Onderwijs in de praktijk

Didactiek

Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) vakken. Dit zijn Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en digitale vaardigheden (ICT). Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. De IB-er is nauw betrokken bij de verschillende onderwijstrajecten en bewaakt de voortgang van de doelen. Leerlingen krijgen een weektaak, waarin duidelijk staat aan welke opdrachten er per dag gewerkt wordt. Door te werken met een weektaak, worden de leerlingen zelfstandiger en verantwoordelijk voor hun eigen leertraject. De leerlingen hebben de mogelijkheid om in deze AVO-vakken twee keer per jaar IVIO-examen te doen. Slaagt een leerling voor het examen, dan heeft hij/zij een erkend diploma op zak.

Naast het theorie programma krijgen leerlingen les in Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het LOB-programma is bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende branches (techniek, horeca, groen en industrie).

Sociaal Emotionele ontwikkeling

Er is binnen het onderwijs ook veel aandacht voor het vergroten van de sociale vaardigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Het is van groot belang dat de leerlingen positieve ervaringen opdoen, om zo de sociale ontwikkeling te bevorderen. Er worden individuele sociaal emotionele doelen opgesteld, waaraan de leerling in de lessen werkt. Deze sociaal emotionele doelen sluiten aan op de doelen waaraan de leerling op de groep werkt. Ook wordt er klassikaal aan sociaal emotionele doelen gewerkt. Leerlingen worden tijdens de klassikale SoVa-lessen/ zelfredzaamheidslessen getraind hoe ze op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen. Daarbij zijn zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfrespect belangrijke kenmerken. Het leren herkennen, omgaan met en het voorkomen van lastige en risicovolle situaties nemen we daarvoor als uitgangspunt.

Praktijklessen

Afhankelijk van het uitroomprofiel van de leerling, worden ook praktijklessen op maat aangeboden. Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van de verschillende (interne) praktijkruimtes. De praktijklessen binnen JeugdzorgPlus worden aangeboden door de vaste leerkrachten. Zij hebben allemaal een eigen opleidingsachtergrond/expertise, die wordt ingezet binnen het onderwijsprogramma.

Wij werken met portfolio’s. In dit document houdt de leerling zelf bij hoe het gaat en waar hij of zij in de praktijk goed in is. Dit portfolio kan de leerling laten zien op een vervolgplek.