Algemeen

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Amersfoort en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorggroep en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus en de Dagbehandeling.

Onze scholen zijn vooral speciaal omdat er veel aandacht wordt besteed aan de voorwaarden, die nodig zijn om te komen tot leren en werken. We bieden programma’s aan voor leren en voor gedrag, met als doel de onderwijsmogelijkheden te realiseren, die passend zijn bij de eigen hulpvraag van de leerling. Als school werken we dan ook nauw samen met de ouders, de hulpverleners en andere betrokkenen.

’s Heeren Loo Onderwijs is een gecertificeerde onderwijsorganisatie
voor leerlingen met:

 • Leerproblemen in combinatie met
 • Beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek
 • Reguliere begaafdheid of verstandelijke beperkingen

En staat voor:

 • Betrouwbare partner
 • Focus op mogelijkheden
 • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
 • Specifieke hoogwaardige expertise
 • Samenwerking met ouders en
 • Relevante partners in onderwijs, zorg en arbeid

 

Privacybeleid

 

Missie/visie en identiteit

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken en deze te ontwikkelen om zo een goed en passend toekomstperspectief te bieden.

In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan. Wij werken intensief samen met leerlingen en hun ouders/verzorgers, maar ook met zorginstellingen, collega-scholen, samenwerkingsverbanden, werkgevers en gemeenten. Hiermee willen wij het resultaat bereiken dat past bij ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen, zodat zij zelf hun toekomstperspectief kunnen realiseren. Daar waar andere organisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op.
Wij kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en focussen op kansen en kwaliteiten.

Wij onderscheiden ons door:

 • De 4 scholen bieden samen op elk niveau specialistisch onderwijs
 • De leerlingen krijgen onderwijs op maat
 • Wij bieden toekomstgericht onderwijs
 • Komt een leerling niet tot leren, dan zoeken wij altijd een passende plek
 • We bieden een goede koppeling tussen onderwijs en zorg
 • We schalen de verwachtingen van de leerlingen hoog en reëel in, op basis van goede diagnostiek met een zorgvuldige onderbouwing, om zo het maximale uit een leerling te halen

Wij creëren een professionele en lerende cultuur, door:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Samenwerking teams
 • Resultaatgericht en cyclisch werken
 • Efficiënte besluitvorming
 • Herkenbare schoolprofielen, die op elkaar zijn afgestemd

Onze kernwaarden

Respect

Respect ontvangen we door respect te geven.

We hebben respect voor ieders eigenheid, talenten en mogelijkheden.

We gaan respectvol om met de wereld waarin wij leven en we maken duurzame keuzes.

 

Duidelijk

We communiceren open, eerlijk en transparant.

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

We bieden vrijheid binnen duidelijke kaders.

 

Betrokken

Onze toewijding en professionaliteit komen terug in ons handelen.

We zijn betrokken bij de leerlingen, hun sociale omgeving, ons werk en elkaar.

Betrokkenheid uit zich in eigenaarschap.

 

Samen

We geloven erin dat we sámen meer bereiken.

We zien ouders/verzorgers als gelijkwaardige partner bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

We werken samen en leren van en met elkaar.

 

Ontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat iedereen kan, wil en blijft leren.

We leren met plezier en houden elkaar scherp.

We ontwikkelen ons door in beweging te blijven en nieuwe ervaringen op te doen.

Identiteit

De scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs zijn bijzonder neutraal. Daarmee geven wij een duidelijk signaal af dat het bijzondere karakter kenmerkend is voor het hebben van oog, ruimte en respect voor alle geloofsovertuigingen en culturele achtergronden. Wij bieden onderwijs en ondersteuning binnen een afspiegeling van de maatschappij. Wij plaatsen vragen, begrip en onbegrip vanuit de jongeren en hun ouders/verzorgers binnen het perspectief van identiteit, culturele achtergrond en beleving.

Gelijke kansen

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken en deze te ontwikkelen om zo een goed en passend toekomst- perspectief te bieden. Wij hanteren hoge maar realistische uitstroomprofielen voor alle leerlingen, rekening houdend met wat past en haalbaar is binnen de mogelijkheden van de leerling. Hierbij gaan wij niet voorbij aan de kansen-(on)gelijkheid.
Ons uitgangspunt is dat het bieden van kansengelijkheid begint met een goede schoolleiding en goede leerkrachten. De locatiedirecteuren van onze scholen zorgen er, vanuit een gezamenlijke visie, voor dat onze leerkrachten zich steeds ontwikkelen en dat zij oog hebben voor gelijke kansen voor alle leerlingen. Zij hebben oog voor de leerlingen waarvan de kansen onder druk staan vanuit de thuissituatie, ze hebben oog voor de kwaliteiten van de leerlingen en ze maken aantoonbaar werk van kansengelijkheid.

Organisatiestructuur

’s Heeren Loo Onderwijs
’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Amersfoort en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Soms is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorggroep en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus en de Dagbehandeling.
’s Heeren Loo Zorggroep

’s Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van dagbesteding tot begeleide werkvormen. ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep (de “Stichting”) biedt vanuit één en dezelfde Stichting zowel zorg als onderwijs aan. Het aanbieden van onderwijs geschiedt onder de vlag ‘s Heeren Loo Onderwijs en deze is derhalve geen zelfstandige juridische entiteit.
De Raad van Bestuur van de Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep, gevestigd te Amersfoort vormt het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 57 van de Wet op de Expertisecentra, van de vier scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, te weten:
 • VSO (ZMLK) Beekdal te Amersfoort, 02AC00
 • VSO (ZMOK) Het Emaus College in Ermelo,17JJ00 met dislocatie Norden JZ+, 17JJ03
 • VSO (ZMOK) De Lasenberg in Soest, 23GH00
 • VSO (ZMOK) Rietschans College in Ermelo, 17JJ02
Toezicht Bevoegd Gezag

De leden van de Raad van Toezicht van de ’s Heeren Loo Zorggroep oefenen conform de code ‘Good Governance’ toezicht uit op de Raad van Bestuur en ontvangen geen bezoldiging en/of vergoedingen vanuit de middelen van de onderwijsfinanciering.

Organisatiestructuur ‘s Heeren Loo Onderwijs
Onderwijsbestuurder
Drs. Jan T. van Heerikhuize    jheerikhuize@shlonderwijs.nl
Locatiedirecteuren
Beekdal VSO
Esther Schuur                         eschuur@shlonderwijs.nl
Emaus College
Birgit Bossink                          bbossink@shlonderwijs.nl
De Lasenberg
Rob de Bruijn                         rbruijn@shlonderwijs.nl
Rietschans College
Eugene Braams                      ebraams@shlonderwijs.nl
Staffunctionarissen

’s Heeren Loo Onderwijs zal gezien de schaalgrootte zo lean mogelijk georganiseerd blijven, maar wil wel recht doen aan de kwaliteit en functionele eisen die gesteld mogen worden aan een professionele organisatie. Om die reden zijn een beperkt aantal taken/portefeuilles over de locaties heen georganiseerd, waarbij de aansturing van de staffunctionaris gebeurt vanuit het directieteam, al dan niet in de persoon van de onderwijsbestuurder of een van de locatiedirecteuren. Wij onderscheiden de volgende staffuncties:

Directeur Bedrijfsvoering
Jurrie van de Beek              jbeek@shlonderwijs.nl
Staffunctie Bestuursondersteuning/Kwaliteit
Remke Huisman                  rhuisman@shlonderwijs.nl
Staffunctie ICT
Edward Huisman                ehuisman@shlonderwijs.nl
Staffunctie Kwaliteit
Diane van Diemen              ddiemen@shlonderwijs.nl
Staffunctie HRM
Sigried Wevers                  swevers@shlonderwijs.nl
Staffunctie R&D (Wetenschappelijk onderzoek)
Annie de Groot                  agroot@shlonderwijs.nl

 

Bekijk hier de organogram van ’s Heeren Loo Onderwijs.

 

Medezeggenschap

Het algemene ’s Heeren Loo Onderwijs-brede beleid, het personele en het financiële beleid wordt door de algemeen directeur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) besproken.

De vergaderfrequentie voor GMR is ten minste 4x per jaar.  Zowel in de locatie-MR’s als in de GMR is de vertegenwoordiging van ouders georganiseerd. De MR’s en de GMR zijn betrokken bij de advies- en/of instemmingsvragen.

 

 

Kwaliteit

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks hard gewerkt door onze leraren en medewerkers. De voorschriften van de onderwijsinspectie, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (KSO) zijn daarbij leidend.
Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht om continu de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te verbeteren. De Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, de kwaliteitscyclus van Deming (Plan, Do, Check, Act) en ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) zijn instrumenten die ons daarbij helpen. Scholen maken in het programma mijnschoolplan.nl een eigen schoolplan, jaarplan en jaarverslag. Dit ondersteunt ons om planmatig en doelgericht aan de schoolontwikkeling te werken.
Algehele doelstelling
Wij hebben een stelsel rondom de kwaliteitszorg en dat noemen wij ons kwaliteitsmanagement. Kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog vallen daaronder.

 

Dit kenmerkt zich door:

 • Zorg dragen voor- en doorontwikkelen van professionele kwaliteitscultuur door de hele organisatie, kwaliteit in de klas, in de school en bovenschools;
 • Opzetten en zorg dragen voor uitvoer Interne en externe kwaliteitsonderzoeken (audits, enquêtes);
 • Opstellen en bewaken meerjarenplanning kwaliteitszorg;
 • Zorg dragen voor een goed werkend systeem voor kwaliteitsmanagement en het bewaken, monitoren en controleren hiervan;
 • Dialoog intern en extern voeren over kwaliteitszorg; informatie halen en brengen binnen het netwerk;
 • Verantwoording extern bewaken; zijn de doelen en resultaten van de scholen zichtbaar en onderbouwen we deze?
Tevredenheidsonderzoeken
Volgens een (meerjaren)planning vinden er periodiek tevredenheidsonderzoeken onder stakeholders plaats. Deze tevredenheidsonderzoeken worden 1x per twee a drie jaar afgenomen bij ouders/verzorgers, leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners. De uitkomsten van alle tevredenheidsonderzoeken en audits worden uitgebreid besproken op zowel schoolniveau als bovenschools niveau. Daarnaast wordt ieder jaar de veiligheidsbeleving van onze leerlingen gemeten.

 

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoekt zij onze scholen voor een onderzoek. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u meer lezen over het toezicht, de onderzoeksbevindingen en andere informatie over het onderwijs in Nederland.

ISO-gecertificeerd

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks door onze leraren en medewerkers gewerkt. De voorschriften uit wet- en regelgeving, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs zijn daarbij leidend. ’s Heeren Loo Onderwijs is gecertificeerd voor de de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs (en de onderliggende ISO 9001:2015). Alle scholen vallen onder dit certificaat. Hier zijn wij erg trots op!

Meer informatie over onze certificering vindt u hier.

 

Strategisch beleidsplan 2022-2026

Het bestuur heeft haar visie op kwaliteit vastgelegd in het strategisch beleidsplan (SBP). Het strategisch beleidsplan is o.a. tot stand gekomen met input van onze medewerkers. Hiervoor hebben wij een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers waarbij belangrijke thema’s werden besproken en de input van medewerkers werd opgehaald. Daarnaast hebben wij een stakeholdersbijeenkomst gehad waarin belangrijke partijen als samenwerkingsverbanden, Mbo’s, gemeentes en zorgpartners hun inbreng hebben gegeven. Alle input die wij hebben verzameld is meegenomen in het strategisch beleidsplan. De ontwikkeling van het SBP is tevens afgestemd met de ontwikkelingen binnen ‘s Heeren Loo (Zorg).

Het SBP dient als een soort paraplu voor de schoolplannen die in het voorjaar van 2023 geschreven zijn. Ons beleid en onze visie worden door vertaald naar de schoolplannen van de scholen door middel van het programma mijnschoolplan.nl, waarin o.a. de basisvaardigheden Taal, Rekenen en Burgerschap verder uitgewerkt worden. Op zowel bestuurs- als schoolniveau ligt de gemeten basiskwaliteit en stelselkwaliteit ten grondslag aan de verdere ontwikkeling van de plannen.

Bij alles wat wij doen stellen wij onszelf de kernvraag: wat levert dit op voor onze leerlingen?
Dit ondersteunt ons om planmatig en doelgericht aan de schoolontwikkeling te werken.

Klik hier voor een compacte samenvatting van ons beleidsplan 2022-2026.

Liever de volledige versie bekijken? Stuur dan een mailtje naar info@shlonderwijs.nl om het beleidsplan op te vragen.