Algemeen

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en is onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. Op onze school zit een mix van leerlingen die thuis wonen en leerlingen die in een zorginstelling wonen. De school valt onder het Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe. Wij zijn anders dan andere scholen, omdat wij naast het geven van onderwijs veel expertise hebben. Ook is er veel samenwerking tussen de school en zorginstellingen. Hierdoor komen de behandeldoelen vanuit de zorg terug in ons onderwijs.

Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dagbehandeling Ermelo. Groot Emaus is een instelling waar leerlingen uit het hele land geplaatst worden en waar intensieve behandeling, crisisopvang en observatie plaatsvindt. De dagbehandeling van Ermelo biedt onderschoolse behandeling voor leerlingen die thuis wonen.

We zijn een team met enthousiaste deskundige medewerkers, die werken op het Emaus College en de afdeling Jeugdzorg Plus. Op het terrein rondom de twee locaties zijn er verschillende sportfaciliteiten, zoals een grote sporthal en een Cruijff court.

Het motto van de school is: Iedereen kan leren! Het hele team werkt vanuit deze overtuiging. Leerlingen die denken dat ze dit niet kunnen, worden extra aangemoedigd.

Aanmelden

Bij het Emaus College kunt u een leerling aanmelden via de leerling administratie. Dit kan per e-mail: emauscollege@shlonderwijs.nl of per telefoon: 088-0407100.

We hebben een aanmeldingsdossier nodig om te bekijken of de school bij de leerling past. Ook moet een leerling een geldig toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. Het samenwerkingsverband uit de eigen regio geeft deze verklaring af. (zie schoolgids)
U wordt, samen met uw zoon/ dochter uitgenodigd voor een gesprek op school. De Commissie van Begeleiding (CvB) neemt de beslissing of de leerling op het Emaus College past.
De leerlingen die op het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus wonen, volgen automatisch onderwijs op het Emaus College of afdeling Jeugdzorg Plus.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Telefoon: 088-0407100
Mail: emauscollege@shlonderwijs.nl

MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bespreekt belangrijke onderwerpen namens leerlingen, ouders en medewerkers. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De inspraak van een MR wordt bepaald door deze wet en door wat er nodig is op school. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR van het Emaus College oefent invloed uit op, denkt mee èn beslist over de gang van zaken binnen school. In de MR zitten medewerkers van school en ouders/verzorgers. Zij vergaderen 7 keer per jaar.

De MR heeft de volgende taken:

  • opkomen voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen;
  • overleggen over het beleid en het functioneren van de school;
  • verbeteren van gelijke behandeling voor iedereen;
  • verbeteren van openheid en openbaarheid;
  • aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn;