Onderwijs

Schoolgids

Bekijk hier onze schoolgids voor

Schooljaar 2023/2024

Vakantierooster

 

Vakanties
Zomervakantie
15 juli t/m 23 augustus 2024
Schooljaar 2024 – 2025

 

Herfstvakantie
26 t/m 3 november
2024
Kerstvakantie
21 december 2024 t/m 5 januari .
2025
Voorjaarsvakantie .
22 februari t/m 2 maart
2025
Pasen
18 april t/m 21 april
2025
Meivakantie
19 april t/m 5 mei
2025
Hemelvaart
29 en 30 mei
2025
Pinksteren
9 juni
2025
Zomervakantie
19 juli t/m 31 augustus
2025

 
Studiedagen

14 juni 2024 (alle leerlingen vrij)

Aanvraagformulier speciaal verlof:

verlofaanvraag

 

Lesrooster

De lestijden zien er als volgt uit:

Mentor Moment
08.25 – 8.40 uur
Les 1
08.45 – 9.35 uur
Les 2
09.40 – 10.30 uur
Pauze
15 minuten
Les 3
10.50 – 11.40 uur
Les 4
11.45 – 12.35 uur
Pauze
30 minuten
Les 5
13.10 – 14.00 uur
Les 6
14.05 – 15.00 uur

Op de bovenbouw is het soms noodzakelijk dat er gebruikgemaakt moet worden van de faciliteiten van het Christelijk College Groevenbeek. Aangezien de beschikbaarheid van de faciliteiten buiten de reguliere lestijden van het Rietschans College kan vallen, bestaat de mogelijkheid dat er op de locatie van het Groevenbeek College langer dan het 6e lesuur lesgegeven wordt. In voorkomend geval zullen de docenten leerlingen en ouders op de hoogte brengen.

Onderwijsaanbod

Het Rietschans College is gericht op vervolgonderwijs.

Voor onze leerlingen is het onderwijs afgestemd op het regulier onderwijs. De school leidt op voor een (deel)examen op vmbo basis en kader, vmbo-tl of havoniveau. De vmbo-examens en de havo-examens worden afgenomen in samenwerking met het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo.

De leerlingen beginnen met de tweejarige (vmbo) of driejarige (havo) basisvorming, die wat vakkenpakket en tempo betreft grotendeels gelijk is aan de basisvorming op het Christelijk College Groevenbeek. Na het tweede/derde jaar dienen de kerndoelen van de basisvorming in principe bereikt te zijn.

In de onderbouw wordt iedere leerling begeleid in de keuze van de profiel, middels het vak Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden door de LOB-docent op de hoogte gebracht van beroeps- en vervolgstudiekeuze. Vervolgens wordt een vervolgpakket samengesteld en een profielkeuze gemaakt, waarna de leerling de overgang naar de bovenbouw zal maken.

Voor vmbo-leerlingen die onderwijs volgen op het basis en kader niveau geldt dat door het beperkte aantal leerlingen, het tot op heden helaas alleen mogelijk is om de profiel Zorg & Welzijn aan te bieden. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is in de toekomst ook andere profielen aan te bieden.

Vmbo-leerlingen die onderwijs volgen op het de theoretisch teerweg kiezen uit de profielen: Economie of Techniek. Ook hier geldt dat we als kleine school niet iedere leerling alle keuzevrijheid kunnen bieden voor de profiel gebonden vakken, algemene vakken en het vrije deel.

Wanneer de onderbouw havo met succes is afgerond, begint de Tweede Fase. Het Rietschans College biedt de volgende profielen: Natuur en Techniek (N&T) en Economie en Maatschappij (E&M). Ook hier geldt dat wij als kleine school niet alle leerlingen de keuzevrijheid kunnen bieden voor het profielkeuzevak en keuze-examenvak.

Voor leerlingen met vwo-niveau is het mogelijk om tot en met het derde leerjaar onderwijs te volgen op het Rietschans College. Zij krijgen in drie jaar voldoende mogelijkheden om de vaardigheden aan te leren die horen bij een reguliere vwo-leerling. Na het derde leerjaar is uitstroom naar regulier onderwijs mogelijk. Als een leerling niet kan doorstromen naar het regulier onderwijs, volgt er een aanbod op havoniveau.

Na het behalen van een diploma kunnen de leerlingen kiezen voor een vervolgtraject MBO of HBO.