Algemeen

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Leusden en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorg en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus.

Onze scholen zijn vooral speciaal omdat er veel aandacht wordt besteed aan de voorwaarden, die nodig zijn om te komen tot leren en werken. We bieden programma’s aan voor leren en voor gedrag, met als doel de onderwijsmogelijkheden te realiseren, die passend zijn bij de eigen hulpvraag van de leerling. Als school werken we dan ook nauw samen met de ouders, de hulpverleners en andere betrokkenen.

’s Heeren Loo Onderwijs is een gecertificeerde onderwijsorganisatie
voor leerlingen met:

 • Leerproblemen in combinatie met
 • Beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek
 • Reguliere begaafdheid of verstandelijke beperkingen

En staat voor:

 • Betrouwbare partner
 • Focus op mogelijkheden
 • Veiligheid, structuur en voldoende uitdaging
 • Specifieke hoogwaardige expertise
 • Samenwerking met ouders en
 • Relevante partners in onderwijs, zorg en arbeid

Missie en Visie

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken, deze te ontwikkelen om zo een goed en passend toekomstperspectief te bieden.

In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan. Wij werken intensief met ouders/verzorgers en leerling samen aan een te bereiken resultaat dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, zodat zij zelf hun toekomstperspectief kunnen realiseren.

Daar waar andere onderwijsorganisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op. Wij kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen, naar hun leervoorwaarden en focussen niet op beperkingen en belemmeringen.

Wij onderscheiden ons door:

 • De 4 scholen bieden samen op elk niveau specialistisch onderwijs
 • De leerlingen krijgen onderwijs op maat
 • Wij bieden toekomstgericht onderwijs
 • Komt een leerling niet tot leren, dan zoeken wij altijd een passende plek
 • We bieden een goede koppeling tussen onderwijs en zorg
 • We schalen de verwachtingen van de leerlingen hoog en reëel in, op basis van goede diagnostiek met een zorgvuldige onderbouwing, om zo het maximale uit een leerling te halen

Wij creëren een professionele en lerende cultuur, door:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Samenwerking teams
 • Resultaatgericht en cyclisch werken
 • Efficiënte besluitvorming
 • Herkenbare schoolprofielen, die op elkaar zijn afgestemd

Onze kernwaarden

Respect

Respect ontvangen we door respect te geven.

Respect voor ieders eigenheid, talenten en beperkingen.

Respect betekent dat je de ander in zijn waarde laat, ook in anders-zijn.

 

Duidelijk

Wij zijn voorspelbaar in ons handelen en doen wat we beloven.

Wij hebben afspraken en regels op de scholen.

Daarbij geven wij elkaar feedback en leren we als collega’s van elkaar.

 

Betrokken

Onze toewijding en professionaliteit komen terug in ons handelen.

We zijn betrokken bij de leerlingen, hun sociale omgeving en ons werk.

De contacten tussen school, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn essentieel.

 

Gezamenlijk

Wij werken samen.

Open en geïnteresseerd staan we in verbinding met elkaar en de maatschappij.

Wij geloven er in dat we sámen meer bereiken.

 

Ontwikkeling

Ontwikkeling betekent voor ons beweging, groei en nieuwe ervaringen opdoen.

Het uitgangspunt is dat iedereen kan leren.

Daarbij stellen wij realistische doelen.

Organisatiestructuur

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Leusden en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorg en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus en de Dagbehandeling.

’s Heeren Loo Zorg

’s Heeren Loo Zorg biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties en van dagbesteding tot begeleide werkvormen.    ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Bestuur ic Bevoegd Gezag

De Raad van Bestuur van de Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo, gevestigd te Amersfoort, vormt het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 57 van de Wet op de Expertisecentra, van de scholen voor Voorgezet Speciaal Onderwijs van      ‘s Heeren Loo Onderwijs te weten;

 • Emaus College te Ermelo
 • De Lasenberg te Soest
 • Rietschans College te Ermelo
 • Van Voorthuysen VSO te Leusden

Binnen de Raad van Bestuur is de heer drs. P.J. Vergroesen als Lid RvB ’s Heeren Loo Zorggroep en CFO belast met de Portefeuille Onderwijs.

Toezicht Bevoegd Gezag

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo oefenen conform de code ‘Good Governance’ toezicht uit op de Raad van Bestuur en ontvangen geen bezoldiging en/of vergoedingen vanuit de middelen van de onderwijsfinanciering.

Organisatiestructuur ‘s Heeren Loo Onderwijs

Algemeen directeur/Bestuursmanager
drs. Gerard J. van Egmond  gerard.van-egmond@sheerenloo.nl
Locatiedirecteuren
Emaus College
Birgit Bossink                       bbossink@shlonderwijs.nl
VSO de Lasenberg
Rob de Bruijn                      rbruijn@shlonderwijs.nl
De Rietschans
Sandra van Endschot           sendschot@shlonderwijs.nl
Van Voorthuysen VSO
Esther Schuur                      eschuur@shlonderwijs.nl
Staffunctionarissen

’s Heeren Loo Onderwijs zal gezien de schaalgrootte zo lean mogelijk georganiseerd blijven, maar wil wel recht doen aan de kwaliteit en functionele eisen die gesteld mogen worden aan een professionele organisatie. Om die reden zijn een beperkt aantal taken/portefeuilles over de locaties heen georganiseerd, waarbij de aansturing van de staffunctionaris gebeurt vanuit het directieteam, al dan niet in de persoon van de algemeen directeur of een van de locatiedirecteuren. Wij onderscheiden de volgende staffuncties:

Directeur bedrijfsvoering
Henk Jansen van Galen      hjansen@shlonderwijs.nl
Staffunctie ICT
Edward Huisman                ehuisman@shlonderwijs.nl
R&D (Wetenschappelijk onderzoek)
Annie de Groot                  agroot@shlonderwijs.nl

Medezeggenschap

Het algemene ’s Heeren Loo Onderwijs-brede beleid, het personele en het financiële beleid wordt door de algemeen directeur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) besproken.

De vergaderfrequentie voor GMR is ten minste 4x per jaar.  Zowel in de locatie-MR’s als in de GMR is de vertegenwoordiging van ouders georganiseerd. De MR’s en de GMR zijn betrokken bij de advies- en/of instemmingsvragen.

Kwaliteit

’s Heeren Loo Onderwijs werkt gestructureerd en volgens een vaste systematiek aan kwaliteit. Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht om continu de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te verbeteren. De Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, de kwaliteitscyclus van Deming (plan, do, check, act) en ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) zijn instrumenten die ons daarbij helpen. We beoordelen doorlopend de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Dit doen we door (interne) audits  en op basis van voortgangsrapportages met betrekking tot leerresultaten, financiële stand van zaken en tevredenheidsonderzoeken gerelateerd aan de kwaliteitsnormen van LECSO en Onderwijsinspectie alsmede specifieke andere afspraken. De analyses van de uitkomsten van de bovengenoemde acties zijn bepalend voor de in te zetten verbeteracties.

ISO-gecertificeerd

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks door onze leraren en medewerkers gewerkt. De voorschriften uit wet- en regelgeving, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs zijn daarbij leidend. Sinds september 2015 zijn het Emaus College en de Lasenberg en sinds 2017 de Van Voorthuysenschool ISO-gecertifieerd op basis van de Kwaliteitsnorm van het Landelijk Expertise Centrum voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Hier zijn wij erg trots op!

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoekt zij onze scholen voor een onderzoek. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u meer lezen over het toezicht, de onderzoeksbevindingen en andere informatie over het onderwijs in Nederland.

Vacatures

Voor onze locatie Rietschans College te Ermelo zoeken wij een

 

Docent Zorgklas (AVO)

( 1.0 FTE)

 

Wie zijn wij:

Het Rietschans College (RC) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Onze school is een kleine school met ongeveer 140 leerlingen. Het RC heeft een onder – en bovenbouw. Wij hebben didactisch aanbod op het niveau van VMBO en HAVO. Examinering vindt plaats op onze eigen locatie. Wij hebben hierin een actieve samenwerking met het reguliere VO. Wij werken actief samen met verschillende hulpverleningsinstanties zoals de georganiseerde jeugdzorg en GGZ voorzieningen. Ook zijn er goede contacten binnen het samenwerkingsverband.

Leerlingen die binnen de zorgklas geplaatst worden komen zowel van binnen het RC als van andere scholen. Deze leerlingen hebben vanwege hun complexe problematiek onvoldoende aan de basisondersteuning. Ze zijn dermate kwetsbaar en snel uit balans dat ze zijn aangewezen op een intensieve individuele onderwijsondersteuning. Binnen de zorgklas staat de individuele onderwijs- /zorgbehoefte van de leerling dan ook centraal.

Verkorte functie-inhoud:

De docent verzorgt de lessen binnen de zorgklas voor leerlingen van de onderbouw en bovenbouw op het niveau van VMBO en HAVO. Tot het takenpakket behoort het meewerken binnen het mentoraat van een klas, het verzorgen van onderwijsrapportage, het onderhouden van contacten met ouders en/of verzorgers en verschillende hulpverleningsinstanties.

Wij vragen:

 • Een docent met een onderwijsbevoegdheid;
 • Een docent die affiniteit heeft met de doelgroep;
 • Een docent die een actieve houding heeft in het meedenken en uitvoeren van op maat aangesneden plannen;
 • Een docent die zich kan aanpassen binnen een veranderende context;
 • Een docent die gezien de complexe psychopathologie van onze leerlingen in staat is binnen de relatie met de leerling in staat is het thema afstand en nabijheid aan te voelen en vorm te geven.

Wij bieden:

Wij bieden een organisatie waarin ruimte is voor de eigen ontwikkeling door middel van eigen inbreng en scholing. Een klein en gezellig team van enthousiaste medewerkers waar je op terug kan vallen als dit nodig mocht zijn. Salaris is volgens inschaling CAO-onderwijs en tevens bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren:

Uw motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag z.s.m.

Per mail:  sendschot@shlonderwijs.nl of ebraams@shlonderwijs.nl