Veiligheid

Het Emaus College heeft leerlingen op school die uitvallen in het reguliere of in het speciaal onderwijs. Deze leerlingen hebben een ingewikkelde hulpvraag Veiligheid is daarom erg belangrijk. Een veilige leeromgeving voor de leerlingen en een veilige werkomgeving voor het personeel is een voorwaarde om goed te kunnen werken en leren.

Onze school heeft veel aandacht voor veiligheid. Dit geven we vorm op de volgende manier:

 Vaste groepsleerkracht: alle leerlingen hebben een vaste leerkracht. Deze leerkracht zorgt voor een passend pedagogisch klimaat in de klas, of in samenwerking met de LOB coach, voor een passende arbeidsplek. De leerkracht bespreekt en bewaakt het traject met iedere leerling.
Schoolveiligheidsplan: we hebben een schoolveiligheidsplan, waarin alle afspraken, regels en protocollen over een veilige school beschreven staan.
Opvangklas: wanneer een leerling, om wat voor reden dan ook, even niet meer in de klas kan zijn is er de opvangklas. Dit is een klas waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om tot rust te komen, of om hun werk in een rustige omgeving af te maken. Het doel is om leerlingen, onder begeleiding van een leraar ondersteuner, zo snel mogelijk terug in de klas te krijgen.
Veiligheidscommissie: de veiligheidscommissie komt maandelijks bij elkaar om bij te houden of het goed gaat met de veiligheid in school. Dit gebeurt door het bekijken van de incidentenregistratie en de informatie vanuit de opvangklas. Verder ondersteunen ze bij de nabespreking en nazorg van ingrijpende incidenten.
Incidentenregistratie: de incidenten die op school plaatsvinden worden bijgehouden in ons meldingssysteem. Deze gegevens worden regelmatig bekeken en als het nodig is worden er acties ondernomen.
Samen Houvast: alle medewerkers zijn getraind in ‘Samen Houvast’. Deze training is voor alle medewerkers van ’s Heeren Loo ontwikkeld. In deze training leren we hoe om te gaan met spanningsvolle situaties. Hierin proberen de medewerkers de problemen samen met de leerling te bekijken en tot een oplossing te komen. We hebben eigen trainers die regelmatig trainen in ‘Samen Houvast’.
Wijkagent: het Emaus College heeft goed contact met de wijkagent.

Het veiligheidsbeleid staat beschreven in het schoolveiligheidsplan. Dit plan wordt ieder jaar opnieuw bekeken en als dat nodig is aangepast. Communicatie is heel belangrijk voor een veilige school. Veiligheid staat op de agenda van verschillende vergaderingen. Één van de leerkrachten is verantwoordelijk voor het uitzoeken van de scholingsbehoefte van het personeel en het organiseren van na- en bijscholing in samenwerking met de veiligheidscommissie.

Hier kunt u ons schoolveiligheidsplan downloaden.