Beekdal VSO

"Waar bijzonder gewoon is."

Bekijk Video

Algemeen

Welkom op de site van Beekdal VSO. Wij zijn een school voor Voortgezet Speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML). Anders gezegd, wij helpen onze leerlingen, uw kind, graag (extra) met leren, ook al is leren soms moeilijk. Wij helpen met leren leren, leren om goed met elkaar om te gaan en leren om te werken.

Onderwijs waar het kind centraal staat in het kunnen, denken en doen. Wij bereiden leerlingen voor op een passende uitstroomplek. Dit doen wij door hoge, maar realistische verwachtingen om te zetten in een passend onderwijsaanbod.

Beekdal VSO is een school waar leerlingen echt hun eigen plekje hebben en waar oog is voor iedere leerling.

Wij zijn gehuisvest in een prachtig gebouw  aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort: Het Vosheuvelcomplex. Een gebouw dat is gebaseerd op nieuwe inzichten en voorzien is van alle moderne faciliteiten. We delen ons pand met de Klimboom SO en de buitenschoolse opvang van de Amerpoort.

U bent altijd welkom bij ons voor een gesprek en/of een kijkje in de school. Onder het kopje contact vindt u de gegevens om een afspraak met ons te maken.

Graag tot ziens!

Vriendelijke groet, namens het team van Beekdal VSO,

Esther Schuur

Wie wij zijn

Beekdal VSO is onderdeel van ’s Heeren Loo onderwijs en daarmee één van de vier scholen binnen ’s Heeren Loo. Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs en geven onderwijs aan leerlingen met ernstige leerproblemen. Ook wel bekend als een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Beekdal VSO bestaat uit dertien klassen. Een klas heeft gemiddeld tussen de 10 en 15 leerlingen.

Leerstof op maat is ons uitgangspunt. Daarbij wordt uitgegaan van een groepsgerichte aanpak waarbij (binnen de groep) de leerlingen op niveau worden geclusterd. De centrale doelstelling van ons onderwijs is het bevorderen van de algemene (zelf)redzaamheid.

De school werkt resultaatgericht aan zowel het leren van cognitieve vaardigheden als aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

In het hele VSO besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Het doel hiervan is het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden en een juiste werkhouding. Uiteindelijk, in de uitstroomfase, gaan onze leerlingen ‘op stage’ ook om een passende uitstroomplek te vinden.

Bij een goed pedagogisch klimaat gaan leerlingen graag naar school, voelen ze zich thuis, zijn ze plezierig in de omgang en ervaren regels en aanwijzingen als natuurlijk en zinvol. Wij investeren daarom in een goed pedagogisch klimaat door:

 • open communicatie met de leerlingen;
 • het aanleren van wederzijds respect;
 • het geven van lessen sociaal emotionele ontwikkeling;
 • het bespreekbaar maken van onderlinge verschillen;
 • het inzetten van gerichte programma’s als Rots & Water en De Vreedzame School.

Missie en Visie

Onze missie is om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken, waardoor ze zich goed (en duurzaam) staande kunnen houden in onze maatschappij.

Wij hebben hoge, maar reële, verwachtingen van onze leerlingen. Dit kenmerkt zich in een uitdagend leerstofaanbod. De leerlingen, maar ook de ouders en verzorgers, mogen van ons verwachten dat het onderwijs wordt aangeboden in een prettige en veilige omgeving. Het welbevinden van de leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs kwalitatief van een hoog niveau is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • dat wij werken vanuit de principes van het ADI-model (een lesmodel waarbij we activerend en doelgericht lesgeven);
 • dat wij onderzoekend en opbrengstgericht werken door met regelmaat de opbrengsten te toetsen en te analyseren
 • dat wij werken met een overkoepelend en een sterk ingericht kwaliteitssysteem.

Dat systeem houdt in dat we onszelf scherp houden aan de hand van de volgende vragen:

 • Doet de school goede dingen?
 • Doet de school die dingen ook goed?
 • Hoe weet de school dat het de dingen goed doet?
 • Weten of vinden anderen dat ook?
 • Wat doet de school met die kennis?

Dit zijn allemaal vragen waar we antwoord op geven. Met deze antwoorden kan de school haar werkwijze verbeteren en zorgen dat kwaliteit behouden blijft. Binnen ’s Heeren Loo wordt er gewerkt volgens de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs. Ieder schooljaar wordt er door middel van interne en externe audits gecontroleerd of wij aan deze norm kunnen blijven voldoen. Dit schooljaar hebben wij aangetoond dat we aan de landelijke kwaliteitsnorm speciaal onderwijs voldoen en daarmee hebben wij ons wederom gecertificeerd.

De waarden van de Vosheuvelscholen zijn ‘samen, plezier en durf’ en horen nadrukkelijk bij onze identiteit, de basis van ons waarden gedreven onderwijs. We hebben ons uitgebreid bezonnen op wie we zijn, waar we voor staan en onze identiteit uitgebreid beschreven, hier is dat stuk digitaal beschikbaar.

Aanmelden

Op Beekdal VSO bieden wij onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er soms sprake van bijkomende problematiek waardoor het leren lastig verloopt

Aanmelding kan verlopen via ouders/verzorgers of de school van herkomst. Bij leerlingen die de overstap maken van het SO naar het VSO wordt dit traject begeleid door de beide scholen.

Als u informatie wilt over ons onderwijsaanbod of als u uw kind wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met onze intern begeleider van de instroomfase Liesbeth Nielen via 085-0660700 of lnielen@shlonderwijs.nl.

Oriëntatiefase
Voorafgaand aan de aanmelding vindt een oriënterend gesprek plaats waarin u kunt kennismaken met onze school en waarin we kunnen kijken wat de mogelijkheden voor plaatsing zijn. Hierbij is het ondersteuningsprofiel van onze school leidend. Wanneer er van beide kanten wordt ingeschat dat onze school en ons ondersteuningsaanbod eventueel passend is, kan de leerling worden aangemeld. Dit is echter nog geen plaatsing.

Onderzoeksfase
Er wordt vervolgens een dossier opgevraagd bij ouders en de school van herkomst, er vindt een observatie en warme overdracht plaats en er volgt een intakegesprek. Deze informatie wordt verzameld door de orthopedagoog en besproken in de Commissie voor de Begeleiding.

Besluitvormingsfase
Wanneer het dossier compleet is en we een duidelijk beeld hebben gekregen van uw kind/leerling en zijn/haar onderwijs-ondersteuningsbehoefte wordt uw kind besproken in de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Deze commissie bestaat uit de locatiedirecteur, intern begeleiders, orthopedagoog, maatschappelijk werkster en GGD-jeugdarts. In de CvB wordt besloten of uw kind voorlopig kan worden toegelaten en zo ja, welk uitstroomperspectief passend is.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Na een positief advies van de CvB wordt bij het samenwerkingsverband van uw woonplaats voor uw kind een TLV aangevraagd. Deze verklaring is nodig om uw kind op onze school te kunnen plaatsen. Plaatsing is daarom pas definitief als de TLV is afgegeven.
Wanneer het niet mogelijk is uw kind op onze school te plaatsen wordt u hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld. Er vindt vervolgens overleg met u en de school van herkomst plaats om ons advies voor een andere vorm van onderwijs te bespreken.

Beschikbare plekken
Plaatsing is ook afhankelijk van de beschikbare plekken op Beekdal en in specifieke groepen. Dit hangt vooral samen met voldoende huisvesting en beschikbaar personeel. In uiterste gevallen gaan we over tot een lotingsprocedure (zie Lotingsprocedure Beekdal VSO 2024).

Ouders

De ouderraad heeft zich als doel gesteld het contact tussen ouders/ verzorgers onderling en school bevorderen en financieel bij te dragen aan activiteiten voor kinderen en ouders op en rond school.

Ze helpen mee met en ondersteunen financieel diverse door school georganiseerde activiteiten zoals de eindavond, sportdagen, Kerst, etc.
Verder worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd waarbij deskundigen worden uitgenodigd.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor excursies, feestelijkheden, publicaties, ouderavonden of bijvoorbeeld een afscheid. Een bijdrage voor het schoolfonds van de ouderraad bedraagt € 30,- per schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig. Het niet betalen heeft dus nooit consequenties voor uw zoon/dochter.

Ouders/ verzorgers maken ook deel uit van onze medezeggenschapsraad, klik hier voor meer informatie over de MR en/of om contact op te nemen.

Documenten

Verlofaanvraag

Met dit formulier kunt u een verlofaanvraag doen.

Download formulier verlofaanvraag

Visie op identiteit

Dit is een bijzonder document. Het beschrijft de gezamenlijke visie van de Vosheuvelscholen op de identiteit.

Download 'Visie op Identiteit'

Ondersteuningsprofiel (SOP)

Ons schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke onderwijsondersteuning wij kunnen bieden en wat onze ambities zijn.

Schoolondersteuningsprofiel

Leerlingenraad

Op Beekdal VSO hebben we een leerlingenraad. Leerlingen denken mee over ontwikkelingen en ideeën in de school. Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger die plaats heeft in de leerlingenraad.

Aan het begin van het schooljaar worden de klassenvertegenwoordigers op een democratische manier gekozen (vreedzame school).

Eén keer in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar. Dan bespreken we de ideeën uit de groepen en de punten waarbij vanuit de leerkrachten of directie de mening van leerlingen wordt gevraagd.

De ideeën uit de groepen speelt de voorzitter door naar de betreffende collega of directie. De directie koppelt aan het begin van elke vergadering wat er met de adviezen wordt gedaan en beantwoordt vragen. Zo hebben we al veel vragen van leerlingen beantwoord, problemen opgelost en ideeën uitgevoerd. De leerlingen worden gezien en gehoord. Ze zijn welkom om hun punten aan te leveren en maken daar vaak en graag gebruik van!

Reglement leerlingenraad