Algemeen

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en is onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. Op onze school zit een mix van leerlingen die thuis wonen en leerlingen die in een zorginstelling wonen. De school valt onder het Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe. Wij zijn anders dan andere scholen, omdat wij naast het geven van onderwijs veel expertise hebben. Ook is er veel samenwerking tussen de school en zorginstellingen. Hierdoor komen de behandeldoelen vanuit de zorg terug in ons onderwijs.

Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dagbehandeling Ermelo. Groot Emaus is een instelling waar leerlingen uit het hele land geplaatst worden en waar intensieve behandeling, crisisopvang en observatie plaatsvindt. De dagbehandeling van Ermelo biedt onderschoolse behandeling voor leerlingen die thuis wonen.

We zijn een team met enthousiaste deskundige medewerkers, die werken op het Emaus College en de afdeling Jeugdzorg Plus. Op het terrein rondom de twee locaties zijn er verschillende sportfaciliteiten, zoals een grote sporthal en een Cruijff court.

Het motto van de school is: Iedereen kan leren! Het hele team werkt vanuit deze overtuiging. Leerlingen die denken dat ze dit niet kunnen, worden extra aangemoedigd.

Aanmelden

Bij het Emaus College kunt u een leerling aanmelden via de leerling administratie. Dit kan per e-mail: emauscollege@shlonderwijs.nl of per telefoon: 088-0407100.

We hebben een aanmeldingsdossier nodig om te bekijken of de school bij de leerling past. Ook moet een leerling een geldig toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. Het samenwerkingsverband uit de eigen regio geeft deze verklaring af. (zie schoolgids)
U wordt, samen met uw zoon/ dochter uitgenodigd voor een gesprek op school. De Commissie van Begeleiding (CvB) neemt de beslissing of de leerling op het Emaus College past.
De leerlingen die op het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus wonen, volgen automatisch onderwijs op het Emaus College of afdeling Jeugdzorg Plus.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Telefoon: 088-0407100
Mail: emauscollege@shlonderwijs.nl

MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bespreekt belangrijke onderwerpen namens leerlingen, ouders en medewerkers. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De inspraak van een MR wordt bepaald door deze wet en door wat er nodig is op school. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR van het Emaus College oefent invloed uit op, denkt mee èn beslist over de gang van zaken binnen school. In de MR zitten medewerkers van school, ouders/verzorgers en een vertegenwoordiger van de leerlingenraad. Zij vergaderen 7 keer per jaar.

De MR heeft de volgende taken:

 • opkomen voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen;
 • overleggen over het beleid en het functioneren van de school;
 • verbeteren van gelijke behandeling voor iedereen;
 • verbeteren van openheid en openbaarheid;
 • aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn;

Heeft u vragen aan de MR dan horen wij dat natuurlijk graag! U kunt uw vraag stellen per mail, emauscollege@shlonderwijs.nl, onderwerp: MR.

 

Nieuws

Harderwijk, 6 juni 2023

Samenwerken voor veilige scholen

Op 5 juni ondertekenden 17 partijen* het Convenant Veilige Scholen. Met de handtekening bekrachtigen zij de samenwerking aan het vergroten van de schoolveiligheid. In het convenant worden 3 thema’s benoemd: alcohol en drugs, kwetsbare jongeren en sociale media. Met deze samenwerking willen de partijen zorgwekkend gedrag op tijd signaleren en overlast, vandalisme en criminaliteit waar mogelijk voorkomen. De samenwerking zorgt er ook voor dat er sneller actie kan worden ondernomen in geval van incidenten of onveilige situaties, zoals loverboypraktijken en sexting.

‘Schoolveiligheid’ gaat om de veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een fysiek veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit en/of leerlingenzorg. Het gaat ook om een klimaat waarin iedere jongere kan zijn wie hij/zij is en zich verder kan ontwikkelen.

Leren en ontwikkelen

Op school doen leerlingen niet alleen vakkennis- en vaardigheden op. Ze leren ook hoe de samenleving in elkaar zit en wat de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen zijn. Een veilige omgeving op school draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren.

Samen aan het werk

Bij het convenant hoort een uitvoeringsagenda. Hierin trekken de scholen, gemeenten, politie en OM samen op om invulling te geven aan de afspraken in dit convenant. Ook komt er een passende overlegstructuur. Het convenant komt voort uit het integrale veiligheidsplan en is afgesloten voor de duur van 4 jaar. Door deze samenwerking willen de partners aan leerlingen en ouders zichtbaar maken dat in alle vier gemeenten op dezelfde manier gewerkt wordt om kinderen weerbaar te maken en te begrenzen in een samenleving waarin veel invloeden op hun afkomen.

*De samenwerkingspartners

De volgende partijen hebben ondertekend:

 • Christelijk College Nassau-Veluwe
 • Slingerbos Levant
 • Mijn School
 • SOMA college
 • Groevenbeek Christelijk College
 • Emaus College
 • Rietschans College
 • MBO Landstede
 • Morgencollege
 • Politie Veluwe West
 • Politie Lelystad Zeewolde
 • Openbaar Ministerie district Oost-Nederland
 • Openbaar Ministerie district Midden-Nederland
 • Gemeenten Harderwijk, Ermelo, Zeewolde en Putten

(Het OM district Oost-Nederland en OM district Midden-Nederland ondertekenen later en staan derhalve niet op de foto).

Nieuwsbrieven