JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een afdeling van het Emaus College in Ermelo, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een bijzondere hulpvraag. Op de JeugdzorgPlus afdeling is ruimte voor maximaal 16 leerlingen.

We zijn een team met enthousiaste deskundige medewerkers. Als team gaan we ervan uit dat ieder kind kan leren en doen we onze uiterste best om samen met uw zoon of dochter een goede stap te zetten richting een betekenisvolle plek in de maatschappij. We hebben een leeromgeving, waar iedere leerling uitgedaagd wordt om te leren. Het hele team werkt vanuit deze gedachte en leerlingen die denken dat ze dat niet kunnen, worden extra aangemoedigd.

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Kerstvakantie                         Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 30 december 2022
Lang weekend                        Vrijdag 27 januari 2023
Goede vrijdag en Pasen          Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Hemelvaart                             Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren                               Maandag 29 mei t/m dinsdag 30 mei 2023
Zomervakantie                        Vrijdag 21 juli t/m vrijdag 11 augustus 2023

Studiedagen / leerlingen vrij
Maandag 19 september 2022
Dinsdag 18 oktober 2022
Woensdag 14 december 2022
Woensdag 22 februari 2023
Donderdag 20 april 2023

 

Lestijden

Binnen de JeugdzorgPlus wordt in 48 weken 1200 lesuren onderwijs per jaar gegeven. Naast de 40 reguliere onderwijsweken, wordt er 8 weken een vakantieprogramma aangeboden. In dit vakantieprogramma wordt, in samenwerking met behandeling en de dienst vrije tijd (ROLO), een doelgericht, geïntegreerd dagprogramma verzorgd. Er zijn in totaal 4 weken vakantie, waarvan 1 week kerstvakantie en 3 weken zomervakantie.

 

Lestijden school:

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
08:30 – 14:45 uur
vrijdag:
08:30 – 12:30 uur
middagpauze:
30 minuten

Behandeling, onderwijs en vrije tijd

Binnen de behandeling, JeugdzorgPlus werken we samen aan de leefgebieden onderwijs wonen en vrije tijd. De behandeling en onderwijs worden vormgegeven in één gebouw en is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een machtiging JeugdzorgPlus vanuit de wet Jeugdzorg.

Het toekomstperspectief loopt als een rode draad door het onderwijs, de behandeling en het verblijf van de leerling. Het doel is om de leerlingen tijdelijk binnen de gesloten omgeving onderwijs en behandeling te bieden, zodat ze in een korte tijd leren zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

We vinden het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om talenten te ontdekken en ontwikkelen, in contact zijn met anderen en manieren vinden om weg te blijven van negatieve invloeden.

Onderwijs op maat

Binnen het onderwijs op de JeugdzorgPlus afdeling staat de leerling centraal. De school gaat ervan uit dat iedereen kan leren. Verschillen tussen leerlingen worden als vanzelfsprekend beschouwd en onderwijs op maat is de norm.

Iedere leerling die is geplaatst op de JeugzorgPlus afdeling gaat automatisch ook naar school. Afhankelijk van de zorgvraag van de leerling, wordt er een plan gemaakt hoe het onderwijsprogramma wordt gestart. We werken met individuele lesroosters. Iedere leerling volgt een eigen onderwijstraject, afgestemd op de mogelijkheden en behoeftes, passend bij het uitstroomprofiel.

De eerste twee weken van het onderwijsprogramma staan in het teken van het toetsen en observeren van de leerling. Zowel de didactische als pedagogische hulpvraag wordt in deze periode bepaald, waarna er een passend lesaanbod wordt samengesteld. Het onderwijsaanbod bestaat uit een programma, waarbij er afwisseling is tussen theorie en praktijk. De afspraken en het onderwijstraject van de leerling worden vastgelegd binnen het OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan).

De leerlingen werken op hun eigen tempo en niveau en op basis van het te verwachte uitstroomprofiel. De mogelijke uitstroomprofielen zijn: dagbesteding, (beschutte) arbeid en vervolgonderwijs (MBO Entree).

 

Onderwijs in de praktijk

Didactiek

Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) vakken. Dit zijn Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en digitale vaardigheden (ICT). Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. De IB-er is nauw betrokken bij de verschillende onderwijstrajecten en bewaakt de voortgang van de doelen. Leerlingen krijgen een weektaak, waarin duidelijk staat aan welke opdrachten er per dag gewerkt wordt. Door te werken met een weektaak, worden de leerlingen zelfstandiger en verantwoordelijk voor hun eigen leertraject. De leerlingen hebben de mogelijkheid om in deze AVO-vakken twee keer per jaar IVIO-examen te doen. Slaagt een leerling voor het examen, dan heeft hij/zij een erkend diploma op zak.

Naast het theorie programma krijgen leerlingen les in Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het LOB-programma is bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende branches (techniek, horeca, groen en industrie).

Sociaal Emotionele ontwikkeling

Er is binnen het onderwijs ook veel aandacht voor het vergroten van de sociale vaardigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Het is van groot belang dat de leerlingen positieve ervaringen opdoen, om zo de sociale ontwikkeling te bevorderen. Er worden individuele sociaal emotionele doelen opgesteld, waaraan de leerling in de lessen werkt. Deze sociaal emotionele doelen sluiten aan op de doelen waaraan de leerling op de groep werkt. Ook wordt er klassikaal aan sociaal emotionele doelen gewerkt. Leerlingen worden tijdens de klassikale SoVa-lessen/ zelfredzaamheidslessen getraind hoe ze op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen. Daarbij zijn zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfrespect belangrijke kenmerken. Het leren herkennen, omgaan met en het voorkomen van lastige en risicovolle situaties nemen we daarvoor als uitgangspunt.

Praktijklessen

Afhankelijk van het uitroomprofiel van de leerling, worden ook praktijklessen op maat aangeboden. Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van de verschillende (interne) praktijkruimtes. De praktijklessen binnen JeugdzorgPlus worden aangeboden door de vaste leerkrachten. Zij hebben allemaal een eigen opleidingsachtergrond/expertise, die wordt ingezet binnen het onderwijsprogramma.

Wij werken met portfolio’s. In dit document houdt de leerling zelf bij hoe het gaat en waar hij of zij in de praktijk goed in is. Dit portfolio kan de leerling laten zien op een vervolgplek.

 

 

Pedagogisch klimaat

Structuur en veiligheid

Leerkrachten houden ook met hun klassenorganisatie rekening met de veiligheid. Om de veiligheid en structuur te kunnen bieden staan er altijd vaste leerkrachten voor de klas, is er een vast rooster en zijn de klassen klein. Zo zorgen we voor een goede sfeer en een respectvolle omgang met elkaar. Binnen de beschermde omgeving van JeugdzorgPlus krijgen leerlingen de ruimte om te experimenteren en te ontdekken, successen te behalen en fouten te maken. We kijken steeds, samen met de leerling en de behandelgroep, wat de leerling op dat moment aankan.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen, is afstemming met de behandelgroepen van essentieel belang. De veiligheidscommissie houdt de dagelijkse veiligheid in de gaten.