Algemeen

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en is onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. Op onze school zit een mix van leerlingen die thuis wonen en leerlingen die in een zorginstelling wonen. De school valt onder het Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe. Wij zijn anders dan andere scholen, omdat wij naast het geven van onderwijs veel expertise hebben. Ook is er veel samenwerking tussen de school en zorginstellingen. Hierdoor komen de behandeldoelen vanuit de zorg terug in ons onderwijs.

Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dagbehandeling Ermelo. Groot Emaus is een instelling waar leerlingen uit het hele land geplaatst worden en waar intensieve behandeling, crisisopvang en observatie plaatsvindt. De dagbehandeling van Ermelo biedt onderschoolse behandeling voor leerlingen die thuis wonen.

We zijn een team met enthousiaste deskundige medewerkers, die werken op het Emaus College en de afdeling Jeugdzorg Plus. Op het terrein rondom de twee locaties zijn er verschillende sportfaciliteiten, zoals een grote sporthal en een Cruijff court.

Het motto van de school is: Iedereen kan leren! Het hele team werkt vanuit deze overtuiging. Leerlingen die denken dat ze dit niet kunnen, worden extra aangemoedigd.

Aanmelden

Bij het Emaus College kunt u een leerling aanmelden via de leerling administratie. Dit kan per e-mail: emauscollege@shlonderwijs.nl of per telefoon: 088-0407100.

We hebben een aanmeldingsdossier nodig om te bekijken of de school bij de leerling past. Ook moet een leerling een geldig toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. Het samenwerkingsverband uit de eigen regio geeft deze verklaring af. (zie schoolgids)
U wordt, samen met uw zoon/ dochter uitgenodigd voor een gesprek op school. De Commissie van Begeleiding (CvB) neemt de beslissing of de leerling op het Emaus College past.
De leerlingen die op het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus wonen, volgen automatisch onderwijs op het Emaus College of afdeling Jeugdzorg Plus.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Telefoon: 088-0407100
Mail: emauscollege@shlonderwijs.nl

MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bespreekt belangrijke onderwerpen namens leerlingen, ouders en medewerkers. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De inspraak van een MR wordt bepaald door deze wet en door wat er nodig is op school. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR van het Emaus College oefent invloed uit op, denkt mee èn beslist over de gang van zaken binnen school. In de MR zitten medewerkers van school en ouders/verzorgers. Zij vergaderen 7 keer per jaar.

De MR heeft de volgende taken:

  • opkomen voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen;
  • overleggen over het beleid en het functioneren van de school;
  • verbeteren van gelijke behandeling voor iedereen;
  • verbeteren van openheid en openbaarheid;
  • aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn;

 

Nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2021

Ontmoetingsdag

De ontmoetingsdag die gepland stond op 17 december 2021 is verplaatst naar 22 april 2022.

Gezonde School

Het Emaus College heeft in 2018 het vignet Gezonde school behaald.

De school heeft fors ingezet op het thema Bewegen en sport. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet. Met het vignet Gezonde School laat het Emaus College zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit resultaat.

Werken aan gezondheid op school loont, het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Emaus College voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft de school aandacht voor de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Maar wij willen natuurlijk nog meer investeren op gezondheid. Komend schooljaar gaan wij voor het behalen van het tweede thema van de Gezonde School; namelijk het thema Voeding. Wij gaan samen met onze leerlingen aan de slag met gezonde voeding en gezond drinken. Dit doen wij samen met het Voedingscentrum. Wij zorgen voor fruit, de leerlingen nemen gezonde lunches mee en in onze kooklessen gebruiken wij alleen natuurlijke en duurzame producten.

Ook zijn wij voorbereidingen aan het treffen voor het schooljaar 2021 – 2022. Onlangs zijn wij samen met de GGD gestart om het thema Relaties en seksualiteit vorm te geven.

Inmiddels hangt er een bordje met het logo Gezonde School op de gevel van het Emaus College. Zo is het voor iedereen duidelijk dat onze school een gezonde school is. Locatie directeur Birgit Bossink is, net als de leerlingen en medewerkers, erg trots op dit resultaat.