IVIO

Alle leerlingen krijgen les in de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gegeven. In deze vakken kunnen leerlingen IVIO-examen doen.

Wij werken samen met het IVIO-Examenbureau. Jongeren kunnen op deze manier diploma’s halen. Het IVIO-Examenbureau gaat uit van de eindtermen van de Kwalificatiestructuur Educatie (KSE) en de Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs (KSB). Deze zijn onderdeel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (1996) en sluiten aan bij de indeling in opleidingsniveaus die voor heel de EU gelden. Modules in het kader van de KSE zijn gericht op de doelgerichte, systematische ontplooiing van volwassenen op het terrein van hun maatschappelijk functioneren. De structuur waarbinnen wordt getoetst, heeft zes competentieniveaus. Modules in het kader van de KSB zijn gericht op beroepsvaardigheden. De kwalificatie-eisen vormen de leidraad bij de invulling binnen Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Jongeren kunnen, wanneer dit mogelijk is, gefaseerd toe werken naar verschillende diploma’s. Het komt natuurlijk ook voor dat jongeren geen diploma’s kunnen halen. De onderwijsinvulling zal ook dan individueel bekeken worden en een meestal zo praktisch mogelijke invulling krijgen. Zo wordt er recht gedaan aan de verschillen tussen de jongeren.

Hieronder staan de niveaus die wij opgenomen hebben in onze examenstructuur:

KSE 1 Redzaamheid: de competenties op dit niveau hebben te maken met verschillende basisvaardigheden voor algemeen maatschappelijk functioneren. Ontwikkeling op dit niveau is ook van belang voor leerlingen, die het Nederlands niet voldoende beheersen, ongeacht hun verdere kennis en vaardigheidsniveau.

KSE 2: Drempelniveau: de competenties op dit niveau stelt iemand in staat de assistent-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs te volgen.

KSE 3 Basisniveau: de competenties op dit niveau stelt iemand in staat de basisberoepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs te volgen.

KSE 4 Startniveau 1: de competenties van KSE 4 liggen op het VMBO-TL-niveau.