Aanmelden

Op Beekdal VSO bieden wij onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er soms sprake van bijkomende problematiek waardoor het leren lastig verloopt

Aanmelding kan verlopen via ouders/verzorgers of de school van herkomst. Bij leerlingen die de overstap maken van het SO naar het VSO wordt dit traject begeleid door de beide scholen.

Als u informatie wilt over ons onderwijsaanbod of als u uw kind wilt aanmelden voor onze school kunt u contact opnemen met onze intern begeleider van de instroomfase Liesbeth Nielen via 085-0660700 of lnielen@shlonderwijs.nl.

Oriëntatiefase
Voorafgaand aan de aanmelding vindt een oriënterend gesprek plaats waarin u kunt kennismaken met onze school en waarin we kunnen kijken wat de mogelijkheden voor plaatsing zijn. Hierbij is het ondersteuningsprofiel van onze school leidend. Wanneer er van beide kanten wordt ingeschat dat onze school en ons ondersteuningsaanbod eventueel passend is, kan de leerling worden aangemeld. Dit is echter nog geen plaatsing.

Onderzoeksfase
Er wordt vervolgens een dossier opgevraagd bij ouders en de school van herkomst, er vindt een observatie en warme overdracht plaats en er volgt een intakegesprek. Deze informatie wordt verzameld door de orthopedagoog en besproken in de Commissie voor de Begeleiding.

Besluitvormingsfase
Wanneer het dossier compleet is en we een duidelijk beeld hebben gekregen van uw kind/leerling en zijn/haar onderwijs-ondersteuningsbehoefte wordt uw kind besproken in de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Deze commissie bestaat uit de locatiedirecteur, intern begeleiders, orthopedagoog, maatschappelijk werkster en GGD-jeugdarts. In de CvB wordt besloten of uw kind voorlopig kan worden toegelaten en zo ja, welk uitstroomperspectief passend is.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Na een positief advies van de CvB wordt bij het samenwerkingsverband van uw woonplaats voor uw kind een TLV aangevraagd. Deze verklaring is nodig om uw kind op onze school te kunnen plaatsen. Plaatsing is daarom pas definitief als de TLV is afgegeven.
Wanneer het niet mogelijk is uw kind op onze school te plaatsen wordt u hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld. Er vindt vervolgens overleg met u en de school van herkomst plaats om ons advies voor een andere vorm van onderwijs te bespreken.

Beschikbare plekken
Plaatsing is ook afhankelijk van de beschikbare plekken op Beekdal en in specifieke groepen. Dit hangt vooral samen met voldoende huisvesting en beschikbaar personeel. In uiterste gevallen gaan we over tot een lotingsprocedure (zie Lotingsprocedure Beekdal VSO 2024).