Onderwijs

Vakantierooster

Studiedag (alle leerlingen vrij)
vrijdag 21 september 2018
Studiedag (alle leerlingen vrij)
maandag 8 oktober 2018
Herfstvakantie
20 t/m 28 oktober 2018
Studiedag (alle leerlingen vrij)
woensdag 14 november 2018
Studiedag (alle leerlingen vrij)
woensdag 14 november 2018
Studiedag (alle leerlingen vrij)
maandag 3 december 2018
Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Studiedag (alle leerlingen vrij)
woensdag 23 januari 2019
Studiedag (alle leerlingen vrij)
donderdag 31 januari 2019 studiemiddag*
Voorjaarsvakantie
23 februari t/m 3 maart 2019
Paasvakantie
19 t/m 22 april 2019
Meivakantie
20 april t/m 5 mei 2019
Studiedag (alle leerlingenvrij)
maandag 6 mei 2019
Hemelvaart
30 en 31 mei 2019
Pinksteren
8 t/m 10 juni 2019
Studiedag (alle leerlingen vrij)
dinsdag 11 juni 2019
Studiedag (alle leerlingen vrij)
woensdag 19 juni studiemiddag*
Zomervakantie
20 juli t/m 1 september 2019

* Bij studiemiddagen zijn de leerlingen na het 4e uur vrij

Lesrooster

De lestijden zien er als volgt uit:

Mentor Moment
08.25 – 8.40 uur
Les 1
08.45 – 9.35 uur
Les 2
09.40 – 10.30 uur
Pauze
15 minuten
Les 3
10.50 – 11.40 uur
Les 4
11.45 – 12.35 uur
Pauze
30 minuten
Les 5
13.10 – 14.00 uur
Les 6
14.05 – 15.00 uur

Op de bovenbouw is het soms noodzakelijk dat er gebruikgemaakt moet worden van de faciliteiten van het Christelijk College Groevenbeek. Aangezien de beschikbaarheid van de faciliteiten buiten de reguliere lestijden van het Rietschans College kan vallen, bestaat de mogelijkheid dat er op de locatie van het Groevenbeek College langer dan het 6e lesuur lesgegeven wordt. In voorkomend geval zullen de docenten leerlingen en ouders op de hoogte brengen.

Onderwijsaanbod

Het Rietschans College is gericht op vervolgonderwijs.

Voor onze leerlingen is het onderwijs afgestemd op het regulier onderwijs. De school leidt op voor een (deel) examen op VMBOK, TL of HAVO niveau. De VMBO-examens en de HAVO-examens worden afgenomen in samenwerking met het Christelijk College Groevenbeek te Ermelo.

De leerlingen beginnen met de tweejarige (vmbo) of driejarige(havo) Basisvorming, die wat vakkenpakket en tempo betreft gelijk is aan de Basisvorming op het Christelijk College Groevenbeek. Na het tweede/derde jaar dienen de kerndoelen van de Basisvorming in principe bereikt te zijn.

In het laatste jaar van de onderbouw wordt iedere leerling begeleid in de keuze van de sector/profiel, middels het vak Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Leerlingen en ouders worden door de LOB-docent op de hoogte gebracht van beroeps- en vervolgstudiekeuze. Vervolgens wordt een vervolgpakket samengesteld en een sectorkeuze (vmbo)/profielkeuze (havo) gemaakt, waarna de leerling de overgang naar de bovenbouw zal maken.

Voor VMBO-leerlingen die onderwijs volgen op het niveau Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) geldt dat door het beperkte aantal leerlingen, het helaas niet mogelijk is alle sectoren aan te bieden. In de bovenbouw wordt vooralsnog de sector Zorg en Welzijn (Z&W) aangeboden. Hier geldt een beperkte keuzevrijheid m.b.t. het vakkenpakket dat bij de sector hoort. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is in de toekomst ook andere sectoren aan te bieden.

Vmbo-leerlingen die onderwijs volgen op het niveau Theoretisch Leerweg (TL) kiezen uit de sectoren: Economie, Zorg & Welzijn, Landbouw en Techniek. Ook hier geldt dat we als kleine school niet iedere vmbo-TL leerling alle keuzevrijheid kunnen bieden voor de sector gebonden vakken, algemene vakken en het vrije deel.

Heb je de onderbouw havo met succes afgerond, dan ga je verder in de zogeheten Tweede Fase. Het Rietschans College biedt de volgende profielen: Natuur en Techniek (N&T) en Economie en Maatschappij (E&M). Ook hier geldt dat wij als kleine school niet alle HAVO-leerlingen alle keuzevrijheid kunnen bieden voor het profielkeuzevak en keuze-examenvak.

Voor VWO-leerlingen is het mogelijk om tot en met het 3e leerjaar onderwijs te volgen op het Rietschans College. De VWO-leerlingen krijgen in 3 jaar voldoende mogelijkheden om de vaardigheden aan te leren die horen bij een reguliere VWO-leerling. Na leerjaar 3 is uitstroom naar regulier onderwijs mogelijk. Als een leerling niet kan doorstromen naar het regulier onderwijs dan volgt er een aanbod op havo niveau.

Na het behalen van een diploma kunnen de leerlingen kiezen voor een vervolgtraject op een MBO- of HBO-opleiding.