Onderwijs

Het onderwijs op het Emaus College wordt op maat vormgegeven. Dat betekent dat het onderwijs niet verdeeld is over verschillende schooljaren, maar in leertrajecten gericht op het te verwachten uitstroomprofiel.

Ons onderwijsprogramma voldoet aan de kerndoelen die horen bij de drie uitstroomprofielen van de arbeidsmarktgerichte leerweg (AMG), nl: Arbeid in beschutte omgeving/Dagbesteding, Arbeid met of zonder certificering en Vervolgonderwijs.

We gaan er als team vanuit dat ieder kind kan leren. We doen onze uiterste best, om samen met de leerling, een goede stap te zetten richting een betekenisvolle plek in de maatschappij. We hebben een leeromgeving, waar iedere leerling uitgedaagd wordt om zich te ontwikkelen. Het hele team werkt vanuit deze gedachte en leerlingen die denken dat ze dat niet kunnen, worden extra aangemoedigd en ondersteund.

Vakantierooster 2021/2022

Vakanties
Herfstvakantie
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie
vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Lang weekend
vrijdag 28 januari 2022
Voorjaarsvakantie
maandag 28 februari t/m vrijdag 04 maart 2022
Goede vrijdag/Pasen
vrijdag 15 april en maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren
maandag 6 juni 2022 en 7 juni 2022
Zomervakantie
maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

 

Studiedagen: leerlingen vrij

Dinsdag 12 oktober 2021
Donderdag 23 december 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Woensdag 1 juni 2022
Donderdag 23 juni 2022
Vrijdag 24 juni 2022

 

Lestijden

Lestijden school:

maandag
08.30 – 14.45 uur
dinsdag
08.30 – 14.45 uur
woensdag
08.30 – 14.45 uur
donderdag
08.30 – 14.45 uur
vrijdag
08.30 – 12.30 uur

Ochtendpauze: 15 minuten
Middagpauze: 15 minuten

Onderbouw

Leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 15 zitten in de onderbouw.

Elke klas heeft een vaste groepsleerkracht die veel nabijheid biedt aan de leerlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de eigen lessen, maar ook tijdens de praktijkvakken. Er is veel afwisseling tussen theoretische vakken en praktijkvakken, zodat er een balans is tussen beide. Iedere leerling in de onderbouw krijgt 5 dagen per week op zijn of haar eigen niveau les in de schoolbrede vakken. Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de vakken Nederlands, Rekenen/wiskunde, Engels en Digitale vaardigheden. Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. In deze vakken kunnen leerlingen IVIO-examen doen. Slaagt een leerling voor het examen, dan heeft hij/zij een erkend diploma op zak!

Daarnaast is er veel aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, Bewegingsonderwijs en het vak Leren, Loopbaan & Burgerschap, Vrijetijdsbesteding en Zelfredzaamheid. Hierbij worden de leerlingen voorbereid op hun rol als burger in de maatschappij.

Elke week krijgen de leerlingen les in de praktijkvakken koken, algemene techniek, ICT, weerbaarheidstraining, bewegingsonderwijs, ontwerp talent en beeldend vormen. Deze lessen worden gegeven door speciale vakleerkrachten. Op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zelf ontdekken waar ze goed in zijn. Binnen de praktijkvakken zullen leerlingen ook les krijgen in de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het LOB-programma is bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met het werkveld door middel van snuffelstage, gekoppeld aan leerdoelen. Via de observatie en evaluatiegesprekken worden de eerste vaardigheden en interesses in kaart gebracht, zodat er beslist kan worden naar welke (begeleide) stage de leerling gaat.

Wij werken vanaf de onderbouw met portfolio’s. In dit document houdt de leerling zelf de voortgang en competenties bij. Hiermee kunnen ze hun competenties aantonen op vervolgplekken.

Voor meer informatie over de praktijkvakken, klik hier.

Bovenbouw

Het onderwijs op het Emaus College wordt op maat vormgegeven. Dat betekent dat het onderwijs niet verdeeld is over verschillende schooljaren, maar in leertrajecten gericht op het te verwachten uitstroomprofiel. Wij bieden individuele leertrajecten aan waarbij leerlingen in een onderbouwklas 5 dagen naar school gaan. Wanneer een leerling eraan toe is om stage te lopen komt de leerling in een bovenbouwklas. In de bovenbouw gaan leerlingen een aantal dagen naar school en de overige dagen naar stage. De verdeling van school- en stagedagen verschilt per leerling. Op het Emaus College is het stagetraject verdeeld over vier verschillende fases met daaraan gekoppeld diverse begeleide stages, dagbestedingsplekken of het vrije bedrijf.

Afhankelijk van in welke fase de leerling zit, wordt bepaald waar hij/zij begeleide stage of stage in het vrije bedrijf kan lopen. In de laatste fase is de leerling klaar om zelfstandig werkzaam te zijn binnen een extern leerbedrijf. De leerling doet dit door middel van stagelopen in combinatie met school of de leerling doet betaald werk met begeleiding van een jobcoach.

Naast het trainen van werknemersvaardigheden kan een leerling ook certificaten behalen. Zo bieden wij lessen aan voor het behalen van het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers), Keuken assistent (KAS), assistent groenvoorziening, NIL-opleiding lassen, schoonmaak en vorkheftruck. Ook de opleiding Leiding Sportieve Recreatie (LSR) wordt in de bovenbouw gegeven. Leerlingen die deze opleiding hebben afgerond, kunnen aan het werk als assistent recreatiesportleider.

 

 

Ondersteuningsmogelijkheden

De keuze van de plaatsing in een bepaalde klas is sterk afhankelijk van de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Dit geldt voor zowel de onderbouwleerlingen als de bovenbouwleerlingen.

Leerlingen kunnen geplaatst worden in een klas waar 1 groepsleerkracht les geeft aan gemiddeld 8 tot 10 leerlingen. Ook zijn er klassen waar leerlingen geplaatst worden die meer ondersteuningsbehoefte hebben. In deze klassen geven 2 groepsleerkrachten les aan gemiddeld 8 tot 10 leerlingen. Daarnaast zijn er leerlingen op het Emaus College die zeer intensieve ondersteuningsbehoefte hebben. Deze leerlingen krijgen les in kleine groepen van maximaal 3 leerlingen of worden 1-op-1 begeleid.

Wanneer een leerling het door omstandigheden niet vol kan houden in de klas, kan er gekozen worden voor een time-out moment in de opvangklas. In deze klas is een onderwijs ondersteuner aanwezig. Het doel is om de leerling, na een vooraf afgesproken periode, weer in te laten stromen.

IVIO

Alle leerlingen krijgen les in de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en digitale vaardigheden. Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. In deze vakken kunnen leerlingen IVIO-examen doen.

Wij werken samen met het IVIO-Examenbureau. Jongeren kunnen op deze manier diploma’s halen. Het IVIO-Examenbureau gaat uit van de eindtermen van de Kwalificatiestructuur Educatie (KSE) en de Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs (KSB). Deze zijn onderdeel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (1996) en sluiten aan bij de indeling in opleidingsniveaus die voor heel de EU gelden. Modules in het kader van de KSE zijn gericht op de doelgerichte, systematische ontplooiing van volwassenen op het terrein van hun maatschappelijk functioneren. De structuur waarbinnen wordt getoetst, heeft zes competentieniveaus. Modules in het kader van de KSB zijn gericht op beroepsvaardigheden. De kwalificatie-eisen vormen de leidraad bij de invulling binnen Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en digitale vaardigheden. Jongeren kunnen, wanneer dit mogelijk is, gefaseerd toe werken naar verschillende diploma’s. Het komt natuurlijk ook voor dat jongeren geen diploma’s kunnen halen. De onderwijsinvulling zal ook dan individueel bekeken worden en een meestal zo praktisch mogelijke invulling krijgen. Zo wordt er recht gedaan aan de verschillen tussen de jongeren.

Hieronder staan de niveaus die wij opgenomen hebben in onze examenstructuur:

KSE 1 Redzaamheid: de competenties op dit niveau hebben betrekking op verschillende elementaire vaardigheden voor algemeen maatschappelijk functioneren. Deze zijn vooral zinvol voor jongeren, die weinig profijt gehad hebben van basisonderwijs of bij wie de elementaire vaardigheden zijn weggezakt. Ontwikkeling op dit niveau is ook van belang voor jongeren, die het Nederlands niet voldoende beheersen, ongeacht hun verdere kennis en vaardigheidsniveau.

KSE 2: Drempelniveau: de competenties op dit niveau stellen de jongeren in staat de assistentenopleiding (KSB 1) in het secundair beroepsonderwijs (KSB 1), functietrainingen op een laag niveau op de werkplek en daarmee vergelijkbare leertrajecten van organisaties voor arbeidsvoorziening te volgen.

KSE 3 Basisniveau: dit is min of meer vergelijkbaar met de basisvorming VMBO. Beheersing op KSE 3 biedt toegang tot beroepsopleidingen (KSB 2) BOL en BBL in het secundair beroepsonderwijs

KSE 4 Startniveau 1: de competenties van KSE 4 liggen op het VMBO-TL-niveau. Dit niveau geeft toegang tot de middenkader- en vakopleiding in het secundair beroepsonderwijs (KSB 3).

Praktijkvakken

De praktijklessen worden gegeven door vakleerkrachten in een praktijklokaal. Onze leerlingen zullen dus niet de hele dag les krijgen in een theorielokaal. Elke week krijgen de leerlingen les in de volgende praktijkvakken:

Beeldend vormen: Beeldend vormen is een creatief vak, waar verschillende technieken aan bod komen, zoals tekenen, schilderen en knutselen. De onderwerpen sluiten aan bij het vak Leren, Loopbaan en Burgerschap, waarbij thema’s als menselijk lichaam, topografie en reizen een inspiratiebron zijn. De opdrachten passen bij de belevingswereld en vaardigheden van de leerlingen. Beeldend vormen is een ontspannen activiteit, waarbij gevoelens, ideeën en meningen zichtbaar gemaakt worden in zelfgemaakte en ook voor anderen begrijpelijke beelden. Leerlingen leren hun vaardigheden uitbreiden om belangrijke kenmerken van de wereld vorm te geven. Ideeën voor vrijetijdsbesteding komen vaak tot stand tijdens dit leuke vak. Er worden regelmatig tentoonstellingen ingericht in de gangen en lokalen van de school.

Ontwerp talent: Het vak “Ontwerp talent” draait om het creatieve denken. Hoe kom ik tot oplossingen? Hoe loop ik minder snel vast? En hoe zet ik problemen om naar mogelijkheden? Middels tekenen, handvaardigheid, houtbewerking, drama en muziek leren de leerlingen zich over deze vragen te buigen. Met vallen en opstaan zullen zij hun zelfvertrouwen gaan vergroten.

Door de afwisseling in materialen en lesaanbod kan elke leerling op zoek gaan naar zijn of haar talent. Een soort ontdekplek dus. Kortom, Ontwerp talent is een vak voor iedereen!

Techniek: Tijdens het vak Techniek, hebben de leerlingen de mogelijkheid om zich technische vaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden variëren van tekenen tot het behalen van het veiligheidscertificaat (VCA). Dit is afhankelijk van het uitstroomprofiel.

Door het uitgebreide assortiment werkstukken/activiteiten kan er ingespeeld worden op de leerling als individu. Het feit dat een leerling zelf voor iets kiest wat hij of zij wil doen, levert motivatie op, van waaruit gewerkt kan worden. De leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden door het zelf te doen. Het fouten mogen maken, het ervarend leren is de rode draad die door de technieklessen loopt. Gedurende het schooljaar wordt er naast veiligheid aan de volgende onderdelen specifiek aandacht besteed: tekenen/meten, gereedschappen, materialen en verbindingen. Hierbij kan de leerling laten zien dat hij/zij bepaalde vaardigheden beheerst.

Huishoudkunde: Huishoudkunde is een leuke en leerzame les waarin leerlingen kunnen werken aan hun zelfstandigheid. Om dit te bevorderen leren de leerlingen om zo zelfstandig mogelijk een maaltijd te maken, met alles wat daarbij komt kijken.

Naast het zelfstandig koken, moeten de leerlingen ook samen kunnen werken, hygiënisch werken, geduld opbrengen voor elkaar, gezamenlijk eten, afwassen en de eigen werkplek netjes achterlaten. Door de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten werken, leert hij gaandeweg wat hij al goed kan en wat er nog verbeterd kan worden.

Bewegingsonderwijs: Alle klassen bij ons op school nemen deel aan de lessen Bewegingsonderwijs. De onderbouw heeft drie keer per week een lesuur bewegingsonderwijs, waarvan twee keer in combinatie met een andere onderbouwklas. Op die twee momenten staat er een spelactiviteit op het programma. Het derde lesuur van de week is alleen met hun eigen klas en dit is (afhankelijk van de periode) een turn-, judo- of atletiekactiviteit. Naast de reguliere lessen wordt er elke periode in ieder geval 1 sportdag georganiseerd.

De thema’s van de sportdag verschillen en zijn individueel gericht (zoals bij de atletieksportdag) of gericht op klassenprestaties (zoals bij de samenwerkingssportdag).

Een belangrijk onderdeel van het vak Bewegingsonderwijs is de Nationale Sportweek die wij elk jaar in april organiseren. Het doel is om leerlingen kennis te laten maken en enthousiast te maken voor verschillende sport- en beweegactiviteiten die over het algemeen niet in de lessen Bewegingsonderwijs worden aangeboden.

Belangrijk om te weten is dat er in de gymlessen gewerkt wordt aan het verbeteren van de motorische prestaties, maar daarnaast ook aan het vergroten van de sociale vaardigheden. Het gaat dan om vaardigheden als het vergroten van het zelfvertrouwen, leren omgaan met winst en verlies, leren rekening houden met anderen, samenwerken met klasgenoten en dergelijke.

Weerbaarheid: Alle klassen op het Emaus en het Pre Emaus College hebben één uur per week Weerbaarheidstraining. Het doel van deze training is door middel van uitdagende (beweeg)activiteiten de leerlingen weerbaarder te maken. Weerbaar zijn betekent dat je voor jezelf op kan komen op een adequate manier en in een moeilijke situatie de juiste keuzes kan en durft te maken. We oefenen met die situaties, maar ook met de voorwaarden die nodig zijn om dit te kunnen (zoals inzicht hebben in wat je uitstraalt en zelfvertrouwen hebben). De lessen worden themagericht aangeboden en een thema wordt gedurende 8 tot 14 weken behandeld. De thema’s die bij ons aan bod komen zijn: samenwerken, houding, vertrouwen en grenzen. Aan het eind van elke uur evalueren we de training door middel van het geven van tops (complimenten) en tips (hoe kan het nog beter) door de leerlingen aan zichzelf en/of aan elkaar. Het doel hiervan is dat de kinderen inzicht krijgen in eigen gedrag en wat adequaat/wenselijk gedrag is en wat niet.

Leefstijl: Het vak leefstijl houdt zich bezig met het trainen van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals: luisteren, zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, je gevoelens uiten en van je fouten leren. Deze vaardigheden worden tijdens de les getraind door middel van verschillende spelvormen, kringgesprekken, rollenspelen, werkbladen, individuele opdrachten, groepsopdrachten, opdrachten om beter samen te werken of om elkaar beter te leren kennen.

Naast de sociaal-emotionele vaardigheden is er ook aandacht voor gezondheidsvaardigheden. Hierbij speelt preventie met betrekking tot het gebruik van alcohol, roken en drugs een belangrijke rol.

Leren, Loopbaan en Burgerschap, Zelfredzaamheid en Vrijetijdsbesteding: De leerlingen worden bij deze vakken voorbereid op hun rol als burger in de maatschappij. De thema’s die o.a. aan bod komen zijn: wetten/regels, media, culturen, pesten en topografie/reizen.

Daarnaast worden er vaardigheden aangeleerd voor zelfredzaamheid. Denk daarbij aan huishoudelijke activiteiten, klein-technisch onderhoud, Social Media, mobiliteit en sociale redzaamheid zoals het maken van afspraken (dokter, tandarts enz.).

Bij het vak Vrijetijdsbesteding is er aandacht voor hobby’s, sport, muziek en het opbouwen van een sociaal netwerk.

ICT: Tijdens de lessen ICT worden de leerlingen voorbereid op het werken met de computer. Zij leren de “basisvaardigheden”. Daarnaast leren de leerlingen werken met programma’s zoals Word, Internet, PowerPoint, Publisher en Excel. Belangrijke programma’s, die ze later nodig hebben bij het maken van hun profielwerkstukken en op hun werkplek. Ook het maken van een eigen website is mogelijk. Natuurlijk besteden we de nodige aandacht aan het “Social Media gebeuren” en praten daar over met onze leerlingen om ze mediawijs te maken! Naast de reguliere lessen kunnen de leerlingen ook nog IVIO module-onderwijs volgen De leerlingen sluiten deze modules af met een landelijk examen: KSE2 Digitale Basisvaardigheden Tekstverwerken Word of KSE4 Digitale Kernvaardigheden Tekstverwerken Word.

Vervolgonderwijs

Het vervolgonderwijs is er op gericht om leerlingen een diploma te laten behalen ter voorbereiding op een beroepsopleiding. Het Emaus College biedt de Entree opleiding aan, in samenwerking met ROC Landstede in Harderwijk. Daarnaast is er gestart met de VMBO Basis- en Kader Beroepsgerichte opleiding 1e leerjaar en is er een instroomklas VMBO Theoretische Leerweg.

Entreeopleiding
De Entree opleiding wordt gegeven in 4 fases. In elke fase komen de volgende onderdelen aan bod: portfolio, portfolio/vaststel gesprekken, stage, de vakken: leren/ loopbaan & burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen. Aan het eind van de vierde fase wordt de opleiding afgesloten met een examen binnen Landstede, waarmee ze een erkend Entree diploma kunnen halen.

VMBO BB/ KB/ TL (Onderbouw)
Op het Emaus College wordt in het schooljaar de eerste twee leerjaren aangeboden.

Het programma volgens de landelijke landelijk erkende leerlijnen en is gericht op algemeen onderwijs waarbij de theorievakken Nederlands, Engels, Duits, geschiedenis, maatschappijleer, aardrijkskunde/wereldoriëntatie, Verzorging, Biologie, Wiskunde, Rekenen, Leefstijl en ICT worden gegeven. Daarnaast krijgen ze ook les in meer praktische vakken als: Beeldend vormen, Techniek, Consumptief, Groen en Bewegingsonderwijs. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het leren leren, leren taken uitvoeren, leren omgaan in sociale situaties en het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

VMBO BB/KB/TL (Bovenbouw)
Voor het onderwijsprogramma in de bovenbouw verwijzen we naar de website van het Rietschans College in Ermelo: shlonderwijs.nl/rietschanscollege

Dagbehandeling Ermelo

Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de Dagbehandeling Ermelo.

De Dagbehandeling Ermelo biedt onderschoolse en naschoolse behandeling voor leerlingen die thuis wonen.

We kijken naar de mogelijkheden en talenten van de jongeren en sluiten hier op aan.

De onderschoolse Dagbehandeling heeft vaste groepsbegeleiders, een orthopedagoog en een maatschappelijk werker. Indien nodig zal bij de behandeling ook een therapeut of ambulante gezinsbehandeling (IAG) betrokken worden.

We begeleiden en behandelen vanuit de Competentie Gericht Werken-methodiek. Dit is een vorm van hulpverlening voor kinderen, jongeren en gezinnen met problemen, die gericht is op het uitbreiden van vaardigheden. Een competentie kan gezien worden als een balans tussen ontwikkelingstaken, waarmee de persoon te maken krijgt in zijn dagelijks leven en de vaardigheden die de persoon bezit. Ontwikkelingstaken zijn thema’s, die horen bij een bepaalde levensfase en die van de persoon bepaalde gedragingen vragen.

De reden waarom de jongeren op de onderschoolse Dagbehandeling komen, kunnen heel verschillend zijn. Jongeren hebben langdurig geen onderwijs gevolgd, time-outplaatsing van VO met terugkeerbegeleiding of wanneer jongeren vastlopen binnen het onderwijs.

Op het speciaal voortgezet onderwijs zitten kinderen van 12 tot en met ongeveer 18 jaar die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben op leergebied en/of op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het doel van onze behandeling is om deze jongeren weer volledig te laten terugkeren in en naar voor hen passend (VO/VSO) onderwijs. Dit willen we realiseren door per kind te kijken wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren in en buiten de klas.