Algemeen

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Leusden en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorg en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus.

Onze scholen zijn vooral speciaal omdat er veel aandacht wordt besteed aan de voorwaarden, die nodig zijn om te komen tot leren en werken. We bieden programma’s aan voor leren en voor gedrag, met als doel de onderwijsmogelijkheden te realiseren, die passend zijn bij de eigen hulpvraag van de leerling. Als school werken we dan ook nauw samen met de ouders, de hulpverleners en andere betrokkenen.

’s Heeren Loo Onderwijs is een gecertificeerde onderwijsorganisatie
voor leerlingen met:

 • Leerproblemen in combinatie met
 • Beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek
 • Reguliere begaafdheid of verstandelijke beperkingen

En staat voor:

 • Betrouwbare partner
 • Focus op mogelijkheden
 • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
 • Specifieke hoogwaardige expertise
 • Samenwerking met ouders en
 • Relevante partners in onderwijs, zorg en arbeid

Missie en Visie

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken, deze te ontwikkelen om zo een goed en passend toekomstperspectief te bieden.

In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan. Wij werken intensief met ouders/verzorgers en leerling samen aan een te bereiken resultaat dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, zodat zij zelf hun toekomstperspectief kunnen realiseren.

Daar waar andere onderwijsorganisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op. Wij kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen, naar hun leervoorwaarden en focussen niet op beperkingen en belemmeringen.

Wij onderscheiden ons door:

 • De 4 scholen bieden samen op elk niveau specialistisch onderwijs
 • De leerlingen krijgen onderwijs op maat
 • Wij bieden toekomstgericht onderwijs
 • Komt een leerling niet tot leren, dan zoeken wij altijd een passende plek
 • We bieden een goede koppeling tussen onderwijs en zorg
 • We schalen de verwachtingen van de leerlingen hoog en reëel in, op basis van goede diagnostiek met een zorgvuldige onderbouwing, om zo het maximale uit een leerling te halen

Wij creëren een professionele en lerende cultuur, door:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Samenwerking teams
 • Resultaatgericht en cyclisch werken
 • Efficiënte besluitvorming
 • Herkenbare schoolprofielen, die op elkaar zijn afgestemd

Onze kernwaarden

Betrokkenheid en toewijding

We zijn betrokken bij ons werk, de leerlingen en hun sociale omgeving. Onze toewijding en professionaliteit komen terug in alles wat we doen.

Gezamenlijkheid

We werken samen. We zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We doen het samen, omdat we erin geloven dat we samen betere resultaten bereiken.

Respect

Respect ontvangen we door respect te geven. Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, ook in zijn anders-zijn. Respect voor ieders eigenheid, talenten en beperkingen. Respect betekent ook het uitspreken van verwachtingen. Zonder uitgesproken verwachtingen ontstaan teleurstellingen.

Openheid

Openheid staat voor transparantie. We willen laten zien wie we zijn door openheid van zaken te geven en laten zien hoe wij onze taak uitvoeren en op welke wijze wij dit doen. We delen informatie en geven elkaar feedback. We zijn open over onze beweegredenen en gaan zorgvuldig om met (vertrouwelijke) informatie.

Duidelijk en consequent

We hebben duidelijke afspraken en regels op de scholen, die we consequent hanteren. Daarbij zijn we als collega’s kritisch naar elkaar en spreken elkaar aan op het moment als het nodig is. We doen wat we beloven.

Ontwikkeling

We staan voor ontwikkeling, voor beweging, groei en nieuwe ervaringen. Want stilstaan is geen optie, voor niemand. We zijn hierin niet voorzichtig, maar ook niet overambitieus. We dagen uit en proberen het maximale eruit te halen, met respect voor mogelijkheden en omstandigheden.

Organisatiestructuur

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Leusden en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorg en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus en de Dagbehandeling.

’s Heeren Loo Zorg

’s Heeren Loo Zorg biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties en van dagbesteding tot begeleide werkvormen.    ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Bestuur ic Bevoegd Gezag

De Raad van Bestuur van de Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo, gevestigd te Amersfoort, vormt het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 57 van de Wet op de Expertisecentra, van de scholen voor Voorgezet Speciaal Onderwijs van      ‘s Heeren Loo Onderwijs te weten;

 • Emaus College te Ermelo
 • De Lasenberg te Soest
 • Rietschans College te Ermelo
 • Van Voorthuysen VSO te Leusden

Binnen de Raad van Bestuur is de heer drs. P.J. Vergroesen als Lid RvB ’s Heeren Loo Zorggroep en CFO belast met de Portefeuille Onderwijs.

Toezicht Bevoegd Gezag

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo oefenen conform de code ‘Good Governance’ toezicht uit op de Raad van Bestuur en ontvangen geen bezoldiging en/of vergoedingen vanuit de middelen van de onderwijsfinanciering.

Organisatiestructuur ‘s Heeren Loo Onderwijs

Algemeen directeur/Bestuursmanager
drs. Gerard J. van Egmond  gerard.van-egmond@sheerenloo.nl
Locatiedirecteuren
Emaus College
Birgit Bossink                       bbossink@shlonderwijs.nl
VSO de Lasenberg
Rob de Bruijn                      rbruijn@shlonderwijs.nl
De Rietschans
Sandra van Endschot           sendschot@shlonderwijs.nl
Van Voorthuysen VSO
Esther Schuur                      eschuur@shlonderwijs.nl
Staffunctionarissen

’s Heeren Loo Onderwijs zal gezien de schaalgrootte zo lean mogelijk georganiseerd blijven, maar wil wel recht doen aan de kwaliteit en functionele eisen die gesteld mogen worden aan een professionele organisatie. Om die reden zijn een beperkt aantal taken/portefeuilles over de locaties heen georganiseerd, waarbij de aansturing van de staffunctionaris gebeurt vanuit het directieteam, al dan niet in de persoon van de algemeen directeur of een van de locatiedirecteuren. Wij onderscheiden de volgende staffuncties:

Directeur bedrijfsvoering
Henk Jansen van Galen      hjansen@shlonderwijs.nl
Staffunctie ICT
Edward Huisman                ehuisman@shlonderwijs.nl
R&D (Wetenschappelijk onderzoek)
Annie de Groot                  agroot@shlonderwijs.nl

Medezeggenschap

Het algemene ’s Heeren Loo Onderwijs-brede beleid, het personele en het financiële beleid wordt door de algemeen directeur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) besproken.

De vergaderfrequentie voor GMR is ten minste 4x per jaar.  Zowel in de locatie-MR’s als in de GMR is de vertegenwoordiging van ouders georganiseerd. De MR’s en de GMR zijn betrokken bij de advies- en/of instemmingsvragen.

Kwaliteit

’s Heeren Loo Onderwijs werkt gestructureerd en volgens een vaste systematiek aan kwaliteit. Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht om continu de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te verbeteren. De Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, de kwaliteitscyclus van Deming (plan, do, check, act) en ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) zijn instrumenten die ons daarbij helpen. We beoordelen doorlopend de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Dit doen we door (interne) audits  en op basis van voortgangsrapportages met betrekking tot leerresultaten, financiële stand van zaken en tevredenheidsonderzoeken gerelateerd aan de kwaliteitsnormen van LECSO en Onderwijsinspectie alsmede specifieke andere afspraken. De analyses van de uitkomsten van de bovengenoemde acties zijn bepalend voor de in te zetten verbeteracties.

ISO-gecertificeerd

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks door onze leraren en medewerkers gewerkt. De voorschriften uit wet- en regelgeving, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs zijn daarbij leidend. Sinds september 2015 zijn het Emaus College en de Lasenberg en sinds 2017 de Van Voorthuysenschool ISO-gecertifieerd op basis van de Kwaliteitsnorm van het Landelijk Expertise Centrum voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Hier zijn wij erg trots op!

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoekt zij onze scholen voor een onderzoek. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u meer lezen over het toezicht, de onderzoeksbevindingen en andere informatie over het onderwijs in Nederland.

Vacatures

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures.