Schooltijden en vakanties

Een lesdag op De Lasenberg duurt van 8.30 tot 14.15 uur. Vanaf 8.15 uur staan leerkrachten buiten klaar om je op te vangen. De school is open en je kan je klaslokaal in. In de middag heb je een pauze tussen 12.15 en 12.45 uur in je eigen klaslokaal en/of buiten op het plein van de eigen bouw.
Leerlingen die naar het arbeidstrainingcentrum of begeleide stage gaan, wachten in de ochtend buiten op het schoolplein op hun stagebegeleider. Als je terugkomt van het arbeidstrainingcentrum of begeleide stage, dan wacht je buiten op het schoolplein op je vervoer.

Maandag
8.30 – 14.15 uur
Dinsdag
8.30 – 14.15 uur
Woensdag
8.30 – 14.15 uur
Donderdag
8.30 – 14.15 uur
Vrijdag
8.30 – 14.15 uur

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 regio Midden

Zomervakantie 2022
9 juli t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie
22 oktober t/m 30 oktober 2022
studiedag
28 november 2022
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
studiedag
17 januari 2023
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2023
Paasweekend
7  april 2021 t/m 10 april 2023
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
18 mei en 19 mei 2023
Pinksterweekend
28 mei en 29 mei 2023
studiedag
15 juni 2023
Zomervakantie 2023
8 juli t/m 20 augustus 2023

ziek/afwezigheid melden

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet naar school kan komen, dan moet je ouder/verzorger dit tussen 7.45 en 9.00 uur melden bij onze conciërge. Wij moeten de aanwezigheid van leerlingen nauwkeurig bijhouden, daarom moet er elke dag dat je afwezig bent, gebeld worden. Afwezigheid kunt u telefonisch doorgeven op 088 040 7200 of per e-mail: verzuimlasenberg@shlonderwijs.nl

 

Vrij voor bijzondere omstandigheden

Voor bijzondere omstandigheden kunnen ouder(s)/verzorger(s) vrij vragen. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld: een religieuze feestdag, huwelijk of begrafenis. Deze aanvraag mailt u naar onze locatiedirecteur, dhr. R.J.W de Bruijn, via ons mailadres lasenberg@shlonderwijs.nl

Lesaanbod

De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Voor onze leerlingen gaat leren meestal niet vanzelf. Met nabijheid en begeleiding op school lukt het meestal beter. Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud, dan helpen we je op weg. We leren je om jezelf zo goed mogelijk te redden in de maatschappij. Het is belangrijk dat je kunt lezen en rekenen als je van school gaat. Bij praktijkvakken en stage leer je hoe het is om te werken als je later een baan hebt. Een lesdag bestaat uit leren in de klas en leren bij een praktijkvak. In de klas werk je altijd aan de vakken Nederlands, rekenen en Engels. Vanaf de middenbouw kun je hierin examens doen. In het schema op de volgende pagina zie je welke vakken je nog meer krijgt. Op school besteden we ook aandacht aan cultuur. Er zijn projecten in dans, drama, muziek en beeldende kunst. Wij dagen je uit om actief en creatief te zijn. We vinden het belangrijk dat je je eigen talenten ontdekt en deze met anderen deelt.

 

ONDERBOUW

Kernvakken:

 • Nederlands
 • rekenen/wiskunde arbeidsoriëntatie
 • sociaal emotionele vorming (BAAZ)

Overige theorievakken

 • geschiedenis
 • aardrijkskunde
 • Engels
 • natuur/gezondheid

Praktijkvakken:

 • ICT
 • sport
 • tuin
 • techniek
 • koken (oriëntatie)
 • cultuuractiviteiten

 

MIDDENBOUW

Kernvakken:

 • Nederlands
 • rekenen/wiskunde arbeidsoriëntatie
 • sociaal emotionele vorming (BAAZ)

Overige theorievakken

 • geschiedenis
 • aardrijkskunde
 • Engels
 • natuur/gezondheid
 • burgerschap

Praktijkvakken:

 • ICT
 • sport
 • tuin
 • PIE = Produceren, Installeren & Elektrotechniek (metaal)
 • BWI = Bouw, Wonen & Inrichten (hout)
 • CT = Consumptieve Technieken (koken)
 • cultuuractiviteiten
 • arbeidstraining praktijk (individueel)

 

BOVENBOUW

Kernvakken:

 • Nederlands
 • rekenen/wiskunde arbeidsoriëntatie
 • sociaal emotionele vorming (BAAZ)

Overige theorievakken

 • geschiedenis
 • aardrijkskunde
 • Engels
 • natuur/gezondheid
 • burgerschap

Praktijkvakken:

 • ICT
 • sport
 • groen verdiept (tuin)
 • PIE verdiept (metaal)
 • BWI verdiept (hout)
 • CT verdiept (koken)
 • cultuuractiviteiten
 • arbeidstraining praktijk (individueel)

Stages:

 • BIS = Begeleide Interne Stage
 • BES = Begeleide Externe Stage
 • ZES = Zelfstandig Externe Stage

Veiligheid en afspraken

Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt op school. Bij een veilige school horen duidelijke regels en afspraken. Aan het begin van het schooljaar worden in de klas regels en afspraken gemaakt. Veel van deze regels en afspraken gelden in de hele school. Sommige regels en afspraken gelden alleen in een specifieke klas of bouw. In de klas werk je ook aan veiligheid door er met elkaar over te praten. De lessen BAAZ helpen je daarbij. Bij de lessen BAAZ leer je ook dat je veilig voelen te maken heeft met samenwerken en overleggen. Op De Lasenberg werkt een veiligheidscoördinator. Hij helpt jou om goed om te gaan met regels en afspraken. Als het even niet lukt, gaat hij met jou in gesprek. Je mag ook bij hem langskomen om even rustig te worden of te vertellen hoe het met je gaat. De veiligheidscoördinator maakt met jouw meesters/juffen, ouder(s)/verzorger(s) en jou goede afspraken over bijvoorbeeld het voorkomen van pesten en het terug keren naar school na een schorsing. Om alle afspraken voor iedereen duidelijk te maken, zetten wij deze op papier. Op De Lasenberg zoeken wij elke dag samen naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zodat jij met plezier en een veilig gevoel naar school gaat.

Afspraken rookvrij schoolterrein

In de school en op het terrein rondom de school is het niet toegestaan om te roken.

Afspraken verlies of diefstal

De Lasenberg is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte of beschadigde spullen op school. Laat belangrijke en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. In overleg met je mentor kan je een kluisje gebruiken om je spullen veilig op te bergen. Je kan ook met je mentor afspraken maken over het veilig omgaan met jou spullen. Afspraken gebruik van telefoon In de onderbouw mag je tijdens lestijden niet op je telefoon. Je telefoon geef je in de ochtend aan je mentor. Aan het einde van de dag krijg je deze weer terug. In de pauze mag je in overleg met je mentor wel gebruik maken van je telefoon, bijvoorbeeld voor het spelen van een spelletje. Als het nodig is, kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) aparte afspraken maken met je mentor.
In de middenbouw en bovenbouw zijn er andere afspraken. In overleg met je mentor mag je je telefoon bijvoorbeeld bij je houden in de klas, maar wil de mentor je telefoon onder lestijd niet zien. Bij praktijkvakken, in de gangen en bij arbeidstraining hou je je telefoon opgeborgen. Als je je niet kan houden aan deze afspraak, dan gaan wij in overleg met de veiligheidscoördinator. Het maken van foto’s en/of video’s is niet toegestaan, tenzij je daarvoor toestemming hebt van je mentor. Bij berichten over pesten via social media wordt de veiligheidscoördinator ingeschakeld en wordt er
contact opgenomen met je ouder(s)/ verzorger(s).

Afspraken kleding

Bij praktijkvakken en arbeidstraining is het noodzakelijk om bepaalde veiligheidskleding te dragen om op een veilige manier de lessen te volgen. Tijdens de praktijklessen en bij arbeidstraining dragen onze leerlingen dichte schoenen en een lange broek. Aanvullende werkkleding zoals schorten, een werkjas en werkschoenen met stalen neuzen worden door de school aangeboden aan de leerlingen.
Bij de lessen sport heb je passende kleding nodig om goed te kunnen bewegen. Dit is een sportbroek, een sportshirt en een paar goed passende sportschoenen. Tijdens de sportlessen draag je andere kleding dan de rest van de dag. In het kader van hygiëne is het sterk aan te raden deze kleding minimaal 1 keer per week te wassen. Op De Lasenberg is er de mogelijkheid om te douchen na
de sportles, zodat iedereen weer fris deel kan nemen aan andere lessen.

Afspraken medicatie

Bij het gebruik van medicijnen zijn ouders en verzorgers verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het medicijngebruik, ook tijdens de schooluren. De wetgeving geeft aan welke verplichtingen ouders of verzorgers hierin hebben:

• De school is geïnformeerd over medicijngebruik;
• Het formulier ‘medicijngebruik op school’ moet ingevuld en ondertekend zijn;
• De naam van de leerling en de dosering moet duidelijk op de verpakking staan;
• De mentorleerkracht heeft geen verantwoordelijkheid voor het juist innemen van de medicatie;
• De mentorleerkracht heeft geen verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van medicijnen;
• Afspraken over medicijngebruik worden opgenomen in het OPP. Ouders zijn verantwoordelijk om verandering in medicijngebruik door te geven aan de mentor.

Het gebruik van pijnstillers (paracetamol/ibuprofen/enz.) is niet zonder risico’s. Daarom geldt ook voor pijnstillers dat ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk zijn voor juist medicijngebruik. De school geeft geen pijnstillers aan leerlingen, tenzij bovenstaande regels gevolgd worden.

 

Afspraken verlaten schoolterrein

Leerlingen mogen in de onder- en middenbouw het schoolterrein tijdens de schooltijd niet zelfstandig verlaten.
In de bovenbouw mag dit in overleg met je mentor soms wel. Je mentor neemt hierover altijd contact op met je ouder(s)/verzorger(s).

Afspraken leerlingenvervoer

Als je niet zelfstandig naar school kan komen, kunnen je ouder(s)/verzorger(s) bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen.

Klachten en meningsverschillen

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar werken. Daarbij komen botsingen voor en zijn er meningsverschillen. Door met elkaar in gesprek te gaan, wordt er vaak al een oplossing gevonden. Soms blijven meningen zo verschillend, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Als u een klacht heeft, bespreek dit dan eerst met de mentorleerkracht of de schoolleiding. Voor privacygevoelige onderwerpen kunt u contact opnemen met een contact- of vertrouwenspersoon. Ouders, personeel en leerlingen kunnen bij hen terecht als zij een klacht hebben over het gedrag van een leerkracht, directeur, ouder of medeleerling. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij privacygevoelige onderwerpen. Je krijgt informatie over de klachtenprocedure en maakt met de vertrouwenspersoon afspraken. U kunt erop rekenen dat dit gesprek onder vier ogen blijft. De vertrouwenspersoon doet niets buiten u om.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs, (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden.
Het schoolbestuur beslist uiteindelijk zelf over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.
De Landelijke Klachten Commissie is te bereiken via brief en email:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Telefoon 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Op de Rit klas

Naast de klassen voor de onder-, midden- en bovenbouw is er ook een klas. In deze klas zitten leerlingen met een specifieke zorgvraag. Er zitten maximaal 8 leerlingen in . Er is een hoge bekostiging voor nodig van het samenwerkingsverband. De leerlingen volgen de algemene vakken zoals deze worden gegeven op de Lasenberg. Naast de vaste leerkracht staat in deze klas ook een gedragsondersteuner.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze aanmeldcoördinator, mevrouw Lucia Regnery.
Email: lregnery@shlonderwijs.nl
Tel.: 088 040 7203

Te behalen diploma’s

Op De Lasenberg hebben leerlingen de mogelijkheid een aantal erkende certificaten te behalen waar de jongeren in de praktijk veel aan hebben. Hiermee kunnen ze ook doorgroeien naar een MBO Entree opleiding. Vanaf de middenbouwklassen kunnen leerlingen mee doen met de IVIO-examens. Dit is een landelijk examen dat 2 keer per jaar op de Lasenberg wordt afgenomen. Eerst doen leerlingen mee aan een proefexamen waar minimaal een 7.0 moeten halen om aan het examen mee te kunnen doen.

De vakken waarin examen gedaan kan worden zijn: Nederlands, Engels, rekenen/ wiskunde. De vakken kunnen op 3 niveaus behaald worden. Deze diploma’s zijn belangrijk wanneer een leerling de overstap wil maken naar het MBO Entree.


Bij houtbewerking kunnen de leerlingen een opleiding stappenplan houtbewerking volgen. Dit is een landelijk erkende opleiding van het Kenniscentrum SH&M.

Het complete traject Stappenplan houtbewerken bestaat uit drie delen. Beginnende bij de basisvorming houtbewerken en verdiept de lesstof in delen 2 en 3. In ieder deel doen de leerlingen aan de hand van praktische oefeningen de nodige kennis en ervaring op. Stap voor stap maken de leerlingen kennis met de theorie. Ieder deel sluit af met een praktijk- en een theorietoets.

Doel: Leerlingen een (zelfstandige) plek in de maatschappij bieden door hen kennis en vaardigheden in houtbewerken te laten opdoen op het voor hen maximaal haalbare niveau.


Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun diploma Basisveiligheid VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) te halen. Wat leer je tijdens deze cursus:

 • Kennis van veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Ontdekken van gevaren, risico’s en preventie
 • Wat is veilig gedrag?
 • Hoe om te gaan met rechten, plichten en overleg
 • Kennis van procedures, instructies en signalering
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen
 • Wat te doen bij brand en explosie
 • Welke arbeidsmiddelen zijn er?

Doel: Leerlingen zijn in staat onveilige en ongezonde situaties beter te herkennen. Ze kunnen maatregelen nemen om risico’s te vermijden in gevaarlijke omstandigheden en hebben kennis van beschikbare hulpmiddelen op het gebied van veiligheid. Ook hebben ze inzicht in de Arbowet. Dit diploma is 10 jaar geldig,


Leerlingen kunnen op de Lasenberg hun Veiligheidscertificaat Vorkheftruck halen. Dit is een landelijk geldig diploma en is 5 jaar geldig.

Arbeidstrainingcentrum

In de bovenbouw gaan leerlingen een aantal dagen naar het arbeidstrainingscentrum van De Lasenberg. Dit gebouw staat op ongeveer een kilometer van school. Hier gaan de leerlingen oefenen in diverse arbeidsbranches zoals repro, industrie en fietstechniek. Ook de cursussen vorkheftruck rijden en VCA worden in het arbeidstrainingscentrum gegeven.

Daarnaast gaan de leerlingen in de bovenbouw naar externe bedrijven om het geleerde in de praktijk te brengen. De leerlingen gaan onder begeleiding van de stagebegeleider meelopen bij bijv. een zorginstelling, een supermarkt of een externe tuin onderhouden.

De doelstelling van het ATC is leerlingen zo op te leiden zodat ze met een maximale hoeveelheid bagage op de (beschermde) arbeidsmarkt geplaatst kunnen worden.

Deze activiteiten worden medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Stage

Om de overgang van school naar werk soepel te laten verlopen, gaan de leerlingen in de bovenbouw stagelopen bij een extern bedrijf/instelling. In overleg met de leerling, ouders, mentorleerkracht en de stagedocent wordt gezocht naar een geschikte plek. In deze periode worden leerlingen gestimuleerd om actief bezig te zijn met:

 • Wie ben ik? (zelfbeeld)
 • Wat vind ik leuk? (motivatie)
 • Waar ben ik goed in? (capaciteiten)

De duur van een stageperiode is afhankelijk van verschillende factoren. Vooraf aan de stageperiode zullen afspraken hierover gemaakt worden.

Deze activiteiten worden medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Uitstroom

Wat ga je doen na De Lasenberg?

Als je klaar bent op De Lasenberg kan je gaan werken. Soms is dit met extra ondersteuning, bijvoorbeeld van de gemeente. Je kan ook doorleren via een mbo entree-opleiding. De Lasenberg werkt samen met mbo-scholen in Amersfoort en Utrecht. Via onze Transitieklas volg je een entree-traject. Wij begeleiden je tijdens dit traject.
Na dit entree-traject kan je alsnog gaan werken of doorleren via een mbo-niveau 2 opleiding.