Documenten

Op deze pagina kunt u een aantal van onze documenten downloaden.

 

Veiligheid

’s Heeren Loo Onderwijs hecht veel waarde aan veiligheid op de scholen. Veiligheid is één van de belangrijkste voorwaarden om je te kunnen ontwikkelen. Veiligheid wordt samen met zekerheid gezien als essentiële primaire sociale behoefte. Een veilig leerklimaat voor leerlingen en een veilig werkklimaat voor personeel is een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. Een positieve sociale (ver-)binding met de school is voor leerlingen een voorwaarde voor optimale ontwikkeling.

Schoolveiligheidsplan 's Heeren Loo Onderwijs

 

Schorsing en verwijdering leerlingen

Alle scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs werken streven er dagelijks naar om alle leerlingen het best passende onderwijs te geven. Elke school heeft een schoolondersteuningsplan, waarin beschreven staat welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden en/of waar de grenzen van de mogelijkheden van de school liggen.
Als er situaties ontstaan waarin de benodigde zorg de grenzen van de school overstijgt en dit ten koste gaat van de aandacht voor de andere leerlingen, kan de school besluiten tot schorsing van de leerling en in uitzonderlijke gevallen tot verwijdering. Ons protocol Schorsing en Verwijdering omschrijft het zorgvuldige traject dat hierbij doorlopen wordt, waarbij ook de ouders intensief betrokken worden.

Protocol schorsing en verwijdering leerlingen

 

Klachtenregeling

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht of mentor. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiedirecteur. Geen resultaat? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur via info@shlonderwijs.nl of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. De namen van de vertrouwenspersonen staan in de schoolgids van de school waar uw kind op zit.

Routekaart bij klachten

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Klachtenregeling 's Heeren Loo Onderwijs

 

Strategisch beleidsplan 2022-2026

Het bestuur heeft haar visie op kwaliteit vastgelegd in het strategisch beleidsplan (SBP). Het strategisch beleidsplan is o.a. tot stand gekomen met input van onze medewerkers en interne en externe stakeholders. Hiervoor hebben wij een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers waarbij belangrijke thema’s werden besproken en de input van medewerkers werd opgehaald. Daarnaast hebben wij een stakeholdersbijeenkomst gehad waarin belangrijke partijen als samenwerkingsverbanden, Mbo’s, gemeentenen zorgpartners hun inbreng hebben gegeven.

Alle input die wij hebben verzameld is meegenomen in het SBP. De ontwikkeling van het SBP is tevens afgestemd met de ontwikkelingen binnen ‘s Heeren Loo (Zorg).

 

Infographic SBP

Strategisch beleidsplan 2022-2026