Algemeen

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. De school valt onder het Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe. Onze school onderscheidt zich van andere scholen doordat wij, naast het geven van onderwijs, veel expertise in huis hebben en intensieve samenwerking hebben met zorginstellingen. Hierdoor kunnen de behandeldoelen vanuit de zorg verweven worden in ons onderwijs. Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dagbehandeling Ermelo. Groot Emaus is een bovenregionale instelling waar intensieve behandeling en observatie plaats vindt. De dagbehandeling van Ermelo biedt onderschoolse behandeling voor leerlingen die thuis wonen.

We zijn een team met enthousiaste deskundige medewerkers, die werken op het Emaus College en de afdeling Jeugdzorg Plus. Op het terrein rondom de twee locaties zijn er verschillende sportfaciliteiten, zoals een grote sporthal en een Cruijff court.

Het motto van de school is: Iedereen kan leren! Het hele team werkt vanuit deze overtuiging. Leerlingen die denken dat ze dit niet kunnen, worden extra aangemoedigd.

Nieuws

INFORMATIE RONDOM CORONA

Het kabinet heeft besloten de corona maatregelen voor het voorgezet (speciaal) onderwijs te versoepelen vanaf 25 september 2021. Na 1,5 jaar maatregelen, is dit voor alle scholen heel goed nieuws!

De leerlingen en het onderwijspersoneel hoeven vanaf deze datum geen mondkapje meer in school te dragen. Mondkapjes moeten nog wel gedragen worden in het leerlingenvervoer en openbaar vervoer. Voor het leerlingenvervoer blijven de volgende regels gelden:
• de chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de leerlingen;
• de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.

Vanaf 25 september is het ook niet meer nodig om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

De volgende maatregelen blijven nog gelden:
• bij klachten blijft uw zoon/dochter thuis en dient hij/zij zich te laten testen;
• bij een besmetting binnen school, volgen wij het advies van de GGD;
• er is extra aandacht voor handhygiëne en ventilatie.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief februari 2021

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief mei 2019

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief december 2017

De week tegen het pesten

Vorig schooljaar hebben wij, Rico en Gert, een cursus gevolgd voor pest-coördinator. Om duidelijk te maken aan onze leerlingen wat pesten precies is, wilden we hier aan het begin van dit schooljaar extra aandacht aan besteden. Van 21 tot 25 september was het de landelijke week tegen het pesten. Doelstelling van ‘’de week tegen het pesten’’ voor ons was, om duidelijk te maken aan de leerlingen hoe we als school met het pesten omgaan en bij wie ze terecht kunnen.

De week begon daarom ook met een korte introductie op het digibord en in de klassen. De vertrouwenspersonen en de pest coördinatoren werden hierop voorgesteld. Verder kregen alle klassen op de woensdag een voorlichting van de politie over ‘’sexting’’, stond de weerbaarheidles in het teken van deze speciale week en kon elke klas één of meerdere klassikale opdrachten doen.

De week is heel goed verlopen en we merkten dat vrijwel alle klassen ook echt met de opdrachten aan de gang gingen. Iedereen was geïnteresseerd en deed goed mee bij de voorlichting. Aan het einde van de week zijn er hele mooie posters opgehangen in de aula die de klassen als opdracht gemaakt hadden. Op de posters staan per klas de standpunten hoe zij het pesten op school tegen zouden willen gaan.

We kunnen wel zeggen dat deze week zeer geslaagd was! En volgend jaar gaan we in “de week tegen het pesten” hier zeker weer veel aandacht aan besteden! Namens ons als pest coördinatoren willen we iedereen dan ook bedanken!

Het Emaus College is gezond

Het Emaus College heeft in 2018 het vignet Gezonde school behaald.

De school heeft fors ingezet op het thema Bewegen en sport. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet. Met het vignet Gezonde School laat het Emaus College zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit resultaat.

Werken aan gezondheid op school loont, het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Emaus College voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft de school aandacht voor de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Maar wij willen natuurlijk nog meer investeren op gezondheid. Komend schooljaar gaan wij voor het behalen van het tweede thema van de Gezonde School; namelijk het thema Voeding. Wij gaan samen met onze leerlingen aan de slag met gezonde voeding en gezond drinken. Dit doen wij samen met het Voedingscentrum. Wij zorgen voor fruit, de leerlingen nemen gezonde lunches mee en in onze kooklessen gebruiken wij alleen natuurlijke en duurzame producten.

Ook zijn wij voorbereidingen aan het treffen voor het schooljaar 2021 – 2022. Onlangs zijn wij samen met de GGD gestart om het thema Relaties en seksualiteit vorm te geven.

Inmiddels hangt er een bordje met het logo Gezonde School op de gevel van het Emaus College. Zo is het voor iedereen duidelijk dat onze school een gezonde school is. Locatie directeur Birgit Bossink is, net als de leerlingen en medewerkers, erg trots op dit resultaat.

Mei 2020

 

 

De moestuin van Jeugdzorg+

Binnen een gesloten jeugdzorg setting zijn wij met het interne onderwijs ook gestart om ons schoolplein te verbeteren. In het voorjaar van 2019 zijn we begonnen met onze moestuin. In het najaar konden we de opbrengst al gebruiken bij onze kooklessen!

Klik hieronder op de link voor meer foto’s:

moestuin JZ+ inspireert!

Veiligheid

Het Emaus College heeft een doelgroep op school die uitgevallen is op het reguliere of op het speciaal onderwijs. Dit geeft aan dat de leerlingen een complexe hulpvraag hebben. Om antwoord te geven op deze complexe hulpvraag is het belangrijk dat de veiligheid binnen school gewaarborgd is. Een veilig leerklimaat voor de leerlingen en een veilig werkklimaat voor het personeel is een voorwaarde om te kunnen functioneren.

Wij kunnen stellen dat wij een veilige school zijn. Dit geven we vorm op de volgende manier:

Vaste groepsleerkracht: alle leerlingen hebben een vaste groepsleerkracht, die zorgt voor een passend pedagogisch klimaat in de klas, of in samenwerking met de arbeidsconsulent, voor een passende arbeidsplek. De leerkracht bespreekt en bewaakt het traject met de individuele leerling.
Schoolveiligheidsplan: we hebben een schoolveiligheidsplan, waarin alle afspraken, regels en protocollen met betrekking tot het handhaven van een veilige school vermeld staan.
Opvangklas: wanneer een leerling om wat voor reden dan ook even niet meer in de klas kan zijn hebben we de opvangklas. Dit is een klas waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om tot rust te komen, of om hun werk in een rustige omgeving af te maken. We proberen zo snel mogelijk de leerlingen weer aan de reguliere lessen te laten deelnemen.
Veiligheidscommissie: de veiligheidscommissie komt maandelijks bij elkaar om te monitoren of de veiligheid in school gewaarborgd is. Het monitoren vindt plaats aan de hand van de incidentenregistratie en de cijfers vanuit de opvangklas. Verder ondersteunen ze bij de nabespreking en nazorg bij ingrijpende incidenten.
Incidentenregistratie: de incidenten die op school plaats vinden worden geregistreerd in ons meldingssysteem. Regelmatig worden de gegevens geanalyseerd en waar nodig worden hier acties op ondernomen.
Samen Houvast: alle collega’s zijn getraind in “Samen Houvast”. Deze training is voor heel ’s Heeren Loo ontwikkeld. In deze training wordt er geleerd hoe om te gaan met spanningsvolle situaties. Hierin proberen de medewerkers de problemen samen met de leerling te bekijken en tot een oplossing te komen. We hebben eigen trainers die regelmatig het niveau op peil houden.
ARBO: de Arbocommissie komt 6-wekelijks bij elkaar. Aan de hand van de RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie) wordt de veiligheid gemonitord.
Wijkagent: het Emaus College onderhoudt intensief contact met de wijkagent.

Het veiligheidsbeleid is goed ingericht en staat beschreven in het schoolveiligheidsplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Communicatie is noodzakelijk voor het behouden van de veilige school. Veiligheid staat op het agenda van de maandelijkse sectievergaderingen. De problematiek van de leerlingen verandert en vraagt om een flexibele houding van het personeel. Hier wordt op ingesprongen door interne communicatie en training, verzorgd door de veiligheidscommissie. Een senior leerkracht houdt zich actief bezig met het inventariseren van de scholingsbehoefte van het personeel en het organiseren van na- en bijscholing in samenwerking met de veiligheidscommissie.

De incidentenmeldingen geven goed zicht op de incidenten die plaats vinden binnen school. Leerkrachten vullen de meldingen goed in. De veiligheidscommissie monitort de meldingen en zal beleid maken op trends die ontstaan. Collegiale consultatie biedt onderlinge ondersteuning.

Hier kunt u ons veiligheidsplan downloaden.

Aanmelden

Aanmelden van leerlingen bij het Emaus College kunt u doen via de intakecoördinator. U kunt e-mailen of bellen. Als u er voor kiest te e-mailen, dan zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om de nodige afspraken met u te maken.

We hebben een aanmeldingsdossier nodig om te bekijken of wij een passend schoolaanbod hebben. Tevens is er vanuit het samenwerkingsverband van de school van herkomst een geldig TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) beschikbaar. De orthopedagoog nodigt u en uw zoon of dochter uit voor een oriënterend of kennismakingsgesprek. De Commissie van Begeleiding (CvB) neemt uiteindelijk de beslissing over aanname van een leerling bij het Emaus College.

De jongeren, geplaatst op de drie milieus voorziening Groot Emaus, worden automatisch geplaatst op het Emaus College of afdeling Jeugdzorg Plus.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Via de telefoon: 088-0407100
Via de mail: emauscollege@shlonderwijs.nl

MR

Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school behartigt. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De vorm en de inhoud van een MR wordt enerzijds bepaald door die wet en anderzijds door de behoefte van de school. Dat betekent dat iedere MR uniek is. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR van het Emaus College heeft als taak om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school door mee te denken 
en te beslissen over allerhande zaken. In de MR zijn zowel personeelsleden als​ ouders/verzorgers vertegenwoordigd.
De MR vergadert gemiddeld 7 keer per jaar.

Globaal heeft de MR de volgende taken:

  • ​opkomen voor de belangen van het personeel, de ouders en de leerlingen;
  • overleg voeren over het beleid en het functioneren van de school;
  • bevorderen van gelijke behandeling voor iedereen;
  • bevorderen van openheid en openbaarheid;
  • aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

Oproep
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar betrokken ouders/verzorgers die mee willen denken en beslissen over zaken die spelen binnen de school. Omdat wij het belangrijk vinden dat uw kind met plezier naar school gaat hebben we uw hulp nodig!
Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen op e-mailadres: emauscollege@shlonderwijs.nl, t.a.v. Voorzitter MR.