Organisatiestructuur

’s Heeren Loo Onderwijs verzorgt met 4 locaties in Ermelo, Amersfoort en Soest voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij bieden onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij het omgaan met hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Veelal is ook ambulante of residentiële behandeling noodzakelijk. Wij werken hierbij nauw samen met ouders en ’s Heeren Loo Zorggroep en daarbinnen vooral met het behandelinstituut Groot Emaus en de Dagbehandeling.

’s Heeren Loo Zorggroep

’s Heeren Loo Zorggroep biedt in bijna heel Nederland ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De ondersteuning is gevarieerd en op maat. Van enkele uren zorg/begeleiding thuis tot logeeropvang of intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties en van dagbesteding tot begeleide werkvormen. ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen.

Bestuur ic Bevoegd Gezag

De Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo Zorggroep, gevestigd te Amersfoort, vormt het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 57 van de Wet op de Expertisecentra, van de scholen voor Voorgezet Speciaal Onderwijs van ‘s Heeren Loo Onderwijs te weten;

  • Beekdal VSO te Amersfoort
  • Emaus College te Ermelo
  • De Lasenberg te Soest
  • Rietschans College te Ermelo

Binnen de Raad van Bestuur is mw. A. (Ageeth) Ouwehand als Lid RvB ’s Heeren Loo Zorggroep belast met de Portefeuille Onderwijs.

Toezicht Bevoegd Gezag

De leden van de Raad van Toezicht van de ’s Heeren Loo Zorggroep oefenen conform de code ‘Good Governance’ toezicht uit op de Raad van Bestuur en ontvangen geen bezoldiging en/of vergoedingen vanuit de middelen van de onderwijsfinanciering.

Organisatiestructuur ‘s Heeren Loo Onderwijs

Onderwijsbestuurder
Drs. Jan T. van Heerikhuize     jheerikhuize@shlonderwijs.nl
Locatiedirecteuren
Beekdal VSO
Esther Schuur                         eschuur@shlonderwijs.nl
Emaus College
Birgit Bossink                          bbossink@shlonderwijs.nl
De Lasenberg
Rob de Bruijn                         rbruijn@shlonderwijs.nl
Rietschans College
Eugene Braams                      ebraams@shlonderwijs.nl
Staffunctionarissen

’s Heeren Loo Onderwijs zal gezien de schaalgrootte zo lean mogelijk georganiseerd blijven, maar wil wel recht doen aan de kwaliteit en functionele eisen die gesteld mogen worden aan een professionele organisatie. Om die reden zijn een beperkt aantal taken/portefeuilles over de locaties heen georganiseerd, waarbij de aansturing van de staffunctionaris gebeurt vanuit het directieteam, al dan niet in de persoon van de algemeen directeur of een van de locatiedirecteuren. Wij onderscheiden de volgende staffuncties:

Directeur bedrijfsvoering
Jurrie van de Beek              jbeek@shlonderwijs.nl
Directeur bedrijfsvoering (vertrekkend)
Henk Jansen van Galen      hjansen@shlonderwijs.nl
Staffunctie Bestuursondersteuning/Kwaliteit
Remke Huisman                  rhuisman@shlonderwijs.nl
Staffunctie R&D (Wetenschappelijk onderzoek)
Annie de Groot                  agroot@shlonderwijs.nl
Staffunctie ICT
Edward Huisman                ehuisman@shlonderwijs.nl

Medezeggenschap

Het algemene ’s Heeren Loo Onderwijs-brede beleid, het personele en het financiële beleid wordt door de algemeen directeur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) besproken.

De vergaderfrequentie voor GMR is ten minste 4x per jaar.  Zowel in de locatie-MR’s als in de GMR is de vertegenwoordiging van ouders georganiseerd. De MR’s en de GMR zijn betrokken bij de advies- en/of instemmingsvragen.