Algemeen

De Lasenberg is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs, voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Onze leerlingen zijn tussen de 12 t/m 19 jaar oud en komen uit de hele omgeving. De leerlingen die naar De Lasenberg gaan hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband waar hun woonplaats onder valt. We zijn tevens een 3-milieus voorziening, dat wil zeggen dat sommige jongeren op het terrein van Emaus Soest wonen in een behandelgroep.

De Lasenberg biedt onderwijs op praktijkniveau. We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen. In de onderbouw is nog veel aandacht in het lesaanbod voor basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Naarmate leerlingen ouder worden, komt de nadruk steeds meer op praktijkvakken en arbeidstoeleiding te liggen. In de bovenbouw is arbeidstraining en stage belangrijk om leerlingen voor te bereiden op hun weg naar de arbeidsmarkt. Hiermee wordt rekening gehouden met het lesrooster in de klas. In alle lessen op de Lasenberg is aandacht voor de sociale- en emotionele ontwikkelingen van leerlingen.

Naast de reguliere klaslokalen beschikken we over praktijklokalen voor koken, handvaardigheid, techniek, metaalbewerking, houtbewerking, tuin een sportlokaal en een externe ruimte voor arbeidstraining.

Op de Lasenberg worden leerlingen opgeleid voor drie verschillende uitstroombestemmingen:

  • Vervolgonderwijs of
  • Arbeid of
  • Arbeidsmatige dagbesteding

Missie en Visie

Binnen een veilig pedagogisch klimaat geven wij leerlingen onderwijs, creëren we kansen en realiseren we perspectief vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Aanmelding en Intake

Wanneer een leerling aangemeld wordt bij de Lasenberg start de intakeprocedure. Er zijn er een aantal stappen die doorlopen worden.

  1. Er worden met toestemming van de gezagsdragers gegevens opgevraagd van de betreffende leerling bij de huidige school en andere hulpverlenende instanties.
  2. Deze gegevens worden gescreend door de Commissie van Begeleiding. De CvB van de Lasenberg bestaat uit: de locatiedirecteur, de gedragswetenschappers (schoolpsychologen), de intern begeleidster, schoolmaatschappelijk werk en de aanmeldcoördinator.
  3. Als De Lasenberg een leerling mogelijk passend onderwijs kan bieden, worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd op school voor een gesprek.
  4. Vervolgens wordt de leerling opnieuw besproken in de Commissie van Begeleiding.
  5. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld door de aanmeld coördinator over de toelating op de Lasenberg.

Het aanmeldformulier van de Lasenberg kunt u hier downloaden.
Onze aanmeldcoördinator is Lucia Regnery.
Haar email adres is: lregnery@shlonderwijs.nl.
Haar directe telefoonnummer is: 088 – 040 7203

Ziekmelding Leerling

De Lasenberg houdt de aanwezigheid van de leerlingen nauwkeurig bij. Als een leerling ziek is, moet dit op de eerste dag van afwezigheid voor 08.30 uur gemeld worden aan school.

Dit kan telefonisch op het algemene nummer: 088 040 7200 of per email: verzuimlasenberg@shlonderwijs.nl

In bepaalde gevallen mag er voor een leerling, buiten de schoolvakanties om, vrij gevraagd worden. Deze aanvraag kunt u mailen naar lasenberg@shlonderwijs.nl. De secretaresse bespreekt de aanvraag met de locatiedirecteur en koppelt het besluit terug naar de aanvragers. Wanneer een leerling recht heeft op een vrije dag(en), buiten de vakanties om, kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

 

MR

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders/verzorgers en het personeel gekozen. Ongeveer 6 keer per jaar komt de MR samen om over verschillende onderwerpen mee te denken. Te denken valt aan de begroting, activiteiten, visie, schoolplan, reglementen en andere zaken.

In de MR van de Lasenberg zitten de volgende leden:

Wieger Verhulsdonck, Hans Vlijm (personeelsgeleding), en Dhr. M. Bleekemolen (oudergeleding)

Mocht u interesse hebben om mee te denken met de MR, kunt u mailen met: lasenberg@shlonderwijs.nl.

Documenten

Protocol Medicijngebruik

Download Protocol Medicijngebruik

Hier

Veiligheid en regels

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Hier horen duidelijke regels bij waaraan alle leerlingen en medewerkers zich aan moeten houden. Hierover vind je meer in onderstaande links.

Download Protocol Cyberpesten

Hier

Download Veiligheidsprotocol

Hier

Rookbeleid

Binnen de school is het niet toegestaan te roken. We kunnen niet verbieden dat jongeren vanaf 16 jaar op school roken. We treden er niet tegen op als deze jongeren toestemming hebben van hun ouders of verzorgers en als ze in de bovenbouw zitten. Roken mag verder alleen tijdens de pauze en op de daarvoor bestemde plaatsen. Medewerkers van De Lasenberg mogen alleen voor en na schooltijd op de daarvoor bestemde plaatsen roken.

Schoolpan 2018-2022

Ons schoolplan beschrijft, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Het is een document waarin de kwaliteit van ons onderwijs geborgd wordt. Een schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren) voor de planperiode 2018-2022.

Download Schoolplan

Hier

Nieuws