Algemeen

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. De school valt onder het Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe. Onze school onderscheidt zich van andere scholen doordat wij, naast het geven van onderwijs, veel expertise in huis hebben en intensieve samenwerking hebben met zorginstellingen. Hierdoor kunnen de behandeldoelen vanuit de zorg verweven worden in ons onderwijs. Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dagbehandeling Ermelo. Groot Emaus is een bovenregionale instelling waar intensieve behandeling en observatie plaats vindt. De dagbehandeling van Ermelo biedt onderschoolse en naschoolse behandeling voor leerlingen die nog thuis wonen.

Wij geven les in twee schoolgebouwen, het Emaus College en het Pre-Emaus College. De meeste leerlingen gaan naar het Emaus College. Doordat er twee leerkrachten voor de klas staan in het Pre-Emaus College, kunnen de leerlingen hier nog meer aandacht en begeleiding krijgen. Onze school heeft voor stageleerlingen een uitgebreid Arbeids Trainings Centrum (ATC) op het terrein van Groot Emaus met de volgende afdelingen: plantsoenendienst, plantenkas, inpak, schoonmaak, hout- en metaalwerkplaats en dagbesteding. Op een locatie in Ermelo bevinden zich de afdelingen restaurant en fietstechniek.

Het motto van de school is: Iedereen kan leren! Het hele team werkt vanuit deze overtuiging. Leerlingen die denken dat ze dit niet kunnen, worden extra aangemoedigd.

Nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief december 2017

 

Het Emaus College is gezond

Het Emaus College heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat het Emaus College zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het Emaus College is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Emaus College voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen & Sport. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet.

Directeur Birgit Bossink van het Emaus College is er trots op een Gezonde School te zijn.
“Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

mei 2018

Voetbal battle Soest

Afgelopen 24 januari zijn we met 7 jongens uit de bovenbouw afgereisd naar onze collega-school De Lasenberg. Zij hadden ons uitgenodigd voor een voetbal battle. Het was inmiddels alweer 4 jaar geleden dat we een toernooi speelden tegen andere scholen. We speelden 3 tegen 3 in een voor ons kleine zaal. De eerste wedstrijdjes vonden onze jongens het lastig om in hun spel te komen. Gelukkig werden de wedstrijdjes steeds gelijkwaardiger en uiteindelijk speelde iedereen erg goed maar vooral ook heel sportief.  Na een lekkere lunch keerden we terug naar Ermelo met een 2e plaats, een 3e plaats en een beker voor de sportiefste speler (Bagdad).

Het was voor iedereen een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

 

 

Veiligheid

Het Emaus College heeft een doelgroep op school die uitgevallen is op het reguliere of op het speciaal onderwijs. Dit geeft aan dat de leerlingen een complexe hulpvraag hebben. Om antwoord te geven op deze complexe hulpvraag is het belangrijk dat de veiligheid binnen school gewaarborgd is. Een veilig leerklimaat voor de leerlingen en een veilig werkklimaat voor het personeel is een voorwaarde om te kunnen functioneren.

Wij kunnen stellen dat wij een veilige school zijn. Dit geven we vorm op de volgende manier:

Vaste groepsleerkracht / arbeidstrainer: alle leerlingen hebben een vaste groepsleerkracht / arbeidstrainer, die zorgt voor een passend pedagogisch klimaat in de klas of op de arbeidsplek. De leerkracht/ arbeidstrainer bespreekt en bewaakt het traject met de individuele leerling.
Schoolveiligheidsplan: we hebben een schoolveiligheidsplan, waarin alle afspraken, regels en protocollen met betrekking tot het handhaven van een veilige school vermeld staan.
Opvangklas: de opvangklas is een klas waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om tot rust te komen. Het is de bedoeling dat de leerling na een tijdje de les in de klas weer kan volgen.
Veiligheidscommissie: de veiligheidscommissie komt maandelijks bij elkaar om te monitoren of de veiligheid in school gewaarborgd is. Het monitoren vindt plaats aan de hand van de incidentenregistratie en de cijfers vanuit de opvangklas.
Iris incidentenregistratie: de incidenten die op school plaats vinden worden dagelijks geregistreerd in Iris.
Agressie- en conflicthantering: alle leerkrachten zijn getraind met betrekking tot agressie en conflicthantering. De leden van de veiligheidscommissie dragen zorg voor het jaarlijks onderhouden van deze vaardigheden.
ARBO: De Arbocommissie komt 6 wekelijks bij elkaar. Aan de hand van de RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie) wordt de veiligheid gemonitord.
Wijkagent: het Emaus College onderhoudt intensief contact met de wijkagent.

Het veiligheidsbeleid is goed ingericht en staat beschreven in het schoolveiligheidsplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Communicatie is noodzakelijk voor het behouden van de veilige school. Veiligheid staat op het agenda van de maandelijkse sectievergaderingen. De problematiek van de leerlingen verandert en vraagt om een flexibele houding van het personeel. Hier wordt op ingesprongen door interne communicatie en training, verzorgd door de veiligheidscommissie. In de komende jaren zal een LC-leerkracht zich actief bezig houden met het inventariseren van de scholingsbehoefte van het personeel en het organiseren van na- en bijscholing in samenwerking met de veiligheidscommissie.

Iris-meldingen geeft goed zicht op de incidenten die plaats vinden binnen school. Leerkrachten vullen de Iris-meldingen goed in. De veiligheidscommissie monitort de Iris-meldingen en zal beleid maken op trends die ontstaan. Collegiale consultatie biedt onderlinge ondersteuning.

De opvangklas is in oktober 2012 gestart vanuit de bezuinigingen in de zorg. Er is geen personeel op de groep voor de achtervang. Leerlingen die voorheen naar de groep gingen om te schakelen, gaan nu naar de opvangklas. Voor de meeste leerlingen is dit een goede manier om te schakelen en de dag vol te maken op school. Er zijn leerlingen die de context van de groep nodig hebben. In het IOP (Individueel Ontwikkelings Plan) zijn hier afspraken over gemaakt. De komende jaren moeten we de opvangklas goed monitoren of het voldoende bijdraagt aan de veiligheid binnen de school.
Hier kunt u ons veiligheidsplan downloaden.

Aanmelden

Aanmelden van leerlingen bij het Emaus College kunt u doen via de intakecoördinator. U kunt e-mailen of bellen. Als u er voor kiest te e-mailen, dan zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om de nodige afspraken met u te maken.

We hebben een aanmeldingsdossier nodig om te bekijken of wij een passend schoolaanbod hebben. Tevens is er vanuit het samenwerkingsverband van de school van herkomst een geldig TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) beschikbaar. De orthopedagoog nodigt u en uw zoon of dochter uit voor een oriënterend of kennismakingsgesprek. De Commissie van Begeleiding (CvB) neemt uiteindelijk de beslissing over aanname van een leerling bij het Emaus College.

De jongeren, geplaatst op de drie milieus voorziening Groot Emaus, worden automatisch geplaatst op het Emaus College.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Via de telefoon: 088-0407100
Via de mail: emauscollege@shlonderwijs.nl

MR

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school behartigt. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De vorm en de inhoud van een MR wordt enerzijds bepaald door die wet en anderzijds door de behoefte van de school. Dat betekent dat iedere MR uniek is. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR vergadert 7 keer per jaar.

Tijdens de vergaderingen van de MR kunnen de volgende zaken besproken worden:

  • Vaststellen van het schoolplan;
  • Vaststellen van het formatieplan;
  • Ondersteuningsstructuur;
  • Begroting;
  • Fusies/reorganisaties;
  • Nieuwbouw en ingrijpende organisatorische veranderingen.

Vragen over, voor of aan de MR over bovenstaande zaken kunt u mailen naar emauscollege@shlonderwijs.nl