MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bespreekt belangrijke onderwerpen namens leerlingen, ouders en medewerkers. Dit ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De inspraak van een MR wordt bepaald door deze wet en door wat er nodig is op school. Dat geldt ook voor onze MR.

De MR van het Emaus College oefent invloed uit op, denkt mee èn beslist over de gang van zaken binnen school. In de MR zitten medewerkers van school, ouders/verzorgers en een vertegenwoordiger van de leerlingenraad. Zij vergaderen 7 keer per jaar.

De MR heeft de volgende taken:

  • opkomen voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen;
  • overleggen over het beleid en het functioneren van de school;
  • verbeteren van gelijke behandeling voor iedereen;
  • verbeteren van openheid en openbaarheid;
  • aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn;

Heeft u vragen aan de MR dan horen wij dat natuurlijk graag! U kunt uw vraag stellen per mail, emauscollege@shlonderwijs.nl, onderwerp: MR.