Onderwijs

Het onderwijs op het Emaus College wordt op maat vormgegeven. Dat betekent dat het onderwijs niet verdeeld is over verschillende schooljaren, maar in leertrajecten gericht op het te verwachten uitstroomprofiel.

Ons onderwijsprogramma voldoet aan de kerndoelen die horen bij de drie uitstroomprofielen van de arbeidsmarktgerichte leerweg (AMG), nl: Arbeid in beschutte omgeving/Dagbesteding, Arbeid met of zonder certificering en Vervolgonderwijs.

Op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zelf ontdekken waar ze goed in zijn. Daarom werken wij al vanaf de onderbouw met portfolio’s. In dit document houdt de leerling zelf z’n voortgang en competenties bij.

Vakantierooster 2019/2020

Vakanties
1e schooldag
maandag 2 september 2019
Herfstvakantie
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Januariweekend
vrijdag 24 januari t/m maandag 27 januari 2020
Voorjaarsvakantie
maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Pasen
vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie incl. Bevrijdingsdag
maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren
maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020
Zomervakantie
maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

 

Studiedagen

Donderdag 17 oktober en vrijdag 18 oktober 2019
Maandag 25 november 2019
Dinsdag 28 januari 2020
Vrijdag 13 maart 2020

 

Ontmoetingsdag

De jaarlijkse ontmoetingsdag wordt gehouden op vrijdag 20 december 2019.
U bent van harte welkom.

Lestijden

Lestijden school:

maandag
08.30 – 14.45 uur
dinsdag
08.30 – 14.45 uur
woensdag
08.30 – 14.45 uur
donderdag
08.30 – 14.45 uur
vrijdag
08.30 – 12.30 uur

Ochtendpauze: 15 minuten
Middagpauze: 15 minuten

Lestijden arbeidsafdeling:

maandag
08.15 – 15.30 uur
dinsdag
08.15 – 15.30 uur
woensdag
08.15 – 15.30 uur
donderdag
08.15 – 15.30 uur
vrijdag
08.15 – 12.30 uur

Onderbouw

Leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 15 zitten in de onderbouw.

Elke klas heeft een vaste groepsleerkracht die veel nabijheid biedt aan de leerlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de eigen lessen, maar ook tijdens de praktijkvakken. Er is veel afwisseling tussen theoretische vakken en praktijkvakken, zodat er een balans is tussen beide. Iedere leerling in de onderbouw krijgt 5 dagen per week op zijn of haar eigen niveau les in de schoolbrede vakken. Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de vakken Nederlands, Rekenen/wiskunde, Engels en Digitale vaardigheden. Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. In deze vakken kunnen leerlingen IVIO-examen doen. Slaagt een leerling voor het examen, dan heeft hij/zij een erkend diploma op zak!

Daarnaast is er veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, Bewegingsonderwijs en het vak Leren, Loopbaan & Burgerschap, Vrijetijdsbesteding en Zelfredzaamheid. Hierbij worden de leerlingen voorbereid op hun rol als burger in de maatschappij.

Iedere week krijgen de leerlingen les in de praktijkvakken zoals Koken, Algemene Techniek, Weerbaarheidstraining, Ontwerptalent en Beeldend Vormen. Deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten.

Voor meer informatie over de praktijkvakken, klik hier.

Bovenbouw

Vanaf de leeftijd van 15,5 kan een leerling in de bovenbouw geplaatst worden.

In de bovenbouw gaan leerlingen een aantal dagen naar school en de overige dagen naar stage. De verdeling van school- en stagedagen verschilt per leerling. Dit heeft te maken met leeftijd, interesse en ondersteuningsbehoefte. Zo besteedt de ene leerling meer tijd aan leervakken, terwijl de andere leerling liever praktische vaardigheden leert. Het is de taak van de leerkracht de leerling te coachen bij het zoeken naar zijn of haar mogelijkheden. In de bovenbouw wordt veel tijd besteed aan de vakken Leren, Loopbaan & Burgerschap, Vrijetijdsbesteding en Zelfredzaamheid.

Naast het schoolse leren wordt er ook gewerkt aan het aanleren van werknemersvaardigheden. Dit gebeurt op het Arbeidstrainingscentrum (ATC) of op stage binnen een bedrijf. De keuze van stage hangt af van de interesse, de ondersteuningsbehoefte en talenten van de leerling. Naast het trainen van werknemersvaardigheden kan een leerling ook certificaten halen. Zo bieden wij lessen aan voor het behalen van het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers), Horeca niveau 1, Groen, Lassen, Schoonmaak, Fietstechniek, Vorkheftruck en de opleiding LSR (Leiding Sportieve Recreatie).

Voor meer informatie over het ATC en de vakdiploma’s, klik hier

Oriëntatiefase: Als een leerling richting de 16 jaar gaat, begint de oriëntatie op Arbeid. De leerling krijgt dan een arbeidsconsulent toegewezen. Een arbeidsconsulent is iemand die het traject van stage naar werk ondersteunt en begeleidt. De oriëntatiefase begint altijd met een gesprek met de arbeidsconsulent en een beroepskeuzetest. Samen met de arbeidsconsulent wordt er bepaald op welke stage-afdelingen een leerling wil werken. In de oriëntatiefase loopt een leerling twee dagen per week stage, voor een periode van 6 weken. Het kan zijn, dat een leerling op drie stageafdelingen gaat kijken of het werk bij hem/haar past. Dan wordt na drie keer zes weken oriënteren, in overleg met de leerling, een keuze gemaakt op welke afdeling getraind gaat worden.

Trainingsfase: Na de oriëntatiefase kiest de leerling een vakrichting. Hij/zij gaat dan de trainingsfase in. Als de leerling het bijvoorbeeld leuk vindt om in de tuin te werken, kan hij/zij kiezen voor de vakopleiding groen. De leerling kan dan stage lopen bij de plantenkas. Ook is er een mogelijkheid om bij de plantsoendienst te trainen en te beginnen met de opleiding tot Assistent Hovenier. Tijdens de stage wordt de leerling getraind in werknemersvaardigheden maar ook in vakvaardigheden. Minimaal twee keer per jaar wordt samen met de leerling gekeken welke vaardigheden de leerling beheerst en wat er nog geleerd moet worden. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt, heet INVRA ARBEID.

Als de stage goed verloopt, gaat de leerling van een interne stageplaats (een stageplaats op het Arbeidstrainingscentrum of op het terrein van Groot Emaus) naar één van de bedrijven waarmee wordt samengewerkt om daar de laatste fase van de training af te ronden.

Ondersteuningsmogelijkheden

De keuze van de plaatsing in een bepaalde klas is sterk afhankelijk van de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Dit geldt voor zowel de onderbouwleerlingen als de bovenbouwleerlingen.

Leerlingen kunnen geplaatst worden in een klas waar 1 groepsleerkracht les geeft aan gemiddeld 8 tot 10 leerlingen. Ook zijn er klassen waar leerlingen geplaatst worden die meer ondersteuningsbehoefte hebben. In deze klassen geven 2 groepsleerkrachten les aan gemiddeld 8 tot 10 leerlingen. Daarnaast zijn er leerlingen op het Emaus College die zeer intensieve ondersteuningsbehoefte hebben. Deze leerlingen krijgen les in kleine groepen van maximaal 3 leerlingen of worden 1-op-1 begeleid.

Wanneer een leerling het door omstandigheden niet vol kan houden in de klas, kan er gekozen worden voor een time-out moment in de opvangklas. In deze klas is een onderwijs ondersteuner aanwezig. Het doel is om de leerling, na een vooraf afgesproken periode, weer in te laten stromen.

IVIO

Alle leerlingen krijgen les in de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en digitale vaardigheden. Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. In deze vakken kunnen leerlingen IVIO-examen doen.

Wij werken samen met het IVIO-Examenbureau. Jongeren kunnen op deze manier diploma’s halen. Het IVIO-Examenbureau gaat uit van de eindtermen van de Kwalificatiestructuur Educatie (KSE) en de Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs (KSB). Deze zijn onderdeel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (1996) en sluiten aan bij de indeling in opleidingsniveaus die voor heel de EU gelden. Modules in het kader van de KSE zijn gericht op de doelgerichte, systematische ontplooiing van volwassenen op het terrein van hun maatschappelijk functioneren. De structuur waarbinnen wordt getoetst, heeft zes competentieniveaus. Modules in het kader van de KSB zijn gericht op beroepsvaardigheden. De kwalificatie-eisen vormen de leidraad bij de invulling binnen Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en digitale vaardigheden. Jongeren kunnen, wanneer dit mogelijk is, gefaseerd toe werken naar verschillende diploma’s. Het komt natuurlijk ook voor dat jongeren geen diploma’s kunnen halen. De onderwijsinvulling zal ook dan individueel bekeken worden en een meestal zo praktisch mogelijke invulling krijgen. Zo wordt er recht gedaan aan de verschillen tussen de jongeren.

Hieronder staan de niveaus die wij opgenomen hebben in onze examenstructuur:

KSE 1 Redzaamheid: de competenties op dit niveau hebben betrekking op verschillende elementaire vaardigheden voor algemeen maatschappelijk functioneren. Deze zijn vooral zinvol voor jongeren, die weinig profijt gehad hebben van basisonderwijs of bij wie de elementaire vaardigheden zijn weggezakt. Ontwikkeling op dit niveau is ook van belang voor jongeren, die het Nederlands niet voldoende beheersen, ongeacht hun verdere kennis en vaardigheidsniveau.

KSE 2: Drempelniveau: de competenties op dit niveau stellen de jongeren in staat de assistentenopleiding (KSB 1) in het secundair beroepsonderwijs (KSB 1), functietrainingen op een laag niveau op de werkplek en daarmee vergelijkbare leertrajecten van organisaties voor arbeidsvoorziening te volgen.

KSE 3 Basisniveau: dit is min of meer vergelijkbaar met de basisvorming VMBO. Beheersing op KSE 3 biedt toegang tot beroepsopleidingen (KSB 2) BOL en BBL in het secundair beroepsonderwijs

KSE 4 Startniveau 1: de competenties van KSE 4 liggen op het VMBO-TL-niveau. Dit niveau geeft toegang tot de middenkader- en vakopleiding in het secundair beroepsonderwijs (KSB 3).

Praktijkvakken

De praktijklessen worden gegeven door vakleerkrachten in een praktijklokaal. Onze leerlingen zullen dus niet de hele dag les krijgen in een theorielokaal. Elke week krijgen de leerlingen les in de volgende praktijkvakken:

Beeldend vormen: Beeldend vormen is een creatief vak, waar verschillende technieken aan bod komen, zoals tekenen, schilderen en knutselen. De onderwerpen sluiten aan bij het vak Leren, Loopbaan en Burgerschap, waarbij thema’s als menselijk lichaam, topografie en reizen een inspiratiebron zijn. De opdrachten passen bij de belevingswereld en vaardigheden van de leerlingen. Beeldend vormen is een ontspannen activiteit, waarbij gevoelens, ideeën en meningen zichtbaar gemaakt worden in zelfgemaakte en ook voor anderen begrijpelijke beelden. Leerlingen leren hun vaardigheden uitbreiden om belangrijke kenmerken van de wereld vorm te geven. Ideeën voor vrijetijdsbesteding komen vaak tot stand tijdens dit leuke vak. Er worden regelmatig tentoonstellingen ingericht in de gangen en lokalen van de school.

Ontwerp talent: Het vak “Ontwerp talent” draait om het creatieve denken. Hoe kom ik tot oplossingen? Hoe loop ik minder snel vast? En hoe zet ik problemen om naar mogelijkheden? Middels tekenen, handvaardigheid, houtbewerking, drama en muziek leren de leerlingen zich over deze vragen te buigen. Met vallen en opstaan zullen zij hun zelfvertrouwen gaan vergroten.

Door de afwisseling in materialen en lesaanbod kan elke leerling op zoek gaan naar zijn of haar talent. Een soort ontdekplek dus. Kortom, Ontwerp talent is een vak voor iedereen!

Techniek: Tijdens het vak Techniek, hebben de leerlingen de mogelijkheid om zich technische vaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden variëren van tekenen tot het behalen van het veiligheidscertificaat (VCA). Dit is afhankelijk van het uitstroomprofiel.

Door het uitgebreide assortiment werkstukken/activiteiten kan er ingespeeld worden op de leerling als individu. Het feit dat een leerling zelf voor iets kiest wat hij of zij wil doen, levert motivatie op, van waaruit gewerkt kan worden. De leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden door het zelf te doen. Het fouten mogen maken, het ervarend leren is de rode draad die door de technieklessen loopt. Gedurende het schooljaar wordt er naast veiligheid aan de volgende onderdelen specifiek aandacht besteed: tekenen/meten, gereedschappen, materialen en verbindingen. Hierbij kan de leerling laten zien dat hij/zij bepaalde vaardigheden beheerst.

Huishoudkunde: Huishoudkunde is een leuke en leerzame les waarin leerlingen kunnen werken aan hun zelfstandigheid. Om dit te bevorderen leren de leerlingen om zo zelfstandig mogelijk een maaltijd te maken, met alles wat daarbij komt kijken.

Naast het zelfstandig koken, moeten de leerlingen ook samen kunnen werken, hygiënisch werken, geduld opbrengen voor elkaar, gezamenlijk eten, afwassen en de eigen werkplek netjes achterlaten. Door de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten werken, leert hij gaandeweg wat hij al goed kan en wat er nog verbeterd kan worden.

Bewegingsonderwijs: Alle klassen bij ons op school nemen deel aan de lessen Bewegingsonderwijs. De onderbouw heeft drie keer per week een lesuur bewegingsonderwijs, waarvan twee keer in combinatie met een andere onderbouwklas. Op die twee momenten staat er een spelactiviteit op het programma. Het derde lesuur van de week is alleen met hun eigen klas en dit is (afhankelijk van de periode) een turn-, judo- of atletiekactiviteit. Naast de reguliere lessen wordt er elke periode in ieder geval 1 sportdag georganiseerd.

De thema’s van de sportdag verschillen en zijn individueel gericht (zoals bij de atletieksportdag) of gericht op klassenprestaties (zoals bij de samenwerkingssportdag).

Een belangrijk onderdeel van het vak Bewegingsonderwijs is de Nationale Sportweek die wij elk jaar in april organiseren. Het doel is om leerlingen kennis te laten maken en enthousiast te maken voor verschillende sport- en beweegactiviteiten die over het algemeen niet in de lessen Bewegingsonderwijs worden aangeboden.

Belangrijk om te weten is dat er in de gymlessen gewerkt wordt aan het verbeteren van de motorische prestaties, maar daarnaast ook aan het vergroten van de sociale vaardigheden. Het gaat dan om vaardigheden als het vergroten van het zelfvertrouwen, leren omgaan met winst en verlies, leren rekening houden met anderen, samenwerken met klasgenoten en dergelijke.

Weerbaarheid: Alle klassen op het Emaus en het Pre Emaus College hebben één uur per week Weerbaarheidstraining. Het doel van deze training is door middel van uitdagende (beweeg)activiteiten de leerlingen weerbaarder te maken. Weerbaar zijn betekent dat je voor jezelf op kan komen op een adequate manier en in een moeilijke situatie de juiste keuzes kan en durft te maken. We oefenen met die situaties, maar ook met de voorwaarden die nodig zijn om dit te kunnen (zoals inzicht hebben in wat je uitstraalt en zelfvertrouwen hebben). De lessen worden themagericht aangeboden en een thema wordt gedurende 8 tot 14 weken behandeld. De thema’s die bij ons aan bod komen zijn: samenwerken, houding, vertrouwen en grenzen. Aan het eind van elke uur evalueren we de training door middel van het geven van tops (complimenten) en tips (hoe kan het nog beter) door de leerlingen aan zichzelf en/of aan elkaar. Het doel hiervan is dat de kinderen inzicht krijgen in eigen gedrag en wat adequaat/wenselijk gedrag is en wat niet.

Leefstijl: Het vak leefstijl houdt zich bezig met het trainen van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals: luisteren, zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, je gevoelens uiten en van je fouten leren. Deze vaardigheden worden tijdens de les getraind door middel van verschillende spelvormen, kringgesprekken, rollenspelen, werkbladen, individuele opdrachten, groepsopdrachten, opdrachten om beter samen te werken of om elkaar beter te leren kennen.

Naast de sociaal-emotionele vaardigheden is er ook aandacht voor gezondheidsvaardigheden. Hierbij speelt preventie met betrekking tot het gebruik van alcohol, roken en drugs een belangrijke rol.

Leren, Loopbaan en Burgerschap, Zelfredzaamheid en Vrijetijdsbesteding: De leerlingen worden bij deze vakken voorbereid op hun rol als burger in de maatschappij. De thema’s die o.a. aan bod komen zijn: wetten/regels, media, culturen, pesten en topografie/reizen.

Daarnaast worden er vaardigheden aangeleerd voor zelfredzaamheid. Denk daarbij aan huishoudelijke activiteiten, klein-technisch onderhoud, Social Media, mobiliteit en sociale redzaamheid zoals het maken van afspraken (dokter, tandarts enz.).

Bij het vak Vrijetijdsbesteding is er aandacht voor hobby’s, sport, muziek en het opbouwen van een sociaal netwerk.

ICT: Tijdens de lessen ICT worden de leerlingen voorbereid op het werken met de computer. Zij leren de “basisvaardigheden”. Daarnaast leren de leerlingen werken met programma’s zoals Word, Internet, PowerPoint, Publisher en Excel. Belangrijke programma’s, die ze later nodig hebben bij het maken van hun profielwerkstukken en op hun werkplek. Ook het maken van een eigen website is mogelijk. Natuurlijk besteden we de nodige aandacht aan het “Social Media gebeuren” en praten daar over met onze leerlingen om ze mediawijs te maken! Naast de reguliere lessen kunnen de leerlingen ook nog IVIO module-onderwijs volgen De leerlingen sluiten deze modules af met een landelijk examen: KSE2 Digitale Basisvaardigheden Tekstverwerken Word of KSE4 Digitale Kernvaardigheden Tekstverwerken Word.

ATC en Vakopleiding

Het Emaus College heeft uitgebreide mogelijkheden voor arbeidstraining. In een bedrijfsmatige omgeving worden de leerlingen getraind in vakvaardigheden en werknemers gedrag. Alle afdelingen zijn bedrijfsmatig opgezet. Dit betekent dat wij in opdracht van bedrijven en particulieren werkzaamheden verrichten.

De volgende afdelingen zijn onderdeel van onze arbeidstraining:

 • Industrie
 • Hout
 • Metaal
 • Plantenkas
 • Plantsoenendienst
 • Facilitair
 • Horeca
 • Fietstechniek

Naast deze afdelingen zijn er twee afdelingen die zich richten op dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding.

Onder begeleiding van een arbeidstrainer van het Emaus College begeleiden we ook jongeren in groepen buiten het terrein. We zijn hierin bijvoorbeeld de samenwerking met Inclusief Groep / Proson aangegaan en hebben hier zeer positieve ervaringen mee. Daarnaast hebben we een ruim aanbod van externe stages waar jongeren zelfstandig hun werkervaring opdoen. Ze worden hierbij begeleid door een stagebegeleider van het Emaus College. De contacten met het bedrijfsleven zijn zeer intensief. Jongeren kunnen vanuit een externe stage begeleid worden naar een baan. Het Emaus College heeft hier twee job- coaches voor in huis.

Het Emaus College biedt een breed scala aan deeltijd vakopleidingen aan. Deze zijn vanzelfsprekend toegankelijk voor leerlingen van het Emaus College. Ben je geen leerling van het Emaus College en ben je geïnteresseerd in één van onze vakopleidingen, neem dan contact met ons op.

Vakopleidingen

Metaal
Het Emaus College heeft een uitgebreide metaalafdeling met professionele apparatuur. Onze opdrachtgevers zijn particulieren en bedrijven. De jongeren krijgen de mogelijkheid om de meest voorkomende vakvaardigheden te leren, horende bij de metaalbranche. Daarnaast leren wij de jongeren om een goed werknemer te worden. Wij bieden de NIL lasopleiding, MIG MAG, elektrode en TIG aan, waar een certificaat aan verbonden is.

Horeca
Vanaf schooljaar 2017-2018 is gestart met de BAS en KAS opleiding. BAS staat voor Bediening assistent en KAS staat voor Keuken assistent. Deze opleidingen komen voort uit de opleiding Horeca assistent die gegeven wordt in het personeelsrestaurant van Proson. De afgelopen jaren is de opleiding Horeca assistent door veel jongeren met succes afgerond.

BAS en KAS zijn absoluut van waarde voor de arbeidsmarkt. Met het diploma BAS of KAS  op zak, dat aansluit bij de vraag vanuit de horecabranche, hebben jongeren een mooie toekomst in het vooruitzicht en krijgen ze een eerlijke kans met een goed arbeidsmarktperspectief.

De BAS en KAS opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het examen BAS en KAS is een praktijk examen waarin theorie-onderdelen zijn geïntegreerd. De jongeren worden geëxamineerd op de competenties  en vaktechnieken die betrekking hebben op de werkzaamheden van een keuken-assistent of bediening assistent.

Tijdens het examen moet de jongere een werkformulier invullen, de juiste ingrediënten en materialen verzamelen, gerechten bereiden en zijn werkplek afruimen en schoonmaken. Exameneisen die onder andere terug komen in het examen zijn verschillende snijtechnieken, kooktechnieken, en het herkennen van ingrediënten en materialen. Daarnaast wordt de jongere ook beoordeeld op het maken van een planning, hygiënisch werken en werkhouding.

Groen
Leerlingen volgen een assistent opleiding werken in het groen, niveau 1 op het Emaus College. Het perspectief voor de jongere is dagbesteding of betaald werk.

Op het Emaus College kan je de vakopleiding tot assistent Hovenier volgen. Onze Groenafdeling werkt als een professioneel hoveniersbedrijf. We onderhouden het terrein van Groot Emaus, maar werken ook voor bedrijven en particulieren.

Naast de vakopleiding kunnen jongeren certificaten halen voor bosmaaien en het gebruik van een kettingzaag. Tijdens de stage komen alle voorkomende werkzaamheden van een hoveniersbedrijf voorbij. Na de stage kan een jongere doorstromen tot dagbesteding of betaald werk. Daarnaast leren jongeren werken met gereedschap, machines en rijdend materieel als trekker, shovel en graafmachine.

Facilitair
De afdeling Facilitair heeft twee onderdelen: de schoonmaak en de Catering. Jongeren leren hier arbeidsvaardigheden door middel van het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten en cateringopdrachten.

Bij de cateringopdrachten worden bijvoorbeeld lunches verzorgd voor uiteenlopende gelegenheden zoals vergaderingen en teamdagen.

Op het Emaus College kunnen jongeren certificaten halen voor de Schoonmaakbranche. Zij kunnen opleidingen volgen in de richtingen: Traditioneel schoonmaken, Microvezel schoonmaken, Vloerreiniging en Raambewassing.

Het vak Facilitair is een mooie opstap naar de Horeca of werken in de Schoonmaakbranche/verzorging.

Heftruck
Op een arbeidslocatie van het Emaus College wordt voor jongeren een heftruck cursus gegeven, waarmee ze een landelijk erkend heftruckcertificaat kunnen behalen. De cursus bestaat uit de onderdelen theorie en praktijk. De cursisten leren in theorie over de belasting (het hefvermogen) van de heftruck, hoe veilig te werken en belangrijke regels voor het rijden met de heftruck. In de praktijklessen leren de cursisten door gevarieerde oefeningen een heftruck te besturen en perfect te beheersen. De cursisten worden gewezen op de gevaren van het besturen van een heftruck en ze leren dat ze altijd goed om zich heen moeten kijken.

De cursus wordt in vier weken gegeven zodat theorie en praktijk uitgebreid aan de orde komen. Elke dag van de week wordt er anderhalf uur les gegeven. De laatste dag wordt het examen afgenomen door een erkend examinator. Wil jij verder in de logistiek dan is dit een onmisbaar certificaat!

VCA
Het VCA B (basis) certificaat is voor onze jongeren erg belangrijk, met name wanneer zij gaan werken in de bouw, bij een aannemer, weg- en waterbouw, (chemische) industrie, logistiek en aanverwante beroepsgroepen. Ook voor de meeste stageplekken (Hout, Metaal, Industrie, Groen) is het van belang dat jongeren die basiskennis hebben. Het VCA B certificaat voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

In de basiscursus (VCA B certificaat) wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: wetgeving; gevaren, risico’s en preventie; ongevallen: oorzaak en preventie; veiligheidsgedrag; taken, rechten, plichten en overleg; procedures en instructies, signalering; voorbereiding op noodsituaties; gevaarlijke stoffen; brand en explosie; arbeidsmiddelen; specifieke werkzaamheden en omstandigheden; elektriciteit en straling; persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het Emaus College biedt de VCA-opleiding twee maal per jaar aan. Na een voorbereidende cursus worden de jongeren in één week theoretisch klaargestoomd voor het examen.

Het VCA certificaat is 10 jaar geldig en de gecertificeerde werknemer staat geregistreerd in het VCA Centraal Diploma Register. Dit register is voor elke werkgever en werknemer raadpleegbaar.

Fietstechniek
In de vakopleiding Fietstechniek worden de jongeren opgeleid voor het certificaat “Assistent Mobiliteit Fietstechniek”. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

 • Assisteren bij alle werkzaamheden in de werkplaats
 • Samenwerken en overleggen
 • Onderhoudswerkzaamheden, eenvoudige reparaties en voorbewerkingen uitvoeren
 • Veilig en milieubewust werken
 • De juiste beroepshouding en vaardigheden aanleren om als werknemer goed te kunnen functioneren binnen een bedrijf.

De cursus omvat 16 lessen van anderhalf uur en leidt de cursisten op voor een praktisch en theoretisch examen: Proeve van bekwaamheid Assistent Mobiliteitsbranche Tweewielers en
Basis Fietstechniek Tweewielers.

Dit examen voor theorie en praktijk wordt in één dag afgenomen in het opleidingscentrum van de INNOVAM in Nieuwegein.

LSR
De opleiding Leiding Sportieve Recreatie (LSR) wordt in de bovenbouw gegeven. Leerlingen die deze opleiding hebben afgerond, kunnen aan het werk als assistent recreatiesportleider. Een enkele leerling wil doorstromen naar een vervolgopleiding op MBO 2 niveau, maar moet daarvoor wel het Entree-diploma (MBO 1) halen. Deze opleiding wordt aangeboden op het Emaus College, in samenwerking met ROC Landstede in Harderwijk.

Vervolgonderwijs

Het vervolgonderwijs is er op gericht om leerlingen een diploma te laten behalen ter voorbereiding op een beroepsopleiding. Het Emaus College biedt de Entree opleiding aan, in samenwerking met ROC Landstede in Harderwijk. Daarnaast is er gestart met de VMBO Basis- en Kader Beroepsgerichte opleiding 1e leerjaar en is er een instroomklas VMBO Theoretische Leerweg.

Entreeopleiding
De Entree opleiding wordt gegeven in 4 fases. In elke fase komen de volgende onderdelen aan bod: portfolio, portfolio/vaststel gesprekken, stage, de vakken: leren/ loopbaan & burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen. Aan het eind van de vierde fase wordt de opleiding afgesloten met een examen binnen Landstede, waarmee ze een erkend Entree diploma kunnen halen.

VMBO BB/ KB/ TL (Onderbouw)
Op het Emaus College wordt in het schooljaar 2017-2018 de eerste twee leerjaren aangeboden.

Het programma volgens de landelijke landelijk erkende leerlijnen en is gericht op algemeen onderwijs waarbij de theorievakken Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis, maatschappijleer, aardrijkskunde/wereldoriëntatie, Verzorging, Biologie, Wiskunde, Rekenen, Leefstijl en ICT worden gegeven. Daarnaast krijgen ze ook les in meer praktische vakken als: Beeldend vormen, Techniek, Consumptief, Groen en Bewegingsonderwijs. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het leren leren, leren taken uitvoeren, leren omgaan in sociale situaties en het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

VMBO BB/KB/TL (Bovenbouw)
Voor het onderwijsprogramma in de bovenbouw verwijzen we naar de website van het Rietschans College in Ermelo: shlonderwijs.nl/rietschanscollege

Dagbehandeling Ermelo

Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de Dagbehandeling Ermelo.

De Dagbehandeling Ermelo biedt onderschoolse en naschoolse behandeling voor leerlingen die thuis wonen.

We kijken naar de mogelijkheden en talenten van de jongeren en sluiten hier op aan.

De onderschoolse Dagbehandeling heeft vaste groepsbegeleiders, een orthopedagoog en een maatschappelijk werker. Indien nodig zal bij de behandeling ook een therapeut of ambulante gezinsbehandeling (IAG) betrokken worden.

We begeleiden en behandelen vanuit de Competentie Gericht Werken-methodiek. Dit is een vorm van hulpverlening voor kinderen, jongeren en gezinnen met problemen, die gericht is op het uitbreiden van vaardigheden. Een competentie kan gezien worden als een balans tussen ontwikkelingstaken, waarmee de persoon te maken krijgt in zijn dagelijks leven en de vaardigheden die de persoon bezit. Ontwikkelingstaken zijn thema’s, die horen bij een bepaalde levensfase en die van de persoon bepaalde gedragingen vragen.

De reden waarom de jongeren op de onderschoolse Dagbehandeling komen, kunnen heel verschillend zijn. Jongeren hebben langdurig geen onderwijs gevolgd, time-outplaatsing van VO met terugkeerbegeleiding of wanneer jongeren vastlopen binnen het onderwijs.

Op het speciaal voortgezet onderwijs zitten kinderen van 12 tot en met ongeveer 18 jaar die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben op leergebied en/of op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het doel van onze behandeling is om deze jongeren weer volledig te laten terugkeren in en naar voor hen passend (VO/VSO) onderwijs. Dit willen we realiseren door per kind te kijken wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren in en buiten de klas.