistreerd partnerschap.

Moeder heeft automatisch éénhoofdig gezag door de geboorte. Vader kan erkennen, heeft dan rechten en plichten maar geen gezag. (Gezag kan voor vader bij rechter worden aangevraagd.) Als vader geen gezag heeft kan op verzoek van vader de school globale, feitelijke en belangrijke informatie met vader delen. Vader heeft geen inzage- of afschriftrecht in leerlingdossier.

Moeder kan door de school geattendeerd worden op haar verplichting tot informatieplicht aan de niet gezaghebbende  vader.

Er is een voogd of gezinsvoogd. Let op:

Een voogd heeft gezag. Ouders zijn niet meer gezaghebbend, hun gezag is beëindigd.

Een gezinsvoogd is een hulpverlener zonder gezag. In een aantal specifieke gevallen kan de rechter wel gezag toekennen. De gezinsvoogd ondersteunt tijdelijk ouders, die zelf het gezag voeren.

(OTS)

Maak altijd onderscheid tussen een voogd of gezinsvoogd.  Een voogd heeft het gezag en dus altijd recht op informatie over de leerling.

Een gezinsvoogd is ter ondersteuning aan het gezin zodat de minderjarige weer veilig kan opgroeien.

Sinds jeugdwet 2015 dient leerkracht/ zorgverlener ongevraagd en gevraagd informatie te verstrekken indien noodzakelijk voor de uitvoering van de OTS. Zo nodig  zonder toestemming en doorbreken van  beroepsgeheim.

Leerling woont bij pleegouders, gezinshuis, behandelgroep. Zorgprofessionals hebben geen gezag. Breng in kaart wie er gezag heeft en spreek met alle betrokkenen af wie je wanneer en waarover informeert.

Spreek af (en leg vast) wat je met wie bespreekt.  Denk aan; dagelijkse verzorgingszaken, OPP, oudergesprekken, ouderavonden etc.

Ouders zijn gescheiden, beide ouders hadden tijdens samenwonen of huwelijk het gezag. Na een scheiding houden beide ouders het gezag. Door scheiding

verandert er niets in de gezagspositie van ouders.

Regel dat je één aanspreekpunt hebt en spreek af dat de aanspreekouder de andere ouder informeert. Ouders kunnen door school geattendeerd worden op informatieplicht aan elkaar.
Ouders zijn gescheiden; er is één ouder met gezag. Ouders zijn verplicht elkaar te informeren over voortgang en ontwikkeling van hun kind. Als een ouder de school informeert over een wijziging in zijn gezagssituatie, altijd om bewijs vragen. Op verzoek dient de leerkracht/ zorgprofessional de niet gezaghebbende ouder op hoofdlijnen te informeren. Aangeven dat je dit ook deelt met de gezaghebbende ouder

 

Nieuwe partners De nieuwe partner wordt door school gezien als derde, school mag geen informatie aan derden verstrekken. Vraag toestemming aan 16+ leerling/cliënt en zijn gezaghebbende ouders  om de nieuwe partner te mogen informeren zodat deze in de dagelijkse gang van zaken betrokken kan worden. Hebben beide ouders gezag dan moeten beide dit ook goed vinden en toestemming geven. De nieuwe partner informeren is service, geen verplichting voor school.

 

Aanmelden

Bij het Rietschans College kun je leerlingen aanmelden via de leerlingenadministratie. Dit kan per email: rietschans@shlonderwijs.nl of telefonisch: 088-0407100.
Wanneer een leerling aangemeld wordt bij het Rietschans College, vindt er eerst een gesprek plaats met ouders/verzorgers en de leerling om te kijken of de school bij de leerling past.
Voor plaatsing op het Rietschans College moet een leerling een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. Het samenwerkingsverband uit de eigen regio geeft deze verklaring af, voorafgaande aan plaatsing.

Beleid bij wachtlijst (juni 24)