Algemeen

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Amersfoort en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorg en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus.

Onze scholen zijn vooral speciaal omdat er veel aandacht wordt besteed aan de voorwaarden, die nodig zijn om te komen tot leren en werken. We bieden programma’s aan voor leren en voor gedrag, met als doel de onderwijsmogelijkheden te realiseren, die passend zijn bij de eigen hulpvraag van de leerling. Als school werken we dan ook nauw samen met de ouders, de hulpverleners en andere betrokkenen.

’s Heeren Loo Onderwijs is een gecertificeerde onderwijsorganisatie
voor leerlingen met:

 • Leerproblemen in combinatie met
 • Beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek
 • Reguliere begaafdheid of verstandelijke beperkingen

En staat voor:

 • Betrouwbare partner
 • Focus op mogelijkheden
 • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
 • Specifieke hoogwaardige expertise
 • Samenwerking met ouders en
 • Relevante partners in onderwijs, zorg en arbeid

 

Privacybeleid

 

Belangrijke informatie rondom Corona

Belangrijke informatie m.b.t. Corona
november 2020

De scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs zijn allemaal open en alle scholen werken met maatregelen om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dat betekent onder andere de 1,5 meter afstand, een hygiëneprotocol, stoelen en tafels ruim uit elkaar, ontsmettingsmiddelen in lokalen en looproutes in de school. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het protocol voor het VSO.

Alle communicatie rondom de maatregelen m.b.t. het Coronavirus verloopt via onze scholen. Zij informeren hun ouders en leerlingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind.

Wij volgen nauwgezet de richtlijnen op van het RIVM en de overheid. Voor het stafbureau van
’s Heeren Loo Onderwijs betekent dit dat stafbureaumedewerkers grotendeels thuis werken. Ons stafbureau is bereikbaar via het mailadres: info@shlonderwijs.nl. Op werkdagen streven wij ernaar zo snel mogelijk te reageren.

Missie/visie en identiteit

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken, deze te ontwikkelen om zo een goed en passend toekomstperspectief te bieden.

In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan. Wij werken intensief met ouders/verzorgers en leerling samen aan een te bereiken resultaat dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, zodat zij zelf hun toekomstperspectief kunnen realiseren.

Daar waar andere onderwijsorganisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op. Wij kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen, naar hun leervoorwaarden en focussen niet op beperkingen en belemmeringen.

Wij onderscheiden ons door:

 • De 4 scholen bieden samen op elk niveau specialistisch onderwijs
 • De leerlingen krijgen onderwijs op maat
 • Wij bieden toekomstgericht onderwijs
 • Komt een leerling niet tot leren, dan zoeken wij altijd een passende plek
 • We bieden een goede koppeling tussen onderwijs en zorg
 • We schalen de verwachtingen van de leerlingen hoog en reëel in, op basis van goede diagnostiek met een zorgvuldige onderbouwing, om zo het maximale uit een leerling te halen

Wij creëren een professionele en lerende cultuur, door:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Samenwerking teams
 • Resultaatgericht en cyclisch werken
 • Efficiënte besluitvorming
 • Herkenbare schoolprofielen, die op elkaar zijn afgestemd

Onze kernwaarden

Respect

Respect ontvangen we door respect te geven.

Respect voor ieders eigenheid, talenten en beperkingen.

Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, ook in anders-zijn.

 

Duidelijk

Wij zijn voorspelbaar in ons handelen en doen wat we beloven.

Wij hebben afspraken en regels op de scholen.

Daarbij geven wij elkaar feedback en leren we als collega’s van elkaar.

 

Betrokken

Onze toewijding en professionaliteit komen terug in ons handelen.

We zijn betrokken bij de leerlingen, hun sociale omgeving en ons werk.

De contacten tussen school, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn essentieel.

 

Gezamenlijk

Wij werken samen.

Open en geïnteresseerd staan we in verbinding met elkaar en de maatschappij.

Wij geloven er in dat we sámen meer bereiken.

 

Ontwikkeling

Ontwikkeling betekent voor ons beweging, groei en nieuwe ervaringen opdoen.

Het uitgangspunt is dat iedereen kan leren.

Daarbij stellen wij realistische doelen.

Identiteit

De scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs maken deel uit van de ’s Heeren Loo Zorggroep, met van oorsprong een Protestants-christelijke denominatie. Het bestuur van de Zorggroep is tevens het Bevoegd Gezag van de scholen. Rond 2006 heeft het bestuur er voor gekozen om de scholen binnen het Ministerie van Onderwijs te registreren als bijzonder neutraal. Daarmee is een duidelijk signaal afgegeven dat het bijzondere karakter kenmerkend is voor het hebben van oog, ruimte en respect voor andere geloofsovertuigingen en culturele achtergronden. Zowel vanuit de zorg als het onderwijs vindt de behandeling en de begeleiding binnen een afspiegeling van de maatschappij plaats en zullen vragen, begrip en onbegrip vanuit de jongeren geplaatst moeten worden binnen het perspectief van hun identiteit, culturele achtergrond en beleving. De Raad van Bestuur heeft ter bewaking van de kwaliteit van onderwijs de sociale veiligheid en het wederzijds welbevinden de volgende kernwaarden benoemd die leidend zijn in de onderwijskundige vormgeving van de identiteit:

– Betrokkenheid en toewijding bij ons werk, de leerlingen en hun sociale omgeving.

– Geloven in gezamenlijkheid, geïnteresseerd zijn in de verbinding met elkaar en de maatschappij.

– Respect ontvangen door respect te geven voor ieders eigenheid.

– Openheid en transparantie in het zorgvuldig delen van informatie en beweegredenen.

– Duidelijkheid in afspraken, regelgeving, consequent en kritische handelen.

– Ontwikkeling in beweging, groei en nieuwe ervaringen, met respect voor mogelijkheden en omstandigheden.

Organisatiestructuur

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Amersfoort en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorggroep en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus en de Dagbehandeling.

’s Heeren Loo Zorggroep

’s Heeren Loo Zorggroep biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties en van dagbesteding tot begeleide werkvormen. ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Bestuur ic Bevoegd Gezag

De Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo Zorggroep, gevestigd te Amersfoort, vormt het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 57 van de Wet op de Expertisecentra, van de scholen voor Voorgezet Speciaal Onderwijs van ‘s Heeren Loo Onderwijs te weten;

 • Beekdal VSO te Amersfoort
 • Emaus College te Ermelo
 • De Lasenberg te Soest
 • Rietschans College te Ermelo

Binnen de Raad van Bestuur is de heer K. Erends als Lid RvB ’s Heeren Loo Zorggroep belast met de Portefeuille Onderwijs.

Toezicht Bevoegd Gezag

De leden van de Raad van Toezicht van de ’s Heeren Loo Zorggroep oefenen conform de code ‘Good Governance’ toezicht uit op de Raad van Bestuur en ontvangen geen bezoldiging en/of vergoedingen vanuit de middelen van de onderwijsfinanciering.

Organisatiestructuur ‘s Heeren Loo Onderwijs

Algemeen directeur/Bestuursmanager
Drs. Jan T. van Heerikhuize      jheerikhuize@shlonderwijs.nl
Locatiedirecteuren
Beekdal VSO
Esther Schuur                    eschuur@shlonderwijs.nl
Emaus College
Birgit Bossink                     bbossink@shlonderwijs.nl
De Lasenberg
Rob de Bruijn                    rbruijn@shlonderwijs.nl
Rietschans College
Eugene Braams                 ebraams@shlonderwijs.nl
Staffunctionarissen

’s Heeren Loo Onderwijs zal gezien de schaalgrootte zo lean mogelijk georganiseerd blijven, maar wil wel recht doen aan de kwaliteit en functionele eisen die gesteld mogen worden aan een professionele organisatie. Om die reden zijn een beperkt aantal taken/portefeuilles over de locaties heen georganiseerd, waarbij de aansturing van de staffunctionaris gebeurt vanuit het directieteam, al dan niet in de persoon van de algemeen directeur of een van de locatiedirecteuren. Wij onderscheiden de volgende staffuncties:

Directeur bedrijfsvoering
Henk Jansen van Galen      hjansen@shlonderwijs.nl
Staffunctie ICT
Edward Huisman                ehuisman@shlonderwijs.nl
Staffunctie R&D (Wetenschappelijk onderzoek)
Annie de Groot                  agroot@shlonderwijs.nl
Staffunctie Bestuursondersteuning / Kwaliteit
Remke Huisman                  rhuisman@shlonderwijs.nl

Medezeggenschap

Het algemene ’s Heeren Loo Onderwijs-brede beleid, het personele en het financiële beleid wordt door de algemeen directeur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) besproken.

De vergaderfrequentie voor GMR is ten minste 4x per jaar.  Zowel in de locatie-MR’s als in de GMR is de vertegenwoordiging van ouders georganiseerd. De MR’s en de GMR zijn betrokken bij de advies- en/of instemmingsvragen.

Kwaliteit

’s Heeren Loo Onderwijs werkt gestructureerd en volgens een vaste systematiek aan kwaliteit. Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht om continu de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te verbeteren. De Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, de kwaliteitscyclus van Deming (plan, do, check, act) en ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) zijn instrumenten die ons daarbij helpen. We beoordelen doorlopend de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Dit doen we door (interne) audits  en op basis van voortgangsrapportages met betrekking tot leerresultaten, financiële stand van zaken en tevredenheidsonderzoeken gerelateerd aan de kwaliteitsnormen van LECSO en Onderwijsinspectie alsmede specifieke andere afspraken. De analyses van de uitkomsten van de bovengenoemde acties zijn bepalend voor de in te zetten verbeteracties.

ISO-gecertificeerd

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks door onze leraren en medewerkers gewerkt. De voorschriften uit wet- en regelgeving, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs zijn daarbij leidend. Sinds juli 2018 zijn alle scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs (opnieuw) ISO-gecertificeerd op basis van de Kwaliteitsnorm van het Landelijk Expertise Centrum voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Hier zijn wij erg trots op!

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoekt zij onze scholen voor een onderzoek. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u meer lezen over het toezicht, de onderzoeksbevindingen en andere informatie over het onderwijs in Nederland.

Nieuws

Opening gebouw Beekdal VSO en de Klimboom (SO)

Woensdag 29 mei is scholencomplex De Vosheuvel officieel geopend door Wethouder Koşer Kaya, samen met leerlingen Dees en Rena.
Maandag en dinsdag was er ook al sprake van een feestprogramma, waarin de leerlingen een uitstapje hebben gemaakt en workshops hebben gevolgd.
Zowel de leerlingen als de teamleden hebben hele leuke dagen gehad en hebben woensdag van alle gasten veel complimenten gekregen over het nieuwe gebouw.

Via de volgende link krijgt u een indruk van alle feestelijkheden.

https://www.youtube.com/watch?v=QRFdW6CDAxQ

 

 

Schoolbesturen Vosheuvelscholen ondertekenen intentieovereenkomst

De drie schoolbesturen van de Vosheuvelscholen in Amersfoort hebben een intentieovereenkomst ondertekend over samenvoeging van de drie V/SO-scholen. ‘Gezien onze gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn we zeer verheugd dat we onze intentie om de krachten te bundelen nu formeel hebben bekrachtigd’, aldus de drie bestuurders Marc Mittelmeijer (PCOU Willibrord), Willem Kuijpers (Meerkring) en Gerard van Egmond (’s Heeren Loo).

De overeenkomst gaat over de intentie om de SO- en VSO-scholen samen te voegen zodat er één SO-school en één VSO-school ontstaat. Het gaat daarbij om de SO-afdelingen van de Koningin Emmaschool (onderdeel van PCOU Willibrord) en de Dr. A. van Voorthuijsenschool (onderdeel van Meerkring), en de VSO-afdelingen van de scholen, die nu nog onderdeel zijn van ’s Heeren Loo onderwijs en eveneens van PCOU Willibrord. PCOU Willibrord is dus voornemens om de Koningin Emmaschool voor SO en VSO over te dragen aan Meerkring en ’s Heeren Loo. Om elkaar te blijven ontmoeten en te verbinden zal er een gezamenlijk kennis- en innovatiecentrum opgericht worden.

Medewerkers, en ook leerlingen en ouders zijn de afgelopen periode intensief betrokken bij de totstandkoming van de samenvoeging van de scholen, o.m. tijdens de conferentie Vosheuvel200. Met de ondertekening van een intentieverklaring door de drie besturen is een volgende belangrijke stap gezet. Tot 1 januari ’19 blijven de scholen onder verantwoordelijkheid van de huidige besturen