Kwaliteit

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks hard gewerkt door onze leraren en medewerkers. De voorschriften van de onderwijsinspectie, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (KSO) zijn daarbij leidend.
Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht om continu de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te verbeteren. De Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, de kwaliteitscyclus van Deming (Plan, Do, Check, Act) en ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) zijn instrumenten die ons daarbij helpen. Scholen maken in het programma mijnschoolplan.nl een eigen schoolplan, jaarplan en jaarverslag. Dit ondersteunt ons om planmatig en doelgericht aan de schoolontwikkeling te werken.
Algehele doelstelling
Wij hebben een stelsel rondom de kwaliteitszorg en dat noemen wij ons kwaliteitsmanagement. Kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog vallen daaronder.

 

Dit kenmerkt zich door:

  • Zorg dragen voor- en doorontwikkelen van professionele kwaliteitscultuur door de hele organisatie, kwaliteit in de klas, in de school en bovenschools;
  • Opzetten en zorg dragen voor uitvoer Interne en externe kwaliteitsonderzoeken (audits, enquêtes);
  • Opstellen en bewaken meerjarenplanning kwaliteitszorg;
  • Zorg dragen voor een goed werkend systeem voor kwaliteitsmanagement en het bewaken, monitoren en controleren hiervan;
  • Dialoog intern en extern voeren over kwaliteitszorg; informatie halen en brengen binnen het netwerk;
  • Verantwoording extern bewaken; zijn de doelen en resultaten van de scholen zichtbaar en onderbouwen we deze?
Tevredenheidsonderzoeken
Volgens een (meerjaren)planning vinden er periodiek tevredenheidsonderzoeken onder stakeholders plaats. Deze tevredenheidsonderzoeken worden 1x per twee a drie jaar afgenomen bij ouders/verzorgers, leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners. De uitkomsten van alle tevredenheidsonderzoeken en audits worden uitgebreid besproken op zowel schoolniveau als bovenschools niveau. Daarnaast wordt ieder jaar de veiligheidsbeleving van onze leerlingen gemeten.

 

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoekt zij onze scholen voor een onderzoek. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u meer lezen over het toezicht, de onderzoeksbevindingen en andere informatie over het onderwijs in Nederland.

ISO-gecertificeerd

Aan de kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks door onze leraren en medewerkers gewerkt. De voorschriften uit wet- en regelgeving, wetenschappelijke inzichten en de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs zijn daarbij leidend. ’s Heeren Loo Onderwijs is gecertificeerd voor de de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs (en de onderliggende ISO 9001:2015). Alle scholen vallen onder dit certificaat. Hier zijn wij erg trots op!

Meer informatie over onze certificering vindt u hier.

 

Strategisch beleidsplan 2022-2026

Het bestuur heeft haar visie op kwaliteit vastgelegd in het strategisch beleidsplan (SBP). Het strategisch beleidsplan is o.a. tot stand gekomen met input van onze medewerkers. Hiervoor hebben wij een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers waarbij belangrijke thema’s werden besproken en de input van medewerkers werd opgehaald. Daarnaast hebben wij een stakeholdersbijeenkomst gehad waarin belangrijke partijen als samenwerkingsverbanden, Mbo’s, gemeentes en zorgpartners hun inbreng hebben gegeven. Alle input die wij hebben verzameld is meegenomen in het strategisch beleidsplan. De ontwikkeling van het SBP is tevens afgestemd met de ontwikkelingen binnen ‘s Heeren Loo (Zorg).

Het SBP dient als een soort paraplu voor de schoolplannen die in het voorjaar van 2023 geschreven zijn. Ons beleid en onze visie worden door vertaald naar de schoolplannen van de scholen door middel van het programma mijnschoolplan.nl, waarin o.a. de basisvaardigheden Taal, Rekenen en Burgerschap verder uitgewerkt worden. Op zowel bestuurs- als schoolniveau ligt de gemeten basiskwaliteit en stelselkwaliteit ten grondslag aan de verdere ontwikkeling van de plannen.

Bij alles wat wij doen stellen wij onszelf de kernvraag: wat levert dit op voor onze leerlingen?
Dit ondersteunt ons om planmatig en doelgericht aan de schoolontwikkeling te werken.

Klik hier voor een compacte samenvatting van ons beleidsplan 2022-2026.

Liever de volledige versie bekijken? Stuur dan een mailtje naar info@shlonderwijs.nl om het beleidsplan op te vragen.