Onderwijs

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit de volgende pijlers:

 • Wonen;
 • Werken;
 • Vrije tijd;
 • Burgerschap.

Leerlingen worden op basis van hun ontwikkelingsperspectief ingedeeld in een mentor- en werkgroep. In de eerste jaren op het VSO krijgen leerlingen een breed vakkenaanbod. Naarmate de leerling ouder wordt, nemen praktijkvakken een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Het onderwijs richt zich dan ook meer op uitstroom. Van praktijk naar interne stage, vervolgens begeleide externe stage en daarna zelfstandige externe stage. Ook bieden we in deze fase voor leerlingen met uitstroom richting arbeid de mogelijkheid tot het halen van een SVA-certificaat.

Vakken

Elke leerling krijgt binnen zijn schoolloopbaan een aanbod uit onderstaande vakken. De duur, de inhoud en de hoeveelheid tijd die aan de verschillende vakken wordt besteed, hangt af van het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsfase van de leerling. Niet alle leerstof is geschikt voor iedereen. Niet alle leerstof is wenselijk voor iedereen. Leerstof op maat is het uitgangspunt.

Algemeen Vormende Vakken

 • Mondelinge en schriftelijke taal
 • Lezen
 • Rekenen
 • Engels
 • Wereldoriëntatie
 • Verkeer / Bromfietscertificaat
 • ICT

Praktijkvakken

 • Constructie / Demontage
 • Plant en tuin (groen)
 • Huishoudkunde
 • Horeca
 • (Hout-/ Fiets-)Techniek
 • Dierverzorging
 • Beeldende vorming
 • Kaarsen maken

Bewegingsonderwijs

 • Fitness
 • Gym
 • Zwemmen (optioneel)

Expressievakken

 • Muziek
 • Dramatische vorming
 • Beeldende vorming
 • Keramiek
 • Tekenen
 • Textiel

Overige vakken

 • Sociale vaardigheden
 • Burgerschap
 • Seksuele vorming
 • Rots & Water

Bewegingsonderwijs

Bij de lessen bewegingsonderwijs zijn we gericht op het beter leren deelnemen aan bewegingsactiviteiten. Door deel te nemen aan deze activiteiten leren de leerlingen zichzelf en daarbij hun eigen mogelijkheden en grenzen ontdekken en verleggen. Door samen te bewegen kom je in contact met anderen en leer je belangrijke sociale vaardigheden. Je leert er om te gaan met spanning, omgaan met verschillen en samenwerken. Er is tijdens de les ook veel aandacht voor het zelfstandig op gang houden van een activiteit. Hoe zorg je voor eerlijke partijen? Hoe moet je wisselen van functie? Hoe kan je iets makkelijker of moeilijker maken? Een voorwaarde om (blijvend) te bewegen is plezier ervaren aan het bewegen. Dit plezier ontstaat vooral als de dingen lukken en als de leerlingen merken dat ze steeds beter worden in de activiteiten.

Doelstelling voor bewegingsonderwijs bij ons op school is dan ook: De leerlingen leren deel te nemen aan bewegingsactiviteiten en deze samen te reguleren en gezamenlijk positief en met plezier te beleven.

Voor veel van onze leerlingen is het niet vanzelfsprekend dat zij bij een sportvereniging zijn aangesloten. Als school hebben wij in beeld welke sportverenigingen in de regio een aanbod hebben voor onze leerlingen en zijn wij ook aangesloten bij Special Heroes. Samen met hen organiseren wij clinics en proberen we de stap naar de sportvereniging makkelijker te maken.

We maken gebruik van de gymzalen bij ons op school en kijken naar mogelijkheden om buiten de school te sporten. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gymkleding en (gym)schoenen.

De organisatie van het VSO

Het VSO is ingedeeld in vier fases. Deze fases (onderwijs-zorg, instroom, doorstroom en uitstroom) worden ingedeeld op leeftijd* van de leerlingen. Binnen de fase wordt er een groepsindeling gemaakt op basis van het uitstroomprofiel (dit noemen wij streaming op niveau).

* Voor de structuurgroep gebruiken we geen indeling op leeftijd, maar kijken we naar de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Onderwijs-zorg
Groepen met extra ondersteuning. 12/19-jarigen, ervaringsgerichte en (licht) arbeidsmatige dagbesteding. Het onderwijs vindt grotendeels plaats binnen de eigen mentorgroep.

Instroomfase
Instroomgroep. 12/14-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid en vervolgonderwijs. Het onderwijs vindt grotendeels plaats binnen de eigen mentorgroep.

Doorstroomfase
Doorstroomgroep. 14/16-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid, vervolgonderwijs. Het onderwijs vindt plaats binnen vaklessen en de eigen mentorgroep. Vanaf het tweede jaar een gepersonaliseerd rooster, de praktijkdag en mogelijkheid tot inzetten van diverse stageopties.

Uitstroomfase
Uitstroomgroep. 17/19-jarigen, arbeidsmatige dagbesteding, (gesubsidieerde) arbeid, vervolgonderwijs. Het onderwijs vindt plaats binnen vaklessen en de eigen mentorgroep via een gepersonaliseerd rooster. Ook in deze fase de praktijkdag en is er de mogelijkheid tot inzetten van diverse stageopties inclusief de zelfstandige externe stage.

Organisatiestructuur

De directie bestaat uit een locatiedirecteur (Esther Schuur) en een adjunct-directeur (Ard Frie). De locatiedirecteur is onder andere verantwoordelijk voor de instroom- en onderwijs-zorgfase en de zorg-onderwijsarrangementen. De adjunct-directeur is onder andere verantwoordelijk voor de doorstroom- en uitstroomfase.

De mentorgroepen zijn ingedeeld op de te verwachten uitstroom van onze leerlingen. We maken daarin onderscheid in ervaringsgerichte dagbesteding, (licht) arbeidsmatige dagbesteding, en (beschermde) arbeid en vervolgonderwijs.

Lestijden

Wij werken met het vijf gelijke dagen model.
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.

Voor De Parkklas gelden andere lestijden.

Vakantierooster

     
vakantierooster beekdal VSO 2023-2024 
     
vakanties  eerste dag  laatste dag 
Herfst  16-10-2023  20-10-2023 
Kerst  25-12-2023  5-1-2024 
Krokus  19-2-2024  23-2-2024 
Pasen  29-3-2024  1-4-2024 
Meivakantie (incl.koningsdag, 5 mei, hemelvaart)  29-4-2024  10-5-2024 
Pinksteren  20-5-2024  20-5-2024 
Zomer   15-7-2024  23-8-2024 
     
studiedagen     
maandag  11-9-2023  11-9-2023 
donderdag èn vrijdag  12-10-2023  13-10-2023 
vrijdag alleen middag  22-12-2023  22-12-2023 
maandag  15-1-2024  15-1-2024 
dinsdag   27-2-2024  27-2-2024 
woensdag  10-4-2024  10-4-2024 
dinsdag  6-6-2024  6-6-2024 
vrijdag alleen middag  12-7-2024  12-7-2024 
     

 

 

Vakanties school jaar 2023-2024 + studiedagen Parkklas

vakanties 

                    eerste dag                   laatste dag
Kerst                25-12-2023          5-1-2024
Pasen               1-4-2024            1-4-2024
Koningsdag           27-4-2024

Bevrijdingsdag        5-5-2024

Hemelvaart+  vr         9-5-2024  en              10-5-2024

Pinksteren                  20-5-2024

Zomer                       15-7-2024          02-08-2024

Studiedagen

21-8-2023

11-9-2023

12-10-2-23

13-10-2023

15-01-2024

13-3-2024

6-6-2024

 

Beekdal VSO vakantierooster 2024-2025
vakanties 2024-2025 van t/m
Herfstvakantie 28-10-24 01-11-24
Kerstvakantie 23-12-24 03-01-25
Voorjaarsvakantie 24-02-25 28-02-25
Goede Vrijdag 18-04-25 18-04-25
Meivakantie 21-04-25 03-05-25
Bevrijdingsdag 05-05-25 05-05-25
Hemelvaart 29-05-25 30-05-25
Pinksteren 09-06-25 09-06-25
Zomervakantie 21-07-25 29-08-25
studiedagen do 19-09-24
ma 18-11-24
vrij-mi 20-12-24
di 14-01-25
vrij 21-03-25
di 10-06-25

 

 

Certificering

Voor leerlingen met de uitstroom richting arbeid en arbeidsgerichte dagbesteding bieden wij de mogelijkheid tot het halen van een SVA-certificaat. Op dit moment kunnen de volgende certificaten worden behaald:

 • Werken in het groen (onderhoud schoolomgeving, plantsoen, sportvelden);
 • Schoonmaken in de groothuishouding (traditioneel);
 • Werken in de keuken.

Voor meer informatie, zie: www.scholingvoorarbeid.nl

Stage

In de eerste jaren op het VSO krijgen leerlingen een breed vakkenaanbod. Naarmate de leerling ouder wordt, nemen praktijkvakken een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Het onderwijs richt zich dan ook meer op uitstroom. Van praktijk naar interne stage, vervolgens begeleide externe stage en daarna zelfstandige externe stage. Regelmatig overleg tussen de coördinatoren van de interne stage en de ( begeleide) externe stage waarborgt een goede doorstroming.

Begeleide interne stage (BIS)
Als voorbereiding op de externe stage nemen alle leerlingen vanaf ongeveer 16 jaar deel aan een interne stage. Voornaamste doelstelling daarbij is het aanleren van praktische en sociale werknemersvaardigheden. Dit doen we door middel van schoonmaakwerkzaamheden, oud papier ophalen, verzorgen van de was en het werken in de koffiebar en spoelkeuken. Dit doen ze binnen het gehele schoolgebouw. Soms verlenen ze assistentie binnen het SO. Daarmee zetten de leerlingen een eerste stap met het werken buiten de hun vertrouwde omgeving.
Een leerling loopt stage gedurende een periode van drie tot zes maanden. Na ongeveer 8 weken is er een tussenevaluatie en aan het eind een eindevaluatie. Daarbij wordt bekeken of de stage wordt verlengd of stopt. Als voorbereiding op de externe stage wordt in een persoonlijk stageboek alles betreft de stage bijgehouden die wordt afgesloten met een eindevaluatie. Het stageboek gaat mee naar de (begeleide) externe stage.

Begeleide externe stage (BES)
Tussen de begeleide interne stage en de zelfstandige externe stage zit de Begeleide Externe stage, waarbij het aanbod kan worden verbreed naar verschillende leerpraktijken en nieuwe vaardigheden worden geoefend en geleerd. Leerlingen oefenen en ontwikkelen werknemersvaardigheden in een nieuwe leerpraktijk buiten de school zodat arbeidsmogelijkheden worden vergroot.

Zelfstandige externe stage (ZES)
Deze stage is nog specifieker gericht op uitstroom naar dagbesteding, arbeid of vervolgopleiding. De werknemersvaardigheden, sociale vaardigheden, interesses en mogelijkheden zijn goed in beeld gebracht in het OP. De stagecoördinator zoekt één of meerdere stageplekken waar de leerling ervaring kan opdoen en kan wennen aan een nieuwe leerpraktijk na schoolverlating. Leerling, ouders/mentoren en onze stage coördinator maken dan definitieve keuzes m.b.t. de gewenste naschoolse dagbesteding of werkplek. Ouders melden in overleg met onze stagecoördinator zo nodig hun zoon of dochter aan bij de instanties die zich bezighouden met de naschoolse voorzieningen, dan wel een oriëntatie op een baan in het vrije bedrijf. De school hanteert bij alle stages doorlopende leerlijnen: werknemersvaardigheden BIS→BES→ZES.

Aan de hand van de leerlijn Voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid en Leren omgaan in sociale situatie worden doelen gesteld om zo goed mogelijk te participeren in de maatschappij. Voor de procesdoelen worden opgesteld n.a.v. de kerndoelen. De productdoelen hebben te maken met de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Elke leerling heeft een stagemap met daarin de formulieren en stappenplannen met deze doelen.

Elk jaar organiseren we een informatieavond. We vertellen dan hoe uw kind stage gaat lopen.
Dit jaar hebben we hier een film van gemaakt. U kunt de film hier bekijken:

Parkklas

De Parkklas is een klas voor speciaal onderwijs en zorg (onderwijs-zorgarrangement) voor leerlingen van 12 tot en met 15/16 jaar.

Door het verbinden van onderwijs en zorg is het mogelijk om een passend en flexibel onderwijsprogramma aan te bieden. Het programma is afgestemd op de belastbaarheid en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Naast een speciale onderwijsvraag hebben de leerlingen ondersteuning en hulp nodig bij hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling.

De doelgroep kenmerkt zich door leerlingen die moeite hebben met leren (ZML niveau), omgaan met wisselingen en het verwerken van prikkels. Wij houden hier rekening mee door onderwijs, zorg , vrije tijd en BSO niet van elkaar te scheiden. Wij bieden dit als integraal pakket aan (openingstijden ma t/m do van 8.30 uur tot 17.30 uur, vrijdag tot 13.00uur).

Kenmerkend is een kleine klas met maximaal 6 leerlingen. Deze klas wordt geleid door een zorgmedewerker (schoolcoach) en een leerkracht. Onze visie op onderwijs is dat elke leerling recht heeft op een passende onderwijsvoorziening; passend en afgestemd op zijn/haar onderwijsbehoeften. De Parkklas is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo zorg en ’s Heeren Loo onderwijs. De klas bevindt zich op een aparte maar nabijgelegen locatie in een mooi park.

Klik hier voor de folder :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten

Basisgroependag
In het begin van het schooljaar is er een dag waarop de leerlingen van de mentorgroepen met hun klas een activiteit ondernemen die de hele schooldag duurt. De reguliere lessen volgens het rooster vervallen deze dag. Deze dag gebruiken we om te werken aan de groepsdynamiek en de leerlingen uit de mentorgroep de kans te geven elkaar goed te leren kennen. De activiteit is afhankelijk van de klas waarin uw zoon of dochter zit.

Werkweek
In de eerste week van november gaat er jaarlijks een groep leerlingen op werkweek. De praktijkweek is een verplicht onderdeel van ons onderwijs. Het doel van de praktijkweek is onder andere zicht krijgen op ontwikkeling van sociale redzaamheid, arbeidsvermogen en werken in een (beschermde) nieuwe omgeving. De groep verblijft in een groepsaccomodatie in de Achterhoek en verzorgt daar het jaarlijkse groenonderhoud. Er is een groep die groene klussen op zich neemt, er is een groep die de maaltijden en pauzes verzorgt en er is een groep die in en om het huis werkt. Er gaan meestal 15 tot 18 leerlingen mee. Ouders betalen een klein bedrag voor eten en drinken gedurende die week.

Schoolkamp en excursieweek
Aan het eind van het schooljaar hebben we altijd onze kamp en/of excursieweek. We gaan elk jaar op kamp. Voor de leerlingen die niet mee op kamp gaan, organiseren we die dagen allerlei excursies. Zowel de kampen als de excursies kosten geld. Ouders/verzorgers krijgen daar in tijdig bericht van.

Disco
Elk jaar is er een disco. Iedere disco heeft een thema. De zaal, de muziek én de kleding van alle discogangers is vaak aangepast aan dit thema. De entree is meestal drie euro. Drankjes en hapjes krijg je daarna gratis. Een leuke avond waar vaak lang naar wordt uitgekeken.

Sportdag
In het voorjaar hebben we een grote sportdag. Soms met zijn allen op één locatie, meestal in groepen op meerdere locaties. We proberen elk jaar een uitdagend en gevarieerd aanbod te organiseren, waarbij leerlingen op alle niveaus een betekenisvolle, sportieve dag beleven. Op deze manier willen we onze leerlingen op nieuwe ervaringen bieden en/of in contact te brengen met nieuwe, soms niet altijd voor de hand liggende sporten. Bij de sportdag proberen wij verenigingen uit de regio te betrekken die een aanbod (willen) hebben voor onze doelgroep. Een greep uit de activiteiten van afgelopen jaren: Klimmen, fietsen, jeu de boules, zwemmen, surfen, steppen, survival, paardrijden, fitness, atletiek, duiken, breakdance, turnen, circus, skiën en snowboarden, tennis, tafeltennis, dansen en nog veel meer…

Sinterklaas
In december vieren we met het VSO Sinterklaas. Op het VSO komt Sinterklaas niet meer in de klassen. Meestal gaan we buiten de school iets leuks doen. Afgelopen jaar gingen we bijvoorbeeld Sinterklaas schaatsen. Sommige mentorgroepen kiezen voor lootjes trekken of een andere manier van vieren.

Kerstviering
In de laatste schoolweek van het jaar vieren we kerst. Een diner dansant, een kerstmarkt, optredens, een kerstmaal. Zomaar een greep uit wat we de afgelopen jaren deden. Soms vieren we Kerst met ouders, soms alleen met leerlingen. We proberen dit wat af te wisselen.

 

Rots & Water

Wat houdt deze training in?
Rots en Water training is een psychofysieke sociale competentietraining. Vanuit een fysieke invalshoek (spelletjes, fysieke oefeningen) worden mentale en sociale vaardigheden geoefend. Leerlingen ontwikkelen een beter lichaamsbewustzijn, waardoor zij ook beter in staat zijn om de eigen gevoelens en emoties te herkennen (emotioneel bewustzijn). Uiteindelijk is het doel, dat de leerlingen vanuit een stevige, zelfbewuste houding keuzes kunnen maken. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de grote verschillen in sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Thema’s die voorbij komen zijn bijvoorbeeld;  

 • Zelfvertrouwen
 • Herkennen van eigen grenzen en die van de ander
 • Balans- en krachtoefeningen
 • Contact maken (fysiek, verbaal, oogcontact)
 • Bewuste ademhaling
 • Ontspanningsoefeningen
 • Lichaamstaal
 • Fysieke weerbaarheid
 • Groepsdruk 

De lessen zijn een onderdeel van het SEO-aanbod op school (Sociaal Emotionele Ontwikkeling), naast De Vreedzame School en andere SEO-lessenAl onze groepen krijgen jaarlijks Rots en Water lessen aangeboden in deelblokken van 7-8 weken. 

Op school worden de lessen met name gegeven door Edward Beitler. Daarnaast zijn er meerdere collega’s die R&W trainer zijn en daarbij een aantal verdiepende trainingen hebben gevolgd. Tevens heeft een groot deel van ons team aan het begin van schooljaar ‘18/’19 de ééndaagse Rots en Water training gevolgd zodat zij in de groepssituatie de lessen nog meer ‘handen en voeten’ kunnen geven. De leerlingen die op de Klimboom hebben gezeten zijn bekend met R&W en inmiddels hebben al onze groepen één of meerdere blokken R&W gehad.  

De training is ontwikkeld door Freerk Ykema van het Gadaku Instituut en wordt wereldwijd ingezet op o.a. VO, PO en SO. Mocht u/ jij meer informatie willen hebben kan je/ u contact opnemen met de mentor of Edward Beitler (ebeitler@shlonderwijs.nl). Zij vertellen graag over de inhoud en de toepassing Rots en Water training.

Rots en Water: stevig leren staan met rust en kracht in jezelf. Respectvol met anderen samen leren te spelen, werken. Aardig zijn voor jezelf (Rots) en aardig zijn voor de ander (Water).”

 

Vreedzame school


De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Beekdal gebruikt de VSO versie van dit programma: ‘De Vreedzame School: democratie kun je leren’.
Pedagogische visie
We streven ernaar om leerlingen te leren:

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
 • volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.

Een grondwet: basisregels in de school
Pesten lijkt vaker voor te komen in een weinig gestructureerde omgeving en in een omgeving waar leerlingen onvoldoende voelen wat de sociale norm is. Duidelijke regels in de klas en in de school zijn dus van belang. Bij ons op school hebben we een grondwet: een set basisregels die vervolgens uitgewerkt kunnen worden in concrete verwachtingen ten aanzien van het gedrag.

Groen

Test