Missie/visie en identiteit

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken en deze te ontwikkelen om zo een goed en passend toekomstperspectief te bieden.

In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan. Wij werken intensief samen met leerlingen en hun ouders/verzorgers, maar ook met zorginstellingen, collega-scholen, samenwerkingsverbanden, werkgevers en gemeenten. Hiermee willen wij het resultaat bereiken dat past bij ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen, zodat zij zelf hun toekomstperspectief kunnen realiseren. Daar waar andere organisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op.
Wij kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en focussen op kansen en kwaliteiten.

Wij onderscheiden ons door:

 • De 4 scholen bieden samen op elk niveau specialistisch onderwijs
 • De leerlingen krijgen onderwijs op maat
 • Wij bieden toekomstgericht onderwijs
 • Komt een leerling niet tot leren, dan zoeken wij altijd een passende plek
 • We bieden een goede koppeling tussen onderwijs en zorg
 • We schalen de verwachtingen van de leerlingen hoog en reëel in, op basis van goede diagnostiek met een zorgvuldige onderbouwing, om zo het maximale uit een leerling te halen

Wij creëren een professionele en lerende cultuur, door:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Samenwerking teams
 • Resultaatgericht en cyclisch werken
 • Efficiënte besluitvorming
 • Herkenbare schoolprofielen, die op elkaar zijn afgestemd

Onze kernwaarden

Respect

Respect ontvangen we door respect te geven.

We hebben respect voor ieders eigenheid, talenten en mogelijkheden.

We gaan respectvol om met de wereld waarin wij leven en we maken duurzame keuzes.

 

Duidelijk

We communiceren open, eerlijk en transparant.

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

We bieden vrijheid binnen duidelijke kaders.

 

Betrokken

Onze toewijding en professionaliteit komen terug in ons handelen.

We zijn betrokken bij de leerlingen, hun sociale omgeving, ons werk en elkaar.

Betrokkenheid uit zich in eigenaarschap.

 

Samen

We geloven erin dat we sámen meer bereiken.

We zien ouders/verzorgers als gelijkwaardige partner bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

We werken samen en leren van en met elkaar.

 

Ontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat iedereen kan, wil en blijft leren.

We leren met plezier en houden elkaar scherp.

We ontwikkelen ons door in beweging te blijven en nieuwe ervaringen op te doen.

Identiteit

De scholen van ’s Heeren Loo Onderwijs zijn bijzonder neutraal. Daarmee geven wij een duidelijk signaal af dat het bijzondere karakter kenmerkend is voor het hebben van oog, ruimte en respect voor alle geloofsovertuigingen en culturele achtergronden. Wij bieden onderwijs en ondersteuning binnen een afspiegeling van de maatschappij. Wij plaatsen vragen, begrip en onbegrip vanuit de jongeren en hun ouders/verzorgers binnen het perspectief van identiteit, culturele achtergrond en beleving.

Gelijke kansen

’s Heeren Loo Onderwijs heeft als missie om jongeren hun kwaliteiten te laten ontdekken en deze te ontwikkelen om zo een goed en passend toekomst- perspectief te bieden. Wij hanteren hoge maar realistische uitstroomprofielen voor alle leerlingen, rekening houdend met wat past en haalbaar is binnen de mogelijkheden van de leerling. Hierbij gaan wij niet voorbij aan de kansen-(on)gelijkheid.
Ons uitgangspunt is dat het bieden van kansengelijkheid begint met een goede schoolleiding en goede leerkrachten. De locatiedirecteuren van onze scholen zorgen er, vanuit een gezamenlijke visie, voor dat onze leerkrachten zich steeds ontwikkelen en dat zij oog hebben voor gelijke kansen voor alle leerlingen. Zij hebben oog voor de leerlingen waarvan de kansen onder druk staan vanuit de thuissituatie, ze hebben oog voor de kwaliteiten van de leerlingen en ze maken aantoonbaar werk van kansengelijkheid.